• Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy


   • Predmet podpory NFP

    časť B

    Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu

    Hlavná aktivita 1

    Aktivita 1: Implementácia extra hodín

    Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

    Zdôvodnenie aktivity: Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Moderná vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. V poslednom období (najmä s nástupom nových komunikačných zariadení ako napr. smartphonov, sociálnych sietí, internetu a pod.) výrazne vzrástli medzi žiakmi problémy s nesprávnou výslovnosťou, gramatikou (napr. písanie textov bez diakritiky a používanie skratiek) výrazne sa im znížila úroveň slovnej zásoby a zároveň u nich klesá schopnosť čítať text s porozumením. Medzi ďalšie negatíva, ktoré majú rastúci trend sú: žiaci majú nedostatočné logické myslenie, znižuje sa atraktivita prírodovedných predmetov, žiaci majú rastúce problémy s počtami v rámci predmetu matematika, nevedia využívať matematiku v rôznych súvislostiach v praktickom živote. Nízka úroveň matematickej gramotnosti ovplyvňuje negatívne aj finančnú gramotnosť. Nakoľko vnímame strácajúci záujem zo strany našich žiakov o matematiku a prírodovedné predmety a zároveň vnímame nedostatky v rámci čitateľskej gramotnosti potrebujeme súčasný vzdelávací proces rozšíriť o extra hodiny, v ktorých naši pedagógovia budú za pomoci moderných didaktických pomôcok využívať inovatívne a atraktívne formy vzdelávania.

     

    Cieľ aktivity: Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť

    Termín realizácie aktivity 1: 04/2019 - 01/2021

    Celkové trvanie: 22 mesiacov

    Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v nasledovnom rozsahu:

    Primárne vzdelávanie – PV

    2. ročník: 1 extra hodina x 4 triedy- Hravá matematika. Spolu 4 hodiny.

    3. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Hravá prírodoveda. Spolu 3 hodiny.

    4. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Hravé čítanie. Spolu 3 hodiny.

    Spolu: 10 hodín

    Počet zapojených učiteľov: 9

    Extra hodiny na prvom stupni. 2 roky po 33 týždňov, spolu 66 týždňov počas 22 mesiacov x 10 extra hodín. Spolu 660 hodín.

    Nižšie stredné vzdelávanie – NSV

    5. ročník 1 extra hodina x 3 triedy - Mladý vedec. Spolu 3 hodiny.

    6. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Mladý vedec. Spolu 3 hodiny.

    7. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Aktívne čítanie. Spolu 3 hodiny.

    8. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Aktívne čítanie. Spolu 3 hodiny.

    9. ročník: 1 extra hodina x 3 triedy - Praktická matematika. Spolu 3 hodiny.

    Spolu: 15 hodín

    Počet zapojených učiteľov: 11

    Extra hodiny na druhom stupni počas 2 rokov po 33 týždňov, spolu 66 týždňov počas 22 mesiacov x 15 extra hodín. Spolu 990 hodín.

     

    Implementáciou extra hodín predpokladáme zlepšenie študijných výsledkov všetkých žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. S čím súvisí aj predchádzanie predčasného ukončovania povinnej školskej dochádzky. Žiaci budú mať možnosť rozšíriť si vedomosti z matematiky, fyziky, chémie, geografie, slovenského jazyka, informatiky a programovania, naučia sa základom podnikania. Každý učiteľ vypracuje plán predmetu, ktorý bude vyučovať. Hodiny extra sú plánované:

     

    Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti. Intenzívne budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, budeme využívať nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagógovia školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebných pomôcok, ako sú napr.:

    - metódy projektového a problémového vyučovania,

    - zážitkové učenie, situačné a inscenačné,

    - prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov,

    - aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc (napr. čítanie webových stránok obsahovo príbuzných danému predmetu, čítanie novín ,magazínov, komiksov, encyklopédií),

    - didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencie,

    - výskumná činnosť a pozorovanie,- induktívne metódy, t. z. používať veľa názoru a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva,

    - metódy rozvoja kritického myslenia,

    - metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) a iné,- názorné ukážky, modelové situácie.

     

    V rámci podpory čitateľskej gramotnosti sa zameriame najmä na:

    Porozumenie textu (úlohou je lokalizovať špecifickú informáciu alebo myšlienku v texte, ktorá je dôležitá pre porozumenie významu textu, príp. dokázať si takúto informáciu zapamätať a zreprodukovať).

    Vyvodenie priamych záverov (schopnosť dedukovať z textu - vyvodzovať informácie, myšlienky a súvislosti, ktoré nie sú explicitne formulované v texte a usudzovať na nejaký význam alebo súvislosť medzi myšlienkami textu).

    Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií (konštruovať význam nad rámec textu, nachádzať súvislosti medzi myšlienkami textu, zhŕňať informácie a zvažovať širšie dôsledky obsahu textu).

    Skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu (kriticky hodnotiť prečítaný text nielen z hľadiska obsahu, ale aj foriem, reflektovať štruktúry textu, jazykové prostriedky, literárne útvary, autorov osobný pohľad a štýl, vychádzať pri hodnotení textu zo svojho chápania sveta a predchádzajúcich čitateľských skúseností).

     

    Pri výbere príkladov a úloh na rozvíjanie a testovanie matematickej gramotnosti budeme klásť dôraz sa na uvažovanie, argumentáciu, komunikáciu, orientáciu v grafoch a tabuľkách, vyjadrenie bežných problémov v matematickom jazyku, riešenie problémov podľa návodu a používanie štatistiky a pravdepodobnosti. Voľba vyučovacích metód, foriem, techník bude v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vzdelávacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať spomenuté alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Princíp metodológie aktivity je založený na osvojovaní PISA gramotnosti, využívaní moderných vyučovacích prostriedkov prostredníctvom moderných foriem a metód vzdelávania cieľovej skupiny žiakov, tiež uplatňovaní individuálneho prístupu učiteľa a žiaka. Aktivitu zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia základnej školy s primeranou praxou vo výučbe cieľovej skupiny.

     

    Cieľová skupina: Priamou cieľovou skupinou v rámci tejto aktivity sú žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP v celkovom počte 550 žiakov.

    Sekundárnou cieľovou skupinou pedagogickí zamestnanci školy.

     

    Výstupy:

    Realizovaním tejto aktivity dosiahneme, že žiaci budú inovovaným obsahom vzdelávania so zameraním PISA gramotnosti pripravovaní na reálne potreby ďalšieho stredoškolského vzdelávania, trhu práce a zároveň tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky a logicky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať rôzne situácie. Rozšírením vzdelávacieho procesu o extra hodiny výrazne skvalitníme a zmodernizujeme vyučovanie a zároveň dosiahneme lepšie študijné výsledky našich žiakov a pripravíme ich na reálny život a prácu v modernej, vedomostnej spoločnosti.

     

    Kvalitatívne výstupy:

    - zlepšenie študijných výsledkov žiakov v PISA gramotnostiach- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov so špeciálnym dôrazom na čitateľskú, matematickú, prírodovednú gramotnosť

    - zatraktívnenie vyučovacieho procesu, zavedenie inovatívnych metód a foriem vzdelávania prostredníctvom extra hodín

    - realizáciou aktivity dosiahneme podporu tímovej práce, samostatného myslenia, logického myslenia, priestorového vnímania, kreativity, čítania s porozumením, schopnosť efektívne vyhľadávať informácie

    Kvantitatívne výstupy:

    - realizácia 1650 extra hodín

    - zapojenie 20 učiteľov do aktivity

    - zakúpenie učebných pomôcok v počte 398 ks, počítačov 18 ks, notebookov 5 ks, interaktívnych tabúľ 5 ks, projektor 5 ks, 3D tlačiareň 1 ks, hlasovací systém 1 ks, literárnych pomôcok plánujeme nakúpiť 1840 kusov

    Personálne kapacity - 9 na prvom stupni, 11 na druhom stupni, spolu 20 pedagogických zamestnancov. Zúčastnení pedagógovia majú dostatočné adekvátne vzdelanie. Jedná sa o pedagógov týchto predmetoch: v slovenskom jazyku, v matematike, v prírodovedných predmetoch a učiteľ 1-4.

    Priestorové kapacity - Naša škola disponuje dostatočnými priestorovými možnosťami, interiérovým vybavením triedami a odbornými učebňami.

    Materiálno - technické možnosti - za účelom úspešnej realizácie tejto aktivity sú nevyhnutné viaceré moderné učebné pomôcky, interaktívne technológie a IKT zariadenia a literatúra. Ich bližšia špecifikácia je súčasťou prílohy 1a- rozpočet projektu, ktorý bol zostavený na základe cenového prieskumu. Všetky zadefinované pomôcky a zariadenia sú nevyhnutné na úspešnú realizáciu tejto aktivity a naplnenie jej cieľa. Vynaložené finančné prostriedky budú efektívne a hospodárne, nakoľko všetky pomôcky sú opodstatnené, budú intenzívne využívané a to aj po skončení implementácie tohto projektu

    Verejné obstarávanie súvisiace s dodávkou tovarov / služieb. V rámci tejto aktivity sa uskutoční verejné obstarávania s cieľom zakúpenia moderných učebných pomôcok, interaktívnych technológií a IKT zariadení a literatúry. Aktivita bude podliehať aktuálnym pravidlám platnej legislatívy a podmienkam uvedených v Príručke na verejné obstarávanie. Personálne túto aktivitu zabezpečí externá osoba. Samotný proces verejného obstarávania chceme zabezpečiť v prvom polroku v rámci danej aktivity.

