Deň otvorených dverí 2018 - vo Fotoalbume

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditelka@zsmrstv.edu.sk alebo Učtáreň: 056/6724223 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Asistent učiteľa 2x   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)
Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované od 1.9.2018 na dobu určitú (36 mesiacov)

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti :
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.

Iné doplňujúce údaje :
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 10.08.2018 do 12.00 hod. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady :
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe
- psychológia
- učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)

Nástup do zamestnania :
Miesto je obsadzované od 1.9.2018 na dobu určitú (36 mesiacov)
Požadované schopnosti a osobné vlastnosti : - ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.

Iné doplňujúce údaje :
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 10.08.2018 do 12.00 hod. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 

 
Pozícia:

Učiteľ anglického jazyka   Mám záujem

Úväzok:na dobu určitú (1 rok)
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona. Žiadosť a životopis je potrebné zaslať e-mailom, poštou alebo osobne do 10.8.2018.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria