• Profil školy

    •  

     Základná škola na Ulici M. R. Štefánika 51 v Trebišove je plnoorganizovaná  a otvorená výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na žiaka tak, aby sa každému dieťaťu poskytla rovnaká príležitosť prebudiť jeho prirodzenú zvedavosť, záujem o získanie nových poznatkov, aktivitu ale aj snahu  o presadenie sa.

     Počtom žiakov a rozlohou sa škola radí medzi veľké školy. Súčasný demografický vývoj na jednej strane spôsobuje pomalý úbytok žiakov, na strane druhej poskytuje nové možnosti pre vytvorenie jedinečných podmienok, špecifických pre školu. Kvalitný tím odborníkov, schopných tvoriť a meniť klasické formy vyučovania na netradičné, ochotných na sebe pracovať, spolu s postupne modernizovanými priestormi a vybavením školy dáva záruku dobrej konkurencieschopnosti školy.

     Pedagogický zbor tvorí dlhodobo viac ako 40  kvalifikovaných pedagógov.  V oblasti profesijnej orientácie žiakov a výchovnej problematiky pôsobí výchovná poradkyňa. Niektorí učitelia sú poverení úlohou koordinátorov environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencie drogových závislostí. V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagógov, ktoré tvorí súčasť celoživotného vzdelávania, sa zameriavame najmä na inovatívne trendy vo vyučovaní. Škola tiež rozvíja záujmové činnosti detí tým, že ponúka krúžky s rôznym zameraním.

     Pedagógovia pracujú aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú individuálny prístup zo strany pedagógov rešpektujúci ich špecifické potreby. Žiaci  so zdravotným znevýhodnením sú integrovaní do bežných tried, pričom majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

     Škola bola založená v roku 1973. V súčasnosti má škola viac ako 600 žiakov,  29 tried a 9 oddelení  školského klubu detí.  K vybaveniu školy patrí 9 odborných učební, dve telocvične a veľký školský areál. Škola taktiež ponúka výučbu cudzích jazykov a zameranie na prírodovedné predmety a matematiku. Škola má 2 počítačové učebne a pripojenie na internet . To prinieslo ďalšie možnosti – vytvoriť webovú stránku školy, ponúknuť rodičom informácie o deťoch prostredníctvom internetovej žiackej knižky a prezentáciu školy navonok.

     Škola sa zapája do rôznych súťaží a olympiád, v ktorých tradične dosahuje veľmi dobré úspechy.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841