• Výročná správa 2021

    • Rada školy pri ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

     Výročná správa za rok 2021

          V roku 2021 sa Rada školy riadila podľa  Vyhlášky ÚVZ SR a školského semaforu 2020/2021 proti SARS šíreniu variantu COVID-19.    

     Členovia Rady školy sa v roku 2021 stretli na dvoch zasadaniach.

     Prvé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 22.9.2021 o 16.00 h

     Zasadnutie viedla predsedníčka Rady školy Mgr. Daniela Gumanová, PhD. Zasadnutiu predchádzali voľby na ustanovujúcom zasadnutí dňa 22.9. o 15.30 h, keďže funkčné obdobie skončilo. Na uvedenom zasadnutí členovia RŠ boli oboznámení s výsledkami volieb:

     • z  radov rodičov boli zvolení: 1. JUDr. Petra Kandráčová

                                                     2. JUDr. Ladislav Burda

                                                     3. Mgr. Mário Fazekaš

                                                     4. Ing. Mgr. Martina Maďarová, PhD.

             - z pedagogických zamestnancov: 1. Mgr. Daniela Gumanová, PhD.

                                                                    2. Mgr. Alena Kocáková

             - z nepedagogických zamestnancov:  Renáta Bérešová

             - za zástupcov zriaďovateľa Mestského úradu Trebišov boli delegovaní:

                                                                                             1. Mgr. Viera Mokáňová

                                                                                             2. Mgr. Jindřich Sosna

                                                                                             3. Ladislav Ivan

                                                                                             4. Mgr. Roman Ostrožovič

          Na  ustanovujúcom zasadnutí prebehla voľba výboru RŠ a bol prijatý štatút Rady školy.

     Za predsedníčku bola zvolená Mgr. Daniela Gumanová, PhD. Po zvolení sa ujala slova a viedla 1. zasadnutie RŠ. Na zasadnutí boli zvolení: za podpredsedníčku Mgr. Viera Mokáňová, za zapisovateľku Renáta Bérešová a za overovateľku zápisníc Mgr. Alena Kocáková.

      

     Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 14. októbra 2021

           Zasadnutie viedla predsedníčka rady školy Mgr. Daniela Gumanová, PhD. Na riadne zasadnutie RŠ bola prizvaná riaditeľka školy RNDr. Iveta Kučerová, ktorá predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021. Rada školy prerokovala a odporučila zriaďovateľovi Základnej školy, Ul.M.R.Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov, schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021 Rada školy zobrala na vedomie plán práce školy, plánované úlohy, informácie o aktivitách školy a o prebiehajúcich projektoch, ktorých sa škola zúčastňuje. Rada školy zobrala na vedomie rozpočet na rok 2022. Rada školy schválila Výchovný program ŠKD Slniečko II, ktorý predložila a prítomných oboznámila pani riaditeľka RNDr. Iveta Kučerová.  

      

     Trebišov, 15.3.2022

      

                                                                                                   Mgr. Daniela Gumanová, PhD.

     predseda Rady školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841