Deň otvorených dverí 2018 - vo Fotoalbume

Školský poriadok

Školský poriadok

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

e-mail: riaditelka@zsmrstv.edu.sk

tel.: 056/6724223

056/6684416

 

                                                                  (platný od 1.9. 2014)

 

 

 

                                                                 September 2014

 

Úvod

Riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok v súlade s:

 • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • vyhláškou MŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách
 • vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • metodickým pokynom č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov základnej školy
 • Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa

Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade a v rade školy.

Cieľom našej školy je rozvoj osobnosti žiaka po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Žiakom poskytujeme základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na jeho ďalšie vzdelávanie a orientáciu v živote a spoločnosti.

Pre Základnú školu na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove sa žiaci rozhodli slobodne so svojimi rodičmi, s vedomím práva vybrať si školu, kde chcú získať základné vzdelanie. Z toho vyplýva, že sa slobodne rozhodli dodržiavať školský poriadok a využívať podmienky pre prácu v našej škole.

Všetci sa usilujeme o dodržiavanie základných spoločenských pravidiel:

Vstúpil si – pozdrav.

Odchádzaš – rozlúč sa.

Keď niečo chceš – povedz prosím.

Keď niečo dostaneš – povedz ďakujem.

Neskáč nikomu do reči, každý má právo vyjadriť svoj názor.

Nikomu neubližuj – nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe.

Nenič – každú vec, ktorá ti poslúžila, môžu využiť aj druhí.

Netráp sa – všetky dvere sú ti otvorené, preto sa príď podeliť s každou bolesťou i radosťou.

Hovor pravdu – klamstvo a ohováranie medzi slušných ľudí nepatrí.

Váž si sám seba i druhých – neobmedzuj svojim správaním ostatných.

Každé spoločenstvo má svoje normy a pravidlá konania a spolunažívania. Normy spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov našej školy stanovuje tento školský poriadok.

 

I.     Prvá časť

Vízia a poslanie školy

1.   Vízia

Chceme byť modernou základnou školou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitného základného vzdelania zameraného na aktívne zručnosti žiakov.

2.   Poslanie

 • Umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu.
 • Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu problémov.
 • Vytvoriť priestor na prejavenie potencie, ktorá je v každom dieťati. Dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
 • Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri rozhodovaní o vlastnej životnej a profesijnej orientácii.
 • Rozvíjať u žiakov kladný postoj k sebe, k ľuďom, vzdelaniu, prírode, spoločnosti.
 • Rozvíjať u žiakov estetické cítenie.
 • Naučiť žiakov pracovať s informáciami – vedieť vyhľadávať, triediť, funkčne využívať.
 • Vytvárať u žiakov zručnosť komunikovať a kooperovať s inými ľuďmi, rešpektovať prácu a úspechy iných.
 • Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám.
 • Pripravovať žiakov k tomu, aby vedeli uplatňovať svoje práva a zároveň plniť si svoje povinnosti.
 • Vytvárať pre žiakov také prostredie, aby školu dokázali maximálne využiť pre svoj osobnostný rozvoj.

 

II.   Druhá časť

Výkon práv a povinností

1.   Výkon práv a povinností  žiakov

1.1.        Práva žiakov

1.Právo na vzdelanie

      Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju         činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním          neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

 1. Právo na slobodu prejavu

      Každý žiak má právo vyjadriť svoj názor, avšak vyjadrovanie vlastných názorov             nesmie obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani             urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami.

 1. Právo na informácie

      Každý žiak má právo na informácie o všetkých okolnostiach súvisiacich s jeho     štúdiom, najmä na informácie o hodnotení a klasifikácii svojich vzdelávacích        výsledkov a o hodnotení správania.

 1. Právo na ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti

      Je zakázané akékoľvek správanie, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo          zastrašiť iného žiaka, učiteľ či zamestnanca školy. Právo na súkromie zahŕňa tiež      ochranu osobných údajov všetkých žiakov školy pred ich neoprávneným šírením   a zneužitím.

 1. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

      V škole nie je na žiaka uskutočňovaný žiadny nátlak vo vzťahu k jeho náboženskému     vierovyznaniu či filozofickému presvedčeniu.

 1. Sloboda združovania sa a zhromažďovania

      Žiaci školy sa môžu zúčastňovať rôznych športových a kultúrnych akcií    organizovaných školou.

 1. Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti

      V škole sa uplatňuje princíp rovnosti medzi žiakmi a platí zákaz diskriminácie      z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania, farby pleti, zdravotného postihnutia, veku, národného alebo sociálneho pôvodu.

 

Okrem týchto práv sa v našej škole uplatňujú všetky práva žiaka v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (školský zákon) a to právo žiaka na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelaniu,
 2. bezplatné vzdelanie,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety,
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 11. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

1.2.       Povinnosti žiakov

 1. Žiak je povinný najmä:

a)neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c)pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a pravidelne sa vzdelávať,

d)konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ani zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, dodržiavať zásady bezpečného správania sa a základné hygienické zásady,

e)ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

f)rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

g)študovať svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou,

h)osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

i)zachovávať zásady slušnosti, dobrých mravov voči pedagogickým zamestnancom, ostatným zamestnancom a voči spolužiakom v škole i mimo nej tak, aby robili dobré meno škole i sebe,

j)podrobiť sa počas celej doby vyučovania alebo činnosti organizovanej školou skúške na alkohol alebo iný omamný prostriedok; odmietnutie skúšky sa považuje za pozitívny výsledok,

k)podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na prítomnosť drogy v organizme pri podozrení, že žiak je pod vplyvom drogy,

l)byť v škole a na školských podujatiach vhodne a čisto oblečený a upravený, bez výstredností v úprave svojho zovňajšku; na svojom oblečení nesmie žiak propagovať fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok,

m)byť v celej budove školy prezutý v obuvi určenej na vykonávanú činnosť,

n)riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu školou a chrániť majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

o)pomáhať pri udržiavaní poriadku a zveľaďovaní areálu[1] školy,

p)dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plne využívať pomôcky poskytované školou v súvislosti so vzdelávaním,

q)opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine; v priestoroch školy sa po vyučovaní môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru, alebo so súhlasom riaditeľky školy,

r)mať počas vyučovania vypnutý mobil,

s)oboznámiť sa na začiatku školského roka so školským poriadkom, poznať ho a dodržiavať; dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v odborných učebniach a v telocvičniach.

 

2.Žiakom školy je zakázané:

a)fajčiť v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,

b)prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c)prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a veci (časopisy a iné veci) ohrozujúce morálku,

d)mať zapnuté a používať počas vyučovania mobilné telefóny a prehrávače,

e)používať diktafóny, kamery, fotoaparáty (aj mobilné telefóny) a iné záznamové zaradenia na záznam vyučovacej hodiny bez výslovného súhlasu vyučujúceho,

f)svojím správaním a konaním znemožňovať ostatným spolužiakom získavať vedomosti a pracovať na vyučovacích hodinách.

3.Žiakom školy sa odporúča:

a)nenosiť do školy a na činnosti organizované školou cenné veci a väčšie sumy peňazí; za ich stratu alebo odcudzenie škola neručí,

b)nahlásiť triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor odcudzenie učebných pomôcok (napr. kalkulačka, úbor na telesnú výchovu, ...) alebo časti odevu a obuvi,

c)dodržiavať režim dňa tak, aby mal dostatok času na regeneráciu svojich síl – večierka o 22.00 hod.

Nedodržanie niektorého bodu školského poriadku žiakom je dôvodom pre udelenie výchovného opatrenia.

 

2.   Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov

2.1.       Práva zákonných zástupcov žiakov

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školského zariadenia, školským poriadkom a klasifikačným poriadkom školy,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
 6. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

2.2.        Povinnosti zákonných zástupcov žiakov

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 1. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona,
 2. Bez zbytočného odkladu oznámiť škole príčinu neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní,
 3. Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na vyučovanie a na plnenie si školských povinností,
 4. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 5. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 6. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 7. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

 

3.   Pravidlá vzájomných vzťahov

Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy:

 • spravodlivosť a objektívnosť
 • morálnosť a slušnosť
 • vzájomný rešpekt a úcta
 • zodpovednosť a trpezlivosť
 • tolerancia a kolegiálnosť
 • úcta navzájom i k sebe samému
 • rovnosť šancí pre všetkých
 • kamarátstvo a ochota pomôcť

 

3.1.        Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy

1.Žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti a dobrých mravov.

2.Žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie a kamarátstva. Žiaci si navzájom pomáhajú.

3.Žiaci sa vzájomne rešpektujú.

4.Žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka.

5.Žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

3.2.        Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy

 1. Žiaci a zamestnanci školy pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti a morálky.
 2. Žiaci oslovujú pracovníkov školy: pani riaditeľka, pani učiteľka, pán učiteľ, pani upratovačka ......
 3. Žiaci pri stretnutí so zamestnancami školy zdravia pozdravom „Dobrý deň.“, „Dobré ráno.“, „Dobrý večer.“
 4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Rovnako zdravia, keď do triedy vstúpi počas hodiny iný učiteľ alebo dospelá osoba (okrem hodín telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, praktických cvičení a pri písaní kontrolných prác). Pri ich odchode sa žiaci tiež postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
 5. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 6. Žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú.
 7. Pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, trpezlivosť, objektívnosť a zásadovosť.

III.       Tretia časť

Prevádzka a vnútorný režim školy

1.    Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania

 1. Žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 min. pred prvou vyučovacou hodinou. Žiaci, ktorí majú triedy na poschodí, používajú pri príchode a odchode zo školy hlavné schodište vedľa zborovne.
 2. Žiak sa ihneď po príchode do školy prezúva do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným a bezpečnostným požiadavkám. Za prezuvky sa nepovažuje športová obuv.
 3. Vyučovanie sa začína spravidla 1. vyučovacou hodinou o 7.55 hod.
 4. Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj čas malých prestávok trávia žiaci opakovaním učiva a prípravou na vyučovacie hodiny.
 5. Žiaci prichádzajú na všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu majú pripravené na lavici. Ostatné veci majú uložené v taške.
 6. Nástup žiakov na vyučovaciu hodinu pri presunoch celej triedy alebo skupín sa uskutočňuje počas prestávky. Presun sa musí uskutočniť tak, aby po zazvonení na hodinu už boli žiaci pred odbornou učebňou (príp. na určenom mieste). Do odborných učební, dielní a športových priestorov vstupujú žiaci len so súhlasom a za prítomnosti vyučujúceho alebo vedúceho záujmového útvaru.
 7. Chodbami a schodišťom prechádzajú žiaci po pravej strane primeranou rýchlosťou (chôdzou).
 8. Počas prestávok si žiaci nesadajú na zem, schody, podobločnice.
 9. Cez malú prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom pripravovať sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
 10. Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet, nesmú však kvôli tomu prísť neskoro na vyučovaciu hodinu. Zakúpené čapované nápoje žiak nesmie odnášať do triedy, skonzumovať ich musí pri bufete.
 11. Počas celého vyučovania (vrátane prestávok) žiak nesmie bez súhlasu triedneho učiteľa opustiť areál školy.
 12. Prvú veľkú prestávku v prípade priaznivého počasia trávia žiaci na školskom dvore – 2. stupeň na východnom, 1. stupeň na južnom. Žiaci z 2. stupňa sa presúvajú na dvor cez schodište pri zborovni. V prípade nepriaznivého počasia trávia žiaci túto prestávku na veľkých chodbách. V triede zostávajú len týždenníci. Počas druhej veľkej prestávky žiaci zostávajú v triede.
 13. Žiaci sa nezdržiavajú zbytočne na toaletách, nehádžu odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 14. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti čakajú na svojich miestach na príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu školy.
 15. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do tašky, urobia poriadok v lavici i pod ňou, vyložia stoličku na lavicu. Pod dozorom vyučujúceho odchádzajú na obed alebo domov.

2.    Správanie sa žiakov počas vyučovania

 1. Počas vyučovania je zakázané používať mobilný telefón. Žiak ho musí mať vypnutý a odložený v skrinke.
 2. Žiak sa správa disciplinovane, sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie.
 3. Žiak je povinný riadne sa pripraviť na všetky vyučovacie hodiny. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu.
 4. Počas skúšania má žiak zatvorené učebnice a zošity, ak učiteľ neurčí inak.
 5. Keď chce žiak odpovedať alebo sa chce vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 6. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovisko len so súhlasom vyučujúceho.
 7. Na hodinách v odborných učebniach a telocvičniach sa žiaci riadia laboratórnym (prevádzkovým) poriadkom a pokynmi vyučujúceho.

