• Verejné obstarávanie

    • Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

      

     Profil verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ:                      Základná škola

     Sídlo:                                                  M. R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

     Štatutárny zástupca:                       RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     IČO:                                                    35541113

     DIČ:                                                    2021663479 

     Telefón:                                             056/6724223

     E-mail:                                               riaditelka@zsmrstv.edu.sk

      

     Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

     Mariana Siváková

     Tel.: +421566724223

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841