• Školský špeciálny pedagóg


    • Mgr. Zuzana Michalková

     Školská špeciálna pedagogička je jednou z členov školského podporného tímu našej školy. Je osobou, ktorá zabezpečuje inkluzívne prostredie, je konzultantkou a poradkyňou pedagógov, pedagogických asistentov, ale i zákonných zástupcov. Podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na vytváraní individuálneho vzdelávacieho programu integrovaných (začlenených) žiakov. Zabezpečuje individuálne špeciálno-pedagogické a preventívne služby, na ktoré žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prichádzajú po dohode. Počas špeciálno-pedagogickej intervencie sa venuje tej funkcii, ktorá je oslabená a problémová. Pri intervencii pracuje s pracovnými listami, kompenzačnými pomôckami, využíva odbornú literatúru, edukačné hry a špeciálne aktivity. Dôležitou súčasťou je aj samotný rozhovor so žiakom, prostredníctvom ktorého rozširuje vzťah medzi učiteľom a žiakom, dôveru a motiváciu k učeniu tým, že sa snaží eliminovať jeho bariéry. Školská špeciálna pedagogička spolupracuje aj s odbornými zamestnancami poradenských zariadení, s lekármi a podobne. Nezabúdame aj na zákonných zástupcov, pre ktorých je tu najmä ako metodický poradca.

     V prípade potreby ma môžete kontaktovať na mojej emailovej adrese michalkova.sp@gmail.com alebo priamo v škole na prvom poschodí, číslo dverí 77. 

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com