3.    Základné povinnosti učiteľa počas vyučovania

 1. Učiteľ je povinný dostaviť sa na vyučovaciu hodinu včas po zazvonení a dodržiavať začiatok a koniec hodiny.
 2. Počas vyučovacej hodiny je učiteľ plne zodpovedný za jej organizáciu a priebeh.
 3. Učiteľ nesmie svojvoľne opustiť učebňu a nechať žiakov bez dozoru.
 4. Učiteľ je povinný skontrolovať prítomnosť žiakov na vyučovacej hodine, neprítomných zapísať do triednej knihy.
 5. Učiteľ je povinný dbať o poriadok na vyučovacej hodine. Po jej skončení zabezpečí zotretie tabule službou, vypnutie projektora a odloženie notebooku.
 6. Učiteľ nesmie posielať žiakov mimo učebňu počas vyučovacej hodiny s výnimkou odoslania nevyhnutného odkazu alebo triednej knihy pri delení triedy na skupiny.
 7. Učitelia sú povinní dodržiavať rozpis používania tried a odborných učební určený rozvrhom hodín. Zmenu možno urobiť len po dohovore dotknutých učiteľov a so súhlasom riaditeľky školy.
 8. Učitelia nesmú počas vyučovacej hodiny používať mobilný telefón.
 9. Učiteľ si nesmie prinášať na vyučovaciu hodinu občerstvenie (kávu, čaj) bez vážneho dôvodu.
 10. Učiteľ je povinný vykonávať dozor na chodbách a v školskej jedálni podľa platného rozpisu služieb.

4.    Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

 1. Žiak dochádza do školy a na všetky podujatia organizované školou pravidelne a včas.
 2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovanie pre vopred známe dôvody, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie z vyučovania:
  • vyučujúceho – z jednej vyučovacej hodiny
  • triedneho učiteľa - najviac z dvoch dní (max. 6 dní za polrok)
  • riaditeľku školy – z troch a viac dní.
 3. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
 4. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť túto skutočnosť hneď v prvý deň neprítomnosti triednemu učiteľovi. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy triedneho učiteľa, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
 5. Pri návrate do školy je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad (potvrdenie od lekára), podpísaný zákonným zástupcom. Dodatočné potvrdenie triedny učiteľ nemusí akceptovať.
 6. Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami.
 7. Ak žiak zamešká v jednom polroku 30% a viac z plánovaného počtu hodín v predmete, absolvuje komisionálnu skúšku.
 8. Absencia dlhšia ako 15 min. sa počíta ako absencia na celej vyučovacej hodine,              3 absencie kratšie ako 15 min. sa počítajú ako absencia na jednej vyučovacej hodine.
 9. Žiaci, ktorí sú rozhodnutím riaditeľky oslobodení od vyučovania predmetu, sa nemusia zúčastňovať na týchto hodinách, ak sú okrajovými hodinami rozvrhu triedy (prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa). V inom prípade sa na hodine zúčastňujú a riadia sa pokynmi vyučujúceho. Žiaci, ktorí navštevujú pravoslávnu alebo evanjelickú náboženskú výchovu, vyučovanú popoludní, navštevujú hodiny etickej výchovy. Ak je etická výchova  okrajovou hodinou rozvrhu triedy, žiaci sa jej nemusia zúčastňovať.

 

5.    Povinnosti týždenníkov

 1. Dvoch žiakov – týždenníkov, v predstihu stanovuje triedny učiteľ na obdobie jedného týždňa, oboznámi ich s povinnosťami a kontroluje ich činnosť.
 2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede počas vyučovania a po jeho ukončení. Cez prestávky vetrajú triedu.
 3. Pred každou hodinou skontrolujú pripravenosť učebne (čistota tabule a špongie na zotieranie, dostatok kriedy).
 4. Na začiatku každej vyučovacej hodiny oznámia vyučujúcemu neprítomných žiakov.
 5. Počas vyučovania sú k dispozícii vyučujúcemu podľa jeho pokynov (zotierajú tabuľu, prinášajú a odnášajú učebné pomôcky).
 6. Hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.
 7. Po uplynutí 10 min. hlásia vedeniu školy prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na hodine.
 8. Po skončení vyučovania skontrolujú poriadok v triede, či sú stoličky vyložené na laviciach, uzavreté vodovodné kohútiky, zotretá tabuľa, poriadok v laviciach, vypnuté osvetlenie. Okná zostávajú otvorené kvôli vetraniu, po uprataní ich zatvorí pani upratovačka.
 9. Pri neplnení si povinností môže triedny učiteľ stanoviť výkon činnosti týždenníkov na dlhšie obdobie ako je stanovené v bode 1.

6.    Stravovanie v školskej jedálni

 1. Do školskej jedálne prichádza žiak v prezuvkách.
 2. Je zakázané nosiť do jedálne tašky a vrchné ošatenie.
 3. Žiaci dbajú o poriadok a správne stolovanie.
 4. Po jedle odnesú špinavý riad k okienku zberu špinavého riadu.
 5. Žiaci sa správajú slušne a zdvorilo k personálu kuchyne. Riadia sa pokynmi pedagogického dozoru v školskej jedálni.

7.    Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní zanechať po sebe poriadok, vybrať odpadky z lavíc, ktoré patria do odpadkového koša, urovnať lavice, vyložiť stoličky.
 2. Po skončení vyučovania sa žiaci prezúvajú pri skrinkách.
 3. Po skončení vyučovania sa v budove školy môžu zdržiavať iba žiaci, ktorí majú záujmové krúžky alebo iné akcie, pri ktorých musí byť pedagogický dozor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Štvrtá časť

Opatrenia vo výchove a klasifikácia správania

 1. Porušenie školského poriadku

Jednotlivé porušenia školského poriadku sú rozdelené do štyroch kategórií podľa závažnosti a každej z nich prislúcha určitý počet bodov za každé previnenie. Samostatnú kategóriu tvorí neospravedlnená neúčasť na vyučovaní.

 

Menej závažné porušenie (1 bod)

a)zabúdanie pomôcok na vyučovanie, žiackej knižky,

b)nevhodná úprava zovňajšku - nie sú dovolené výstredné strihy a farby vlasov, piercing (okrem náušníc), tunely a rozťahovače ušných dierok

c)chýbajúce – nevhodné prezuvky,

d)používanie mobilného telefónu počas vyučovania,

e)neplnenie si povinností týždenníka,

f)neobalené učebnice,

 

Závažné porušenie (3 body)

a)ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi

b)správanie narúšajúce vyučovanie,

c)bezdôvodné opustenie školy

d)vulgárne vyjadrovanie sa v areáli školy

e)drobné poškodenie školského majetku – nie opakované,

f)opakovanie priestupku v krátkom čase po upozornení

g)nevhodné správanie sa v areáli školy a na verejnosti

 

Veľmi závažné porušenie (6 bodov)

a)prepisovanie známok v žiackej knižke, v klasifikačnom hárku,

b)klamstvo, podvod,

c)správanie narúšajúce vyučovanie do takej miery, že muselo byť použité ochranné opatrenie,

d)sexuálne obťažovanie,

e)nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa,

f)používanie mobilného telefónu aj po upozornení,

g)neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (nadávky, roztržky)

 

Hrubé porušenie (9 bodov)

a)hrubé, vulgárne a arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom,

b)útok na učiteľa,

c)šikanovanie spolužiakov vrátane kyberšikany

d)fyzické ublíženie sebe alebo spolužiakom,

e)vydieranie,

f)krádež,

g)fajčenie, užívanie alkoholu, drog v škole i mimo nej,

h)úmyselné ničenie školského majetku,

i)zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných médiách,

j)spáchanie priestupku alebo  trestného činu (aj mimo školy – vyžaduje právoplatné rozhodnutie)  

 Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní

 • 1 – 4 neospravedlnené hodiny – 6 b
 • neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách, najviac  1 vyučovací deň – 9 b
 • opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu najviac  2 vyučovacie dni (ak chýba vcelku) alebo 12 hodín (ak chýba jednotlivo) – 12 b
 • neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 2 vyučovacie dni,  (ak chýba vcelku) alebo viac ako  12 hodín (ak chýba jednotlivo) najviac 20 hodín – 24 b

Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne (alebo 60 hodín za dlhšie obdobie), riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a ÚPSVaR.

 • Za neospravedlnenú absenciu od 21 do 60 vyučovacích hodín – 36 b
 • Za neospravedlnenú absenciu od 61 vyučovacích hodín – 48 b

 

                               

 1. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia
 1. Pochvala triednym učiteľom – udeľuje sa pred kolektívom triedy:
 • za prospech – priemer do 1,0 (platí len pre 2. stupeň) – na konci škol. roka za celý škol. rok
 • za výbornú dochádzku do školy – 0 - 10 vymeškaných hodín,
 • za reprezentáciu školy a účasť na súťažiach
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 • za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní,
 • za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,
 • za nezištnú pomoc, príkladný čin, pomoc spolužiakom,
 • zlepšenie si prospechu o jeden stupeň v porovnaní s predchádzajúcim klasifikačným obdobím (polrok).

Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje bezprostredne po splnení podmienky a zapisuje sa do katalógového listu žiaka. Rodič sa o jej udelení písomne informuje.

 

 

 

 1. Pochvala riaditeľom školy – udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy:
  • za výborný prospech počas celého štúdia na ZŠ (udeľuje sa v 9. ročníku) – priemer 1,0,
  • za úspešnú reprezentáciu školy (umiestnenie na 1. – 3. mieste na regionálnom kole a vyššie, úspešný riešiteľ na celoslovenskom kole) – za umiestnenie na súťažiach odmeňuje žiakov na konci školského roka finančnou odmenou,
  • príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,
  • za dlhodobú tvorivú činnosť v celoškolskom meradle zameranú na prezentáciu školy na verejnosti.

Návrh na udelenie pochvaly riaditeľom školy sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvala riaditeľom školy sa zapisuje do katalógového listu žiaka a písomne sa informuje zákonný zástupca.

 

 1. Ocenenie žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na našej škole – udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy:

Ocenenie je spojené s odovzdaním Diplomu riaditeľa školy a finančnej odmeny, ktorú poskytuje Rodičovské združenie pri škole.

Kritérium pre udelenie ocenenia:

 • výborný prospech – priemer 1,0 a zároveň umiestnenie na 1. – 3. mieste na regionálnom a vyššom  kole súťaží.

Návrh na udelenie ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Ocenenie končiacich žiakov sa zapisuje do katalógového listu žiaka a písomne sa informuje zákonný zástupca

 

 

 1. Ochranné opatrenie
 1. Ak žiak svojím správaním aj po udelení zápisu narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje vyučujúcemu jeho vzdelávacie pôsobenie v triede, je potrebné žiaka z triedy vylúčiť. Učiteľ poverí iného žiaka, aby privolal riaditeľku školy alebo niektorého zo zástupcov, aby prišli odviesť problémového žiaka z triedy do inej miestnosti, kde s ním bude uskutočnený pohovor. Ak sa priestupok bude opakovať, bude privolaný rodič žiaka a bude s ním vykonaný pohovor, z ktorého sa spíše záznam.

2.Ak žiak svojím správaním a  agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

 

 1.  Opatrenia na posilnenie disciplíny

Na udelenie opatrenia na posilnenie disciplíny alebo zníženej známky zo správania je potrebné dosiahnuť určitý  počet bodov stanovený ako minimálny počet bodov pre každé opatrenie alebo zníženú známku zo správania. Body sa sčítavajú len v jednom klasifikačnom období – za polrok. Do počtu  bodov pre pridelenie opatrenia sa započítavajú všetky body od začiatku klasifikačného obdobia vrátane tých, za ktoré už bolo udelené opatrenie nižšieho stupňa. (Napr. Ak žiak už mal v danom klasifikačnom období napomenutie triednym učiteľom, po získaní ďalších troch bodov mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom atď.)

Ak sa žiak dopustí závažného, hrubého porušenia disciplíny alebo viacerých menej závažných priestupkov a neospravedlnených hodín v krátkom čase, môže sa nižšie výchovné opatrenie vynechať a žiakovi bude hneď udelené vyššie výchovné opatrenie.

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje za porušovanie školského poriadku v rozsahu min. 6 b
 2. Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za porušovanie školského poriadku v rozsahu min. 9 b
 3. Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje za porušovanie školského poriadku v rozsahu   min. 12 b

 

Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú.

Napomenutie triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ a udeľuje sa bezprostredne po vykonaní priestupku. Napomenutie triednym učiteľom sa zapisuje do klasifikačného hárku a písomne sa informuje zákonný zástupca.

Pokarhanie triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ a po prerokovaní  s riaditeľom školy udeľuje bezprostredne po vykonaní priestupku. Zapisuje sa do katalógového listu žiaka: „Žiakovi bolo v .... polroku šk. roka ................. udelené pokarhanie triednym učiteľom / riaditeľom školy za ..........................................................................................“ Písomne sa informuje zákonný zástupca.

Pokarhanie riaditeľom školy navrhuje triedny učiteľ a udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní                       v pedagogickej rade. O udelení sa písomne informuje zákonný zástupca a zaznamenáva sa v katalógovom liste žiaka (viď vyššie).

Udeleniu opatrenia na posilnenie disciplíny predchádza objektívne prešetrenie porušenia školského poriadku, predvolanie zákonného zástupcu a pohovor, z ktorého sa vyhotoví záznam.

Kópia predvolania a záznam z pohovoru sú súčasťou dokumentácie žiaka. Ak sa zákonný zástupca nedostaví do školy bez ospravedlnenia, na kópiu predvolania triedny učiteľ dopíše: “Zákonný zástupca sa nedostavil na predvolanie v stanovenom termíne bez udania dôvodu.“

 

 1. Klasifikácia správania

Stupeň 1 /veľmi dobré/

Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 /uspokojivé/

Žiak sa závažnejšie previnil alebo opakovane menej závažne previnil, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Udeľuje sa za porušovanie školského poriadku v rozsahu min. 24 bodov

Stupeň 3 /menej uspokojivé/

Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších závažných a hrubých previnení voči školskému poriadku.

 Udeľuje sa za porušovanie školského poriadku v rozsahu min. 36 bodov

 

Stupeň 4 /neuspokojivé/

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a hrubými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a učiteľov.

 Udeľuje sa za porušovanie školského poriadku v rozsahu min. 48 bodov

 

Udeleniu zníženej známky zo správania predchádza predvolanie zákonného zástupcu a pohovor, z  ktorého sa spíše záznam.

Kópia predvolania a záznam z pohovoru sú súčasťou dokumentácie žiaka. Ak sa zákonný zástupca nedostaví do školy, na kópiu predvolania triedny učiteľ dopíše: “Zákonný zástupca sa nedostavil na predvolanie v stanovenom termíne bez udania dôvodu.“

Ak sa žiak previní už na začiatku klasifikačného obdobia (v1. alebo 3. štvrťroku) tak, že jeho správanie musí byť klasifikované zníženou známkou zo správania, navrhne mu triedny učiteľ pokarhanie riaditeľom školy, ktoré bude prerokované na štvrťročnej, resp. trištvrťročnej hodnotiacej pedagogickej rade. Až na konci klasifikačného obdobia  bude mať na vysvedčení, resp. výpise známok (na polročnej klasifikácii) príslušnú zníženú známku zo správania.

Znížené známky zo správania navrhuje triedny učiteľ a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní zápisom v katalógovom liste žiaka: „Žiakovi bola v .............  polroku šk. roka ......................... znížená známka zo správania za ..............................................................................................“

 

 

V.       Piata časť

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

1.    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

 1. prihliada na základné fyziologické potreby žiakov (organizácia vyučovania, rozvrh hodín),
 2. vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a predchádzanie sociálno-patologických javov,
 3. zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov (poučenie o prevádzkovom poriadku laboratórií, dielní, odborných učební, telocviční, poučenie o BOZP a PO pri školských akciách),
 4. poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
 5. vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku registrovaného školského úrazu vyhotovuje záznam o registrovanom školskom úraze.

2.    Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

Drogy

 

 1. Škola plní úlohu školského poradenstva a prevencie – koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý spolupracuje s výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi.
 2. Škola spolupracuje s preventívnymi a poradenskými zariadeniami, zaoberajúcimi sa prevenciou (CPPPaP v Trebišove).
 3. Škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi a omamnými látkami v súlade s POP MŠ a Národným programom boja proti drogám tieto opatrenia:

a)triedni učitelia sú povinní zaradiť do plánu triednických hodín problematiku drog a drogových závislostí.

b)učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného podozrenia prechovávania, distribúcie alebo užívania alkoholu a drog bezodkladne privolajú rodičov (zákonných zástupcov) žiaka.

c)v prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany zdravia, života a integrity žiaka škola bude postupovať podľa týchto zásad:

 1. pohovor žiaka s triednym učiteľom, školským koordinátorom, výchovnou poradkyňou a riaditeľkou školy,
 2. predvolanie rodičov do školy,
 3. podrobenie sa dychovej skúške (pri podozrení na užitie alkoholu) alebo laboratórnemu testu (v prípade podozrenia na užitie drogy),
 4. v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov škola bude podozrenie na užitie, prechovávanie a distribúciu drog považovať za opodstatnené a bude postupovať v zmysle školského poriadku,
 5. v prípade pozitívneho výsledku škola odporučí rodičom (zákonným zástupcom) žiaka spoluprácu s odbornými pracoviskami na drogovú problematiku a bude postupovať v zmysle školského poriadku – hrubé porušenie školského poriadku,
 6. v prípade podozrenia na dílerstvo, škola okamžite informuje políciu,
 7.    ak sa jedná o závislosť na droge, škola odporučí žiaka do starostlivosti protidrogového oddelenia psychiatrie.

 

Diskriminácia, násilie

 

 1. Škola plní funkciu poradenstva a zabezpečuje prevenciu prostredníctvom výchovnej poradkyne.
 2. Výchovná poradkyňa koordinuje spolu s triednymi učiteľmi všetky akcie zamerané na prevenciu diskriminácie a násilia. Raz ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi dotazníkovou formou zisťuje medzi žiakmi prejavy diskriminácie a šikanovania.
 3. Triedni učitelia majú vo svojich plánoch triednických hodín zahrnutú problematiku diskriminácie, šikanovania a boja proti násiliu.
 4. Škola spolupracuje aj s CPPPaP v Trebišove a v prípade zistenia výskytu diskriminácie postupuje podľa nasledovných krokov:

a)Pohovor s postihnutým žiakom – zabezpečí výchovná poradkyňa,

b)Pohovor so žiakom prejavujúcim diskrimináciu (násilie) voči spolužiakovi – výchovná poradkyňa,

c)V prípade potreby kontaktuje škola CPPPaP v Trebišove, v spolupráci s ktorou zabezpečuje stretnutia so psychológom.

 

 Šikanovanie

 

Znaky šikanovania

 • Úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému
 • Agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov
 • Opakované útoky
 • Nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou

Prejavy šikanovania

 • Fyzické útoky
 • Urážlivé prezývky
 • Nadávky
 • Posmech
 • Tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli
 • Odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete

 

Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

 

            Postup pri riešení šikanovania

1.Zaistenie ochrany obetiam

2.Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi

3.Nájdenie vhodných svedkov. Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

4.Kontaktovanie zákonných zástupcov – škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví zápis

5.Kontaktovanie CPPPaP alebo diagnostického centra

6.Poskytnutie podpory obeti

7.Udelenie agresorovi opatrenia vo výchove podľa závažnosti konkrétneho prípadu, minimálne však pokarhanie riaditeľom školy

8.Preloženie žiaka do inej triedy (ak je to možné)

9.Nahlásenie závažnejšieho prípadu ÚPSVaR a polícii.

 

VI.Šiesta časť

Záverečné ustanovenia

 1. Vydaním tohto školského poriadku stráca platnosť doteraz platný „Školský poriadok “ platný od 1.1.2009.
 2. Bez vedomia riaditeľky školy nikto nemá právo vydávať pokyny v rozpore s ustanoveniami tohto školského poriadku.
 3. So školským poriadkom musia byť preukázateľne oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy, všetci žiaci školy a ich rodičia (zákonní zástupcovia).
 4. Školský poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.
 5. Zmeny a doplnky ku školskému poriadku na základe prerokovania v pedagogickej rade a rade školy vydáva riaditeľka školy.
 6. Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade školy dňa 26.8.2014 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
 7. Do TK zapísať: Dňa .........žiaci boli oboznámení so Školským poriadkom  platným od 1.9.2014.

 

 

V Trebišove, 27.8.2014              

......................................

RNDr. Iveta Kučerová

      riaditeľka ZŠ

 

 

Úvod. 2

I.      Prvá časť. 3

Vízia a poslanie školy. 3

1.    Vízia. 3

2.    Poslanie. 3

II.    Druhá časť. 3

Výkon práv a povinností 3

1.    Výkon práv a povinností  žiakov. 3

1.1.    Práva žiakov. 3

1.2.    Povinnosti žiakov. 5

2.    Výkon práv a povinností zákonných zástupcov žiakov. 6

2.1.    Práva zákonných zástupcov žiakov. 6

2.2.    Povinnosti zákonných zástupcov žiakov. 7

3.    Pravidlá vzájomných vzťahov. 7

3.1.    Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy. 7

3.2.    Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy  8

III.      Tretia časť. 8

Prevádzka a vnútorný režim školy. 8

1.       Nástup žiakov na vyučovanie a organizácia vyučovania. 8

2.       Správanie sa žiakov počas vyučovania. 9

3.       Základné povinnosti učiteľa počas vyučovania. 9

4.       Uvoľňovanie žiakov z vyučovania. 10

5.       Povinnosti týždenníkov. 11

6.       Stravovanie sa v školskej jedálni 11

7.       Odchod žiakov zo školy. 11

IV.      Štvrtá časť. 12

Opatrenia vo výchove a klasifikácia správania. 12

1.       Porušenie školského poriadku……………………………………………………12

2.       Výchovné opatrenia. 13

3.       Klasifikácia správania. 16

V.     Piata časť. 17

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.. 17

1.          Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 17

2.          Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 17

VI.       Šiesta časť. 19

Záverečné ustanovenia. 19

 

 

 

 

 

 

[1] Pod areálom školy sa rozumie budova a priestor okolo nej.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
 • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria