• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Technika - výstava

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - výstava.

      Na hodinách techniky rozvíjame nie len teoretické vedomosti žiakov, ale aj praktické zručnosti spojené s opracovaním materiálov.

      Žiaci sa oboznamujú s materiálmi, učia sa o spôsobe ich získavania, o výrobe jednotlivých materiálov, o ich vlastnostiach, možnostiach použitia a spôsoboch ich opracovania.

     • Projekt Vesmír a slnečná sústava - 4. ročník

      Úlohou prírodovedného vzdelávania na I. stupni ZŠ je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné javy a naučiť ich ako prírodu spoznávať, pozorovať, skúmať a chrániť. Na hodinách prírodovedy vo 4. ročníku žiakov zaujal tematický celok Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch, kde sa stretli s veľmi zaujímavým učivom o vesmíre, slnečnej sústave, hviezdach a o skúmaní vesmíru. Svoje získané vedomosti z daného učiva využili pri vypracovaní projektu s názvom Vesmír a slnečná sústava. Táto téma žiakov veľmi zaujala. Žiaci si vyhľadávali aj nové informácie týkajúce sa témy, ktorú si zvolili, aby svojim spolužiakom mohli zaujímavo svoj projekt odprezentovať. Prezentáciou preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebovali na zhotovenie projektu. Veď sa pozrite, aké zaujímavé práce to boli.

    • Vyučovanie od 10.januára 2022
     • Vyučovanie od 10.januára 2022

      Po skončení vianočných prázdnin nastupujú žiaci do škôl od pondelka 10.1.2022 za dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Žiadame rodičov o pretestovanie svojich detí antigénovými samotestami pred nástupom do školy. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka buď v elektronickej podobe cez Edupage alebo v písomnej podobe vyplnením tlačiva: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx​​​​​​​

     • Vianočná burza v IV.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza v IV.A.

      Vianočná burza v IV.A

      Už dlhoročnou tradíciou našej školy je celoškolská akcia s názvom Vianočná burza. Žiaľ tento rok sa uskutočniť nemohla, preto sme si ju zorganizovali v triede sami.

      Doma sme si pripravili rôzne darčekové predmety , ktoré sme si mohli kúpiť, vymeniť, alebo si navzájom venovať. Burza mala v našich srdiečkach veľký úspech .

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com