• Oblasti činnosti

    • Činnosť výchovného poradcu sa zameriava na tieto oblasti:

     1. profesijná orientácia žiakov

     Výchovný poradca:

     - poskytuje poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom o možnostiach  štúdia na stredných školách

     - zabezpečuje stretnutia žiakov 9. ročníka s pracovníkmi zo stredných škôl, umožňuje žiakom účasť na prezentáciách stredných škôl, organizuje exkurzie do vybraných podnikov alebo inštitúcií

     - spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie v Trebišove 

     - zodpovedá za export informácií do ŠVS a odosielanie prihlášok na stredné školy v stanovených termínoch

      

     2. riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     Výchovný poradca:

     - sleduje vývin žiakov a prípadné negatívne zmeny v ich správaní

     - v prípade potreby zabezpečuje psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenia v spolupráci s CPP v Trebišove

     - eviduje žiakov so ŠVVP (napr. dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, syndróm ADD alebo ADHD...) a dohliada na to, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese dodržiavali závery odborných vyšetrení

     - poskytuje individuálne konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálnopatologických javov mládeže

      

     3. administratívna činnosť 

     Výchovný poradca:

     -  zabezpečuje  spracovanie údajov žiakov,

     - Testovanie 5, Testovanie 9

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841