• JA Slovensko

    •  

     Vďaka programu JA (Junior Achievement) Slovensko

     sa na našej škole učí predmet Viac ako peniaze, vytvorený podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, čím  zvyšujeme finančnú gramotnosť žiakov.

     Žiaci pomocou tohto predmetu:

     1. Spoznajú históriu peňazí, oboznámia sa s vývojom slovenskej meny až po zavedenie eura. Naučia sa rozlišovať bohatstvo a chudobu a posudzovať význam peňazí v živote človeka vo vzťahu k životným hodnotám.

     2. Spoznajú štruktúru základných príjmov rodiny so zreteľom na možné príjmy samotných žiakov. Získajú základné informácie aj o príjmoch a výdavkoch z podnikania. Dozvedia sa o problémoch s nezamestnanosťou, získajú prehľad o rôznych štátnych dávkach do rodinného rozpočtu. Doplnia si informácie o osobných výdavkoch vo vzťahu k osobným potrebám a vplyve inflácie na výšku výdavkov.

     3. Zoznámia sa s princípmi zostavovania a organizovania svojho vlastného alebo rodinného týždenného, resp. mesačného rozpočtu. Zistia, že rozpočet sa využíva na rozumné hospodárenie a riadenie vlastných finančných prostriedkov.

     4. A ďalšie zaujímavosti ohľadom bánk, spoznajú výhody vlastného účtu, budú schopní zostaviť si plán, postupnosť krokov, ako ho získať, naučia sa rozlišovať hotovostný a bezhotovostný platobný styk, ich výhody a nevýhody, spoznajú najčastejšie používané formy platobného styku, získajú prehľad o druhoch úveru.

     5. Naučia sa posudzovať rôzne ponuky podľa úrokovej sadzby a ďalších kritérií pre správne rozhodovanie v tejto oblasti.

     Viac informácii získate na:

     http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4894

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841