Naši prváci

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditelka@zsmrstv.edu.sk alebo Učtáreň: 056/6724223 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ 2. stupňa ZŠ - matematika v kombinácii   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola
M. R. Štefánika 910/51
075 01 Trebišov
Kontakt : 056/ 672 42 23
0901 704 093 riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Podkategória pedagogických zamestnancov : Učiteľ 2. stupňa ZŠ (úväzok 100 % )
Kvalifikačné predpoklady : Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii matematika v kombinácii.
Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
U vybraných uchádzačov:
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)

Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované od 1.9.2019 na dobu neurčitú
Požadované schopnosti a osobné vlastnosti :
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovatívnych foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Iné doplňujúce údaje : Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 10.6.2019. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).
 

 
Pozícia:

Učiteľ 2. stupňa ZŠ - geografia v kombinácii   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola
M. R. Štefánika 910/51
075 01 Trebišov
Kontakt : 056/ 672 42 23
0901 704 093 riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Podkategória pedagogických zamestnancov : Učiteľ 2. stupňa ZŠ (úväzok 100 % )
Kvalifikačné predpoklady : Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii geografia v kombinácii.
Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
U vybraných uchádzačov:
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)
Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované od 1.9.2019 na dobu neurčitú

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti : - ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovatívnych foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Iné doplňujúce údaje : Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 10.6.2019. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).
 

 
Pozícia:

Asistent učiteľa    Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola
M. R. Štefánika 910/51
075 01 Trebišov
Kontakt : 056/ 672 42 23
0901 704 093 riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Kategória a podkategória pedag. zamestnancov : 1 pracovné miesto
asistent učiteľa (úväzok 100%)
Projekt: Zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaciemu procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP
Kvalifikačné predpoklady : Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Súhlas so spracovaním osobných údajov
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)
Nástup do zamestnania : Miesto je obsadzované od 1.9.2019 na dobu určitú (24 mesiacov)
Požadované schopnosti a osobné vlastnosti : - ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovatívnych foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Iné doplňujúce údaje : Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 10.06.2019. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 612,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria