• Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

      • Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021  otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa  od 12.4.2021 (pondelka)Žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

       1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní  - k nahliadnutiu pri príchode žiaka - zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032

       2. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ).

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný cez vedľajší vhod už od 6:30 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

      • Vstup do budovy školy je možný cez dva vchody od 7.15 hod.:                                                            Hlavný vchod z ulice - bližšie k Amadeu: 1.B, 2.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C                                      Zadný vchod z dvora - bližšie k Amadeu : 1.A, 1.C, 1.D, 2.B, 3.A, 3.C

     • Vyučovanie od 15.3.2021 do 9.4.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 15.3.2021 otvárame prezečné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

      1. doklad o negatívnom teste nie starší ako 7 dní jedného z rodičov na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka (zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032 )

      2. potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnej fyzickej prítomnosti rodiča na pracovisku - k nahliadnutiu pri príchode žiaka

      3. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

      4. prekrytie horných dýchacích ciest min. rúškom

       

      Všetci žiaci sú prihlásení na obed aj do ŠKD.

      Príchod do školy je možný už od 6:30 h. V každej triede je zabezpečená ranná služba - pedagogický dozor. Činnosť v ŠKD je do 16:30.

       

      Podmienkou účasti žiaka 2. stupňa na vyučovaní je:

      1. doklad o negatívnom teste žiaka nie starší ako 7 dní j na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka

      2. čestné vyhlásenie rodiča: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

      3. prekrytie horných dýchacích ciest min. respirátorom

       

      Rozdelenie žiakov 1. stupňa do skupín:

      1. ročník - I. skupina - 1.A + 1.B (vyučovanie bude prebiehať v 1.B) 

      1. ročník - II. skupina - 1.C + 1.D (vyučovanie bude prebiehať v 1.A) 

      2. ročník - (vyučovanie bude prebiehať v 2.C) 

      3. a 4. ročník - (vyučovanie bude prebiehať v 4.C) 

      Žiaci prichádzajú cez vedľajší vchod a odchádzajú domov cez hlavný vchod.

       

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci sa aj v tomto zložitom období zúčastnili a boli úspešní vo vedomostných súťažiach:

      Peter Lešo (5.A)                    1. miesto   Matematická olympiáda,  kat. Z-5, okresné kolo

      Peter Lešo (5.A)                    2. miesto   Geografická olympiáda, kat. G, okresné kolo

      Tomáš Grimling (7.A)           1. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. E, okresné kolo

      Veronika Kentošová (9.A)    1. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       6. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       3. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Iryna Slyvka  (8.A)                 2. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. D, okresné kolo  

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, krajské kolo

      Adrián Girman (9.A)              2. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Damián Korbuľák  (9.A)        5. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Michaela Bérešová   (7.A)     1. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Monika Najmanová (8.A)       3. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Srdečne blahoželáme !

      Všetci žiaci postupujú na vyššie kolá, kde im prajeme veľa šťastia.

       

     • Informácie pre rodičov budúcich prvákov

     • Pomaly sa blíži čas zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy (1.4. - 15.4.2021).

      Chceme, aby Vaše dieťa v našej škole bolo šťastné,  spokojné a samozrejme, aby sa mu darilo. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť.

       Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP v Trebišove /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať:

      Dotazník školskej spôsobilosti

       

       

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme rodičov, ktorí doteraz neuhradili príspevok do RZ, aby tak urobili čím skôr.

      Príspevok na šk. rok 2020/21 je (v súvislosti s pandemickou situáciou)  12 € na jednu rodinu.

      Žiaci 2. stupňa uhradia príspevok na účet č.: SK16 0900 0000 0001 0582 6618

      Do poznámky pre prijímateľa je dôležité uviesť meno žiaka a triedu.

      Ak uhrádzate za viac súrodencov, uveďte mená a triedy všetkých.

     • Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia.

      Tak, ako po mnohé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2020. V rámci tejto kampane bola pre základné školy prvýkrát vyhlásená literárna súťaž My a vírusy 21. storočia. Do tejto súťaže sa zapojilo 65 žiakov z celého Slovenska. Náš žiak, Peter Toth z 8. A triedy, získal krásne 6. miesto.

      Srdečne mu blahoželáme!

      PaedDr. Jana Nwokoyeová, koordinátor PDP

     • Rozprávkový čas Vianoc - ŠKD

     • Od Mikuláša cez Advent sme v našom školskom klube detí neustále tvorili rôzne dielka s vianočnou tematikou. Zdobili sme stromčeky, písali listy Ježiškovi, každý deň otvárali nové okienka adventného kalendára s úlohami, zbierali dobré skutky, vyrábali vianočné priania i ozdoby a pripravovali darčeky pre našich najmilších.

     • LEGO - ŠKD

     • Kto by nepoznal obľúbenú stavebnicu LEGO?

