Projekty

JA Slovensko

Vďaka programu Viac ako peniaze vytvoreného podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti zvyšujeme finančnú gramotnosť žiakov v rámci vyučovania predmetu Viac ako peniaze v 9. ročníku.

Žiaci pomocou tohto predmetu:

1. Spoznajú históriu peňazí, oboznámia sa s vývojom slovenskej meny až po zavedenie eura. Naučia sa rozlišovať bohatstvo a chudobu a posudzovať význam peňazí v živote človeka vo vzťahu k životným hodnotám.

2. Spoznajú štruktúru základných príjmov rodiny so zreteľom na možné príjmy samotných žiakov. Získajú základné informácie aj o príjmoch a výdavkoch z podnikania. Dozvedia sa o problémoch s nezamestnanosťou, získajú prehľad o rôznych štátnych dávkach do rodinného rozpočtu. Doplnia si informácie o osobných výdavkoch vo vzťahu k osobným potrebám a vplyve inflácie na výšku výdavkov.

3. Zoznámia sa s princípmi zostavovania a organizovania svojho vlastného alebo rodinného týždenného, resp. mesačného rozpočtu. Zistia, že rozpočet sa využíva na rozumné hospodárenie a riadenie vlastných finančných prostriedkov.

4. A ďalšie zaujímavosti ohľadom bánk, spoznajú výhody vlastného účtu, budú schopní zostaviť si plán, postupnosť krokov, ako ho získať, naučia sa rozlišovať hotovostný a bezhotovostný platobný styk, ich výhody a nevýhody, spoznajú najčastejšie používané formy platobného styku, získajú prehľad o druhoch úveru.

5. Naučia sa posudzovať rôzne ponuky podľa úrokovej sadzby a ďalších kritérií pre správne rozhodovanie v tejto oblasti.

Viac informácii získate na:

http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4894

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria