• Sleduje vývin žiakov a prípadné negatívne zmeny v ich správaní

     - v prípade potreby zabezpečuje psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenia v spolupráci s CPP v Trebišove

     - eviduje žiakov so ŠVVP (napr. dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, syndróm ADD alebo ADHD...) a dohliada na to, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese dodržiavali závery odborných vyšetrení

     - poskytuje individuálne konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálnopatologických javov mládeže

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com