• Svetový deň mlieka v školách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň mlieka v školách .

      Svetový deň mlieka v školách

      Posledná septembrová streda sa spája s oslavou  mlieka na školách. Táto medzinárodná udalosť poukazuje na  dôležitosť  konzumácie mlieka,  mliečnych výrobkov   a ich  zdravotný  význam pre rastúci organizmus. Do 1. C zavítala v tento deň kravička Elička. Spoločne sme čítali prvé písmená, slabiky, počítali aj  tancovali. Prvákom porozprávala o ceste mlieka od kravičiek  až do továrne a na pulty obchodov.   V skupinových prácach sme trénovali vzájomnú spoluprácu  a odzneli naše   prvé argumenty a hodnotenia. Prekvapením pre všetkých bola mliečna desiata. Netradičné školské vyučovanie bolo pre nás zábavou aj obohatením.

     • Festival slovenských rozprávok Dobšinského Košice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival slovenských rozprávok Dobšinského Košice.

      Viktória Tačárová

      reprezentovala školu na Festivale slovenských rozprávok Dobšinského Košice

       

      K deťom a detskému obdobiu neodmysliteľne patrí aj žáner rozprávky.

      V slovenskej ľudovej rozprávke, či autorskej rozprávke má dieťa možnosť spoznať svet nadčasových hodnôt: pravdu, lásku, spravodlivosť, magickosť, boj dobra a zla, šťastný koniec a iné atribúty spojené s týmto žánrom.

      Do sveta rozprávok a fantázie sa započúvali detskí recitátori, učitelia a porota 29.9.2023 na krajskej matičnej prehliadke Dobšinského Košice.

      Výborná recitátorka Viktória Tačárová, žiačka 5. B triedy, opäť úspešne reprezentovala našu školu i okres Trebišov. V 2. kategórii za účasti 22 žiakov piatych a šiestych ročníkov  získala krásne 1. miesto.

      Viktórii gratulujeme a želáme jej ešte veľa úspechov !

     • OSVETOVÁ KAMPAŇ PRE ŠKOLY - ZNEČISTENIE OVZDUŠIA Z DOPRAVY

     • V rámci týždňa mobility sme žiakom školy odprezentovali výsledky meraní, ktoré robili v priebehu januára tohto roka žiaci terajšieho 8. ročníka. Meracími zariadeniami sa sledovalo množstvo oxidu dusičitého pochádzajúceho z dopravy v okolí školy. Meracie zariadenia boli vyhodnocované v laboratóriu v Holandsku.

      Oxid dusičitý je veľmi nebezpečný plyn ktorý zvyšuje náchylnosť na rôzne respiračné ochorenia napríklad astmu, tuberkulózu, toxické opuchnutie pľúc (ktoré môže byť v niektorých prípadoch aj smrteľné) a iné respiračné infekcie.

      Meraním sa jednoznačne dokázal vplyv množstva nebezpečných plynov v ovzduší zapríčinený dopravou. Riešením je znížiť množstvo áut v okolí školy propagovaním zdravého spôsobu dochádzania žiakov aj zamestnancov do školy – peši alebo na bicykli.

      Bližšie informácie: www.dnesdycham.sk

       

     • Európsky týždeň mobility

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň mobility.

      Do kampane Európsky týždeň mobility, ktorá inšpiruje a motivuje na nové výzvy v prospech udržateľnej mobility ľudí, sme sa zapojili i my druháci.
      So svojimi triednymi učiteľkami sme spojili prednášku o pozitívnom vplyve pohybu s chôdzou a športovými aktivitami.
      Cieľovou stanicou bola mestská časť parku, kde sme realizovali pohybové hry na postreh a pozornosť.
      Okrem aktívnej chôdze a nových kamarátstiev sme si cestou späť priniesli aj zopár gaštanov, ktoré nám vedia vždy urobiť radosť.
       

      Vaši druháci

     • Európsky týždeň mobility

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň mobility.

      V rámci Európskeho týždňa mobility sa žiaci 4. A zúčastnili akcie organizovanej Červeným krížom. Akcia bola zameraná na dopravnú výchovu a prvú pomoc, pri ktorej sa žiaci oboznámili s prácou mestskej polície v našom meste. 

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Organizácia činnosti v ŠKD od 5.9.2023

      6:15 - 7:30 - ranná služba - v 2.B triede

      07:30 - 07:55 - presun do tried a príprava na vyučovanie

      11:30 - 14:00 - ukončenie vyučovania, obed podľa harmonogramu, oddychové a relaxačné činnosti,        pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy

      14:00 - 15:00 - rekreačné činnosti, pobyt vonku, striedanie tematických oblastí výchovy

      15:00 - 15:15 - osobná hygiena, olovrant

      15:15 - 16:00 - činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie

      16:00 - 16:30 - oddychové a relaxačné činnosti

      16:30 - 17:00 - presun detí do zberného oddelenia, odchod domov

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841