• Štatút Rady školy

    • Rada školy pri Základnej škole, ul. M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov

      

     Štatút RADY  ŠKOLY

     V súlade so zákonom SNR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 8 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve sa vydáva tento štatút rady školy  (rady školského zariadenia).

     Základné ustanovenie

     Čl. 1

     (1) Rada školy sa zriaďuje  pri Základnej škole na ulici M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov

     (2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorom je zriadená.

     Pôsobnosť a poslanie rady školy alebo rady školského zariadenia

     Čl. 2

     (1) Rada školy je ustanovená  podľa § 2 ods. 2. zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy (školského zariadenia) pri ktorom je ustanovená.

     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy .

     Čl. 3

     Činnosť rady školy alebo školského zariadenia

     (1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     (2) Rada školy

     a)   navrhuje na základe výberového konania  kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,

     b)  navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa,

     c)   vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a to najmä:

     1.  K návrhu na počty prijímaných žiakov.

     2.  K návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.

     3.  K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

     4.   K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.

     5.   K návrhu rozpočtu.

     6.   K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.

     7.   K správe o výsledkoch hospodárenia školy.

     (3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu  riaditeľa školy

     a)  posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

     b)  odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy

     Zloženie a spôsob voľby členov rady školy alebo rady školského zariadenia

     Čl. 4

     Zloženie rady školy alebo školského zariadenia

     (1) Rada školy má 11 členov.

     (2) Členmi rady školy je :

     • 4 zvolení zástupcovia rodičov,

      

     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

      

     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

      

     • 4 delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva,

     Počet členov rady školy stanoviť podľa § 25  zákona č. 596/2003 Z. z.

     Spôsob voľby členov rady školy alebo školského zariadenia

     Čl. 5

     (1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu .

     (2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy

     (3) Voľba zástupcov nepedagogických  zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy

     (4) Voľba zástupcu žiakov  do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy .

     (5) Členovia rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom  rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (6) Členstvo v rade školy zaniká

     a)  uplynutím funkčného obdobia,

     b)  odstúpením,

     c)  odvolaním, ak bol člen  rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

     d)  úmrtím.

     Pravidlá rokovania rady školy alebo rady školského zariadenia

     Čl. 6

     (1) Rada školy  na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu  rady školy.

     (2) Predsedu a podpredsedu rady školy  volia členovia rady školy  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

     (3) Predsedu rady školy  rada školy odvolá, ak

     a)bol právoplatne odsúdený za  úmyselný trestný čin,
     b)  o to sám požiada.

     (4) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať,

     a)   ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

     b)   koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy,

     (6) Rada školy  je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

     (7) Na platné uznesenie rady školy je potrebný  nadpolovičný počet hlasov všetkých jej  členov.

     (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

     (9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením  funkčného obdobia  rady školy.

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy alebo rady školského zariadenia

     (1) Člen má právo:

     a)  voliť a byť volený ,

     b)  navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

     c)  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d)  hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e)  predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena  rady  školy podľa tohto štatútu.

     (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     Čl. 8

     Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia

     (1) Predseda rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

     (4) Predseda  rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze  rady školy.

     (4) Predseda  rady školy zvolá  radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov  rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

     (5) Uznesenie  rady školy alebo štatút,  môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

     (6) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

     (7) Výročná správa obsahuje:

     a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu   založenia rady školy,
     b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
     c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
     e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
     h) ďalšie údaje určené  radou školy.

     (8) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu.

     Vzťahy rady školy alebo rady školského zariadenia k orgánom miestnej štátnej správy

     Čl. 9

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

     Záverečné ustanovenia

     Čl.10

     Hospodárenie rady školy

     (1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

     Čl. 11

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy 9. 6. 2009 a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841