• JA Slovensko

    • Vďaka programu Viac ako peniaze vytvoreného podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti zvyšujeme finančnú gramotnosť žiakov v rámci vyučovania predmetu Viac ako peniaze v 9. ročníku.

     Žiaci pomocou tohto predmetu:

     1. Spoznajú históriu peňazí, oboznámia sa s vývojom slovenskej meny až po zavedenie eura. Naučia sa rozlišovať bohatstvo a chudobu a posudzovať význam peňazí v živote človeka vo vzťahu k životným hodnotám.

     2. Spoznajú štruktúru základných príjmov rodiny so zreteľom na možné príjmy samotných žiakov. Získajú základné informácie aj o príjmoch a výdavkoch z podnikania. Dozvedia sa o problémoch s nezamestnanosťou, získajú prehľad o rôznych štátnych dávkach do rodinného rozpočtu. Doplnia si informácie o osobných výdavkoch vo vzťahu k osobným potrebám a vplyve inflácie na výšku výdavkov.

     3. Zoznámia sa s princípmi zostavovania a organizovania svojho vlastného alebo rodinného týždenného, resp. mesačného rozpočtu. Zistia, že rozpočet sa využíva na rozumné hospodárenie a riadenie vlastných finančných prostriedkov.

     4. A ďalšie zaujímavosti ohľadom bánk, spoznajú výhody vlastného účtu, budú schopní zostaviť si plán, postupnosť krokov, ako ho získať, naučia sa rozlišovať hotovostný a bezhotovostný platobný styk, ich výhody a nevýhody, spoznajú najčastejšie používané formy platobného styku, získajú prehľad o druhoch úveru.

     5. Naučia sa posudzovať rôzne ponuky podľa úrokovej sadzby a ďalších kritérií pre správne rozhodovanie v tejto oblasti.

     Viac informácii získate na:

     http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4894

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • Učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • KARNEVAL
  • Zima trochu inak - ŠKD
  • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD
  • Netradičná vyučovacia hodina prvouky
  • Školské kolo Pytagoriády 2019/2020
  • Korčuliarky program v II.D
  • Rozprávkový čas Vianoc v ŠKD
  • Korčuliarsky výcvik II.C
  • Vianočná burza
  • Vianočná besiedka
  • Aktívna matematika
  • Korčuliarsky program