    Hlavná aktivita 2

    Aktivita 2: Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

    Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

    Zdôvodnenie a popis aktivity: Za účelom úspešnej realizácie projektu je potrebné umožniť našim pedagogickým zamestnancom ZŠ získať nové kompetencie potrebné pre prípravu inovácie vzdelávania (realizáciu motivačnej a efektívnej výučby) žiakov na ZŠ. Pedagogickým pracovníkom chceme sprostredkovať najnovšie poznatky z inovatívneho vzdelávania prostredníctvom dvoch vzdelávacích kurzov (Kurz 1: Čitateľská gramotnosť 1, Kurz 2: Čitateľská gramotnosť 2), ktoré sa uskutočnia na začiatku tejto aktivity.

     

    Cieľ aktivity: Podporiť vzdelávania pedagógov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.

    Termín realizácie aktivity 2: 02/2019 - 01/2021

    Celkové trvanie: 24 mesiacov

    V rámci tejto aktivity sa neplánuje uskutočniť proces verejného obstarávania.

    V priebehu realizácie projektu vytvoríme 3 pedagogické kluby:

    • klub učiteľov PDAG I. stupeň ZŠ - Pedagogický klub bez výstupu 2 x mesačne po 2 hodiny počas 20 mesiacov, spolu 80 hodín na jedného účastníka. Počet členov klubu - 5. 5 x 80 hodín - spolu za klub 400 hodín

    • klub učiteľov MATG a PRIG II. stupeň ZŠ - Pedagogický klub bez výstupu 2 x mesačne po 2 hodiny počas 20 mesiacov, spolu 80 hodín na jedného účastníka. Počet členov klubu - 8. 8 x 80 hodín - spolu za klub 640 hodín

    • klub učiteľov ČIG II. stupeň ZŠ - Pedagogický klub bez výstupu 2 x mesačne po 2 hodiny počas 20 mesiacov, spolu 80 hodín na jedného účastníka. Počet členov klubu - 9. 9 x 80 hodín - spolu za klub 720 hodín

     

    Počet osôb zapojených do jednotlivých klubov:  

    • klub učiteľov PDAG I. stupeň ZŠ - 5 pedagogickí zamestnanci

    • klub učiteľov MATG a PRIG II. stupeň ZŠ - 8 pedagogickí zamestnanci

    • klub učiteľov ČIG II. stupeň ZŠ - 9 pedagogickí zamestnanci

     

    Vedúci jednotlivých klubov spracujú plán klubovej činnosti. Členovia klubu sa budú schádzať 2 x mesačne po 2 hodiny, kde budú riešiť, diskutovať a navrhovať riešenie problémov pri práci so žiakmi. Navzájom si budú vymieňať a zdieľať overené postupy najmä v oblasti inovatívneho vzdelávania. Starší, skúsenejší učitelia budú na týchto stretnutiach odovzdávať cenné informácie svojim mladším kolegom. Pomoc bude nasmerovaná aj na skupinu žiakov zo ŠVVP a SZP. Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľom zlepšenia študijných výsledkov žiakov a teda aj akéhokoľvek testovania. Predpokladá sa, že žiaci budú takto pripravení ukončovať povinnú školskú dochádzku vo vyššom ročníku a teda budú reálne lepšie pripravení pre trh práce. V pedagogických kluboch sa bude klásť špeciálny dôraz na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Dôraz bude kladený na spoluprácou s rodinou. V prípade potreby budú jednotliví rodičia pozívaní na stretnutia klubov.

     

    Cieľová skupina: Priamou cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci v počte 30.

    Sekundárnou cieľovou skupinou v rámci tejto aktivity sú žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP.

    Hlavná aktivita 3

    Aktivita 3: Koordinácia projektu Termín realizácie aktivity 2: 02/2019 - 01/2021

    Celkové trvanie: 24 mesiacov Jedná sa o aktivitu, ktorá pozostáva z koordinačných činnosti (riadenie projektu) v rámci hlavných aktivít. Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov.

     

    Podporné aktivity Projektu

    Podporné aktivity projektu sú nasledovné:

     

    Výdavky v rámci paušálnej sadzby na nepriame výdavky.

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841