• Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy
     • Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy

     • Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

      Rodičia a deti tak budú mať možnosť nosiť papier nielen v čase veľkého zberu papiera v školách, ale aj počas celého roka. Ako na to? Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu. Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. Prvý celoročný súťažný zber začne v septembri 2021 a potrvá do 31. mája 2022. Každý kilogram sa počíta, pretože na záver školského roka bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera, v prepočte na žiaka (v priemere min. 60 kg/žiaka), odmenená.

      Víťazná základná škola získa odmenu 2.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda si užije jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

      Víťazná materská škola získa odmenu 1.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda sumu 500 € na nákup hračiek a sladkej odmeny.

      Odmenou pre všetkých bude nižšia záťaž životného prostredia:

      • už jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov, ušetrí 26 000 litrov vody, 4000 kW energie a 3m3 miesta na skládke,
      • papier je možné recyklovať 5 - 8 krát,
      • množstvo komunálneho odpadu sa zníži približne o 14%,
      • pri výrobe recyklovaného papiera sa dostáva do ovzdušia približne o 70 % menej škodlivín.
     • Informácie k realizácii testovania žiakov na Covid-19

     • Informácie k realizácii kloktacích testov (PCR)

      Dňa 3.9.2021 (piatok) si rodičia prídu prevziať kloktací test na vrátnicu školy v čase od 7.30 do 17.00 hod. Testovanie žiaka zrealizujú rodičia v nedeľu - 5.9.2021.                                                                                            Dňa 6.9.2021 - pondelok do 10.00 hod. doručia rodičia použitú testovaciu sadu a  čestné vyhlásenie o odobratí vzorky. (Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“)

      Celý postup odberu vzorky je popísaný na stránke Testujeme školy (testujemeskoly.sk)

      Ak bol žiak za posledných 6 mesiacov pozitívne testovaný na Covid, informujte o tom školu. Výsledok testovania Vám bude doručený e-mailom najneskôr 9.9.2021. Kartičku s číselným kódom testu si odložte, aby ste vedeli otvoriť výsledok testu.

      Ďalšie informácie: Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

      Informácie k realizácii antigénových testov 

      O dodávke antigénových testov na školu zatiaľ nemáme bližšie informácie.

       

     • Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

     • Na základe  nového manuálu pre fungovanie v školách a školských zariadeniach – ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydáva mesto Trebišov najdôležitejšie informácie k nástupu do škôl.

      Stručný prehľad z manuálu:

      • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťaťa 2 spôsobmi. Škola bude zisťovať záujem o testovania od 23.8. do 25.8.2021:
       • vykonanie jednorazového PCR testu kloktacími testami v domácom prostredí. Pri zbere použitej odberovej sady odovzdá rodič škole čestné vyhlásenie o odobratí vzorky. Vzor čestného vyhlásenia je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie - samoodber.“;
       • samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25 ks testov a odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

      Tieto spôsoby testovania sú dobrovoľné a rodičia môžu svoj záujem o testy vyjadriť cez Edupage zvolením jednej alebo dvoch možností. Ak z akéhokoľvek dôvodu sa rodič nemôže prihlásiť na Edupage, môže kontaktovať triedneho učiteľa alebo zavolať na tel. č. 0903 645 685.

      • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
      • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
      • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
      • ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
      • podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
      • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov alebo študijných odborov v ZUŠ v prezenčnej forme vyučovania atď.;
      • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky;
      • zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com