• Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín            

       

      Mesiac marec má prívlastok mesiac kníh. Vyslúžil si ho podľa Mateja Hrebendu, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh.

      V našej škole mnohé triedy v rámci tohto mesiaca navštívili knižnicu a učitelia zorganizovali pre žiakov rôzne aktivity, ktoré ich majú nabádať k čítaniu.

      Zároveň sme si v tomto mesiaci pripomenuli aj ďalšie meno významného slovenského dejateľa, a to Pavla Országha Hviezdoslava v súvislosti s recitačnou súťažou Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila  16.3.2022.

      Súťaži predchádzala práca učiteľa s recitátorom, pri ktorej je dôležitou a veľmi náročnou dramaturgická úprava textu, aby mal primeranú dĺžku, ale aby zároveň dokonale zachytil myšlienkové posolstvo, ktoré chce recitátor odovzdať. Nemenej dôležitá je tvorba výrazu, čiže správne využitie verbálnych i neverbálnych výrazových prostriedkov, ako rytmus, tempo reči, intenzita hlasu, ale aj gesto, či mimika.

      V školskej súťaži 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v 1. kategórii žiakov 2. - 4. roč.  sa umiestnili recitátori na prvých troch miestach nasledovne:

       

      V kategórií poézie:  

      1. miesto   Karolína Krišáková   4. B

      2. miesto   Zoja Savková   4. A

      3. miesto   Barborka Jurašková  2. C

      3. miesto   Marko Demko  2. B

       

      V kategórií prózy:

      1. miesto   Viktória Tačárová   3. B

      2. miesto   Elena Procházková  3. A

      3. miesto   Barbora Muchová  4. C

      3. miesto   Marko Fazekáš      4. A

       

      Recitátorom ďakujeme za krásne popoludnie, ktoré sa nieslo v znamení našej ľubozvučnej spisovnej slovenčiny.

       

      Víťazom gratulujeme a držíme im prsty pri reprezentácii našej školy na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa uskutoční 7. 4. 2022.

       

     • Projektové vyučovanie v 3. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie v 3. B .

      Projektové vyučovanie v 3. B

      Marec mesiac knihy

       

          Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusiu. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodín. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov, praktických pracovných úloh.   

      Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu

      Žiaci 3. B triedy celý marec usilovne pracovali na projekte, ktorý sa niesol v znamení mesiaca kníh. Spoločne sme si vytýčili čiastkové ciele, aktivity. Ktoré vzájomne súviseli, naväzovali sa na seba a cielene obohacovali žiakov o nové poznatky.

      Už počas jarných prázdnin si žiaci prečítali knižku, ktorú si požičali v knižnici. Vyrobili si literárneho hrdinu z odpadových surovín.

      Spoločne sme sa oboznámili so školou kedysi a dnes, vyskúšali si rýchlosť písania brkom na papier a kriedou na grifeľ.

      Ušili sme si záložky do kníh a vyrobili pútač na rôzne detské knižné tituly.

      Žiaci sa bližšie oboznámili s Matejom Hrebendom, s týmto popredným rozširovateľom slovenských a českých kníh, ktorý zachránil mnoho kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc.

      Najväčším zážitkom pre žiakov bola návšteva Zemplínskej knižnice v Trebišove  a v nej  prvotné oboznámenie sa  s knihou Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.

      Po nej nasledovalo spoločné čítanie tejto knihy na hodinách čítania a aj v deň ukončenia projektu 23.3.2020.

         V tento deň v našej 3. B spod šikovných rúk tretiakov vzišla hlavná hrdinka Analfabeta Negramotná, ktorú si žiaci vyrobili.

      Analfabeta bude ešte dlho rezonovať v mysliach detí a povzbudzovať ich k čítaniu, aby si cibrili myseľ, slovnú zásobu, rozvíjali fantáziu a naučili sa relaxovať pri dobrej knihe.

      Žiaci na projekte aktívne participovali, boli tvoriví a učili sa vzájomnej spolupráci a ohľaduplnosti.

       

     • Návšteva Zemplínskej knižnice 3.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Zemplínskej knižnice 3.A.

      S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými aj mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole. 

      J. A. Komenský

      Žiaci 3.A  navštívili v mesiaci kníh Zemplínsku knižnicu, kde sa väčšina z nich stala členmi tejto knižnice. Žiaci sa oboznámili s jednotlivými oddeleniami v knižnici, pričom si v praxi vyskúšali vyhľadávanie kníh podľa autorov v abecednom poradí. Zároveň vyriešili aj zadané úlohy od pani z knižnice.

     • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu v IV.D

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu v IV.D.

      ,,Byť odlišný je normálne.“

      Downov syndróm je najčastejším geneticky podmieneným ochorením spôsobeným poruchou počtu chromozómov. Príčinou je nesprávne rozdelenie chromozómov v pohlavných bunkách. Ľudia s Downovým syndrómom majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hlavným zmyslom Svetového dňa Downovho syndrómu je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili. Na znak podpory v tento deň ľudia po celom svete nosia dve rozdielne ponožky. Aj žiaci IV.D sa zapojili do tejto ponožkovej výzvy. Dozvedeli sa viac o tomto ochorení a rozšírili si prostredníctvom diskusie  povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim.

     • Zmena dopravy v meste Trebišov

     • Z dôvodu realizácie stavby kruhových objazdov sa doprava v meste Trebišov bude realizovať cez obchádzkové trasy  od 14. 3. do 30. 9. 2022:  Obchádzkové trasy

      Od pondelka 14. marca 2022 do 30. septembra 2022, z dôvodu výstavby kruhových objazdov v meste Trebišov, dochádza k dočasnému zrušeniu týchto zastávok MHD:

      Ul. SNP č. 1376,
      Ul. SNP č. 1042.
      Nemocnica s poliklinikou.

      Dočasné náhradné zastávky budú nasledovné:
      Ul. M. R. Štefánika Pekáreň,
      Špeciálna ZŠ,
      Okresný úrad Trebišov.

      Od pondelka 21. marca 2022 bude dočasne zrušená aj zástavka OC Kaufland, jej náhradou je zastávka MHD Coop Jednota.

      Link na webe mesta: Dočasne zrušené a nahradené MHD zastávky - MESTO TREBIŠOV (trebisov.sk)

       

     • Zelené myslenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zelené myslenie.

      Zelené myslenie

                      V rámci Týždňa slovenských knižníc sa štvrtáