• Rada školy pri ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

     _____________________________________________________

      

          Členovia Rady školy sa v roku 2019 stretli na štyroch zasadaniach.

      

     Prvé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 30.januára 2019

          Zasadnutie viedla predsedníčka Rady školy Mgr. Daniela Gumanová. Na riadne zasadnutie RŠ bola prizvaná riaditeľka školy RNDr. Iveta Kučerová, ktorá predniesla Zmenu školského vzdelávacieho programu v súvislosti s realizáciou aktivít projektu: „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy“. Táto zmena školského vzdelávacieho programu sa týkala 2. až  9. ročníka. V uvedených ročníkoch pribudla jedna vyučovacia hodina týždenne nového predmetu, ktorý bol zapracovaný do rozvrhu hodín. Tieto predmety sa neklasifikovali.  Zmena školského vzdelávacieho programu bola jednohlasne schválená a vstúpila do platnosti od 1.2.2019 po dobu trvania projektu. Na uvedenom zasadnutí bola schválená Výročná správa o činnosti RŠ pri ZŠ za rok 2018, ktorú predkladala predsedníčka RŠ Mgr. D. Gumanová. 

      

     Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 10.5.2020

      

           Zasadnutie viedla predsedníčka rady školy Mgr. Daniela Gumanová. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. doško k zmene v zložení RŠ. Na základe toho skončili členstvo v RŠ Marián Danko, Ing. Jozef Cifranič a Mgr. Beáta Kereštanová. Mesto Trebišov delegovalo do RŠ za poslancov Mestského úradu nových zástupcov mesta, ktorým sa stali Mgr. Roman Ostrožovič, Ladislav Ivan a Mgr. Jindřich Sosna. Rada školy má naďalej 11 členov. Na základe týchto skutočností bola za podpredsedníčku RŠ jednohlasne zvolená Mgr. Viera Mokáňová, ktorá prevzala funkciu po  bývalej  podpredsedníčke Mgr. Beáty Kereštanovej.

      

     Tretie  zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 20.5.2020 za účelom výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

      

          Výberového konania sa zúčastnili všetci členovia RŠ a jeden uchádzač: RNDr. Iveta Kučerová. Výberové konanie viedla predsedníčka Mgr. Daniela Gumanová. Rada školy sa počtom hlasov 11 ( t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy), uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľky Základnej školy U. M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov uchádzačku RNDr. Ivetu Kučerovú, ktorá bola úspešná. Následne ju zriaďovateľ Mesto Trebišov menovalo do funkcie riaditeľky školy.

      

     Štvrté zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 14.10.2019

      

          Na riadne zasadnutie RŠ bola prizvaná riaditeľka školy RNDr. Iveta Kučerová, ktorá predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. Rada školy prerokovala a odporučila zriaďovateľovi Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov, schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2018/2019. Rada školy zobrala na vedomie plán práce školy, plánované úlohy, informácie o aktivitách školy a o prebiehajúcich projektoch, ktorých sa škola zúčastňovala. Nikto zo zúčastnených nepredniesol námietky, preto Rada školy odporučila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 zriaďovateľovi schváliť. Rada školy zobrala na vedomie rozpočet na rok 2019.

      

     V Trebišove, dňa 16.3.2020

      

      

                                                                                                   Mgr.Daniela Gumanová, PhD.

     predseda Rady školy

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841