      Konštruktívne hry sú súčasťou ŠKD, no LEGO je kráľom. Deti si ho vždy vyberú ako prvé spomedzi všetkých hier. Opäť sme dokázali, že nás lego baví, máme veľkú fantáziu a vieme postaviť krásne stavby.

      Nech sa páči, pozrite sa! 

     • Pytagoriáda – kategória P3 a P4

     • Do galérie Pytagoriáda – kategória P3 a P4 boli pridané fotografie.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1.miesto – Alex Miško

                         2.miesto – Richard Košara

                         3.miesto – Zoja Savková

      Ďalší úspešní riešitelia: Sebastián Csorba, Maximilián Ledl, Petra Gergeľová, Matej Stričko, Samuel Uličný, Marko Fazekaš, Sofia Tejová, Gregor Maďar, Ema Malčická, Šimon Kocák, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Karolína Krišáková, Soňa Bindasová, Adam Pavko.

      4.ročník1.miesto – Róbert Holečka, Adam Tejko

                         2.miesto – Kristína Majovská, Simona Maňková

                         3.miesto – Sebastián Géczi

      Ďalší úspešní riešitelia: Tomáš Leško, Jakub Rohaľ, Jakub Kačo, Šimon Schneider, Patrik Figeľ, Natália Kulínová.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

                                           J. A. Komenský

      " Týmto videom by som chcel poďakovať a zároveň pozdraviť svoju školu, učiteľov,  žiakov a ich rodičov s blížiacimi sa Vianocami." 

      https://youtu.be/3zTMN0Gxb8Q

      Ak z malého prváčika vyrastie úspešný a šťastný mladý človek, tak práca učiteľa má zmysel.

      Alex Muchin, bývalý žiak. Ďakujem ♥️

     • Všetkovedko

     • Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

      Dňa 1.12.2020 sa žiaci 2. - 4. ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko.

      Do súťaže sa prihlásilo 59 žiakov našej školy.

     • MIKULÁŠ

     • Do galérie MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

      Mikuláš, Mikuláš

      Vitaj, vitaj, Mikuláš,
      čo v batohu pre nás máš?
      Cukríky i čokoládky
      a či dáky perník sladký?
      Celý rok sme poslúchali,
      aj si uši umývali.
      Žiaden z nás sa nebil veru,
      na kolene nemal dieru.
      Tak ako sme sľúbili,
      všetci sme sa ľúbili.
      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
      nikto z nás už čakať nechce.

              Aj tento rok prišiel. Ten, na ktorého čaká v tento deň každé dieťa. Prišiel k nám Mikuláš. A nebol veru sám. Mal pri sebe dvoch pomocníkov, ktorí mu pomáhali v neľahkej úlohe. Rozdať hŕbu sladkostí nám všetkým. Aby sme mali veselú náladu, hneď zrána nás všetkých čakal pre vchodom do školy. Deti mu za vďačnosť poďakovali riekankou, či básňou. Všetci sme sľúbili poslušnosť aj v ďalšom roku, aby mohol prísť opäť medzi nás.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Do galérie Zbierka Biela pastelka boli pridané fotografie.

      Dňa 18. septembra 2020 sa na našej škole uskutočnila zbierka Biela pastelka. Vyzbierali sme 234,44 . Vďaka tejto sume aj naša škola môže zlepšiť životy nevidiacich a všetkých tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tejto zbierky.

      B. Nwokoye a K. Šrámková, 9. A

     • Čas trávený v karanténe - ŠKD

     • Napriek tomu, že sme sa nemohli určitý čas stretávať v školskom klube detí, doma sme sa nenudili. Na vyplnenie voľného času sme dostávali námety na dobrovoľné "malé domáce úlohy", a to pomoc rodičom pri domácich prácach a využitie jesenných listov pri výtvarnom diele. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí naše diela nafotili a zaslali. Výsledok je krásny, veď posúďte sami.

     • Jeseň, pani bohatá - ŠKD

     • So začiatkom školského roka pribúda pre nás deti mnoho povinností a každodenných starostí. No nádherná pani Jeseň nám to vynahrádza farbami. Lístie, ktoré nám šuští pod nohami, sa sfarbuje na zlato a červeno. Ráno nás zľahka štípe na líčkach jemný mrázik, no cez deň slniečko stále svieti a hreje naše rozžiarené tváre. Toto obdobie je nádherné. Preto by bolo škoda nevyužiť bohatstvo pani Jesene v našich kreatívnych dielach.

     • Babka, dedko mám ťa rád - ŠKD

     • Október je kalendárnym mesiacom, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. Je mesiacom, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým skôr narodeným. Deti v ŠKD zhotovili krásne pozdravy, ktoré s láskou venovali najlepším a najúžasnejším starým rodičom, aby si jeseň života užili v zdraví a pohode.

     • Šarkany v ŠKD

     • Aj tento rok sme si nenechali ujsť radosť z výroby šarkanov. I to je spôsob, ako si rozvíjať manuálne zručnosti v našich tvorivých dielňach.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com