•       Na  našej škole pracuje spolu 7 asistentov učiteľa: 3 sú financovaní z prostriedov štátneho rozpočtu, 4 sú zamestnaní v rámci na škole prebiehajúceho projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.

     S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu.

          Práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné menej.Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má. „ Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje, ďalšími žiakmi v triede a učiteľom".

          Niektorí žiaci nezvládajú plynulé čítanie, iní zase správnu techniku písania. Ďalších trápia matematické výpočty. Všetci títo žiaci majú v  našej škole zabezpečnú individuálnu starostlivosť,  aby sa pri získaní školských vedomostí necítili znevýhodnení.

           Na matematike asistent pomáha žiakovi pochopiť znenie slovnej úlohy. Snaží sa mu text zjednodušiť tak, aby mu porozumel. Na geometrii mu pomáha pracovať s kružidlom, pravítkami alebo inými potrebnými pomôckami.

           Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať. Medzi žiakom a asistentom sa skôr či neskôr vytvára určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah.

      Integrácia žiakov do bežného kolektívu pomáha integrovaným žiakom vo viacerých oblastiach:

     • žiak je viac motivovaný, pretože vidí, čo všetko musia spolužiaci vedieť, a to ho poháňa vpred,
     • má snahu sa aktívne zapájať do vyučovania,
     • je komunikatívny,
     • ak je kolektív dobrý, má chuť chodiť do školy,
     • vďaka tomu, že mu je zo strany asistenta venovaná dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní poznatkov.
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com