• Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie do 15.9.2020  vo veciach  prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ a nezhromažďujú sa pred školou.

      Vstup do školy je možný  od 7:15 h. 

      • Do budovy školy vstupujú žiaci 1. až 9. ročníka bez rodičov a cez vchody podľa rozpisu
      • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).
      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie .
      • Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (ruky – odstup – rúško)
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič .
      • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Organizovať aktivity budeme tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho podľa poveternostných podmienok.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Školský bufet nebude v prevádzke do 15.9.2020.
      • Žiaci budú tráviť prestávky medzi hodinami v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
      • V prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 je žiak izolovaný v samostatnej miestnosti.
      • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.  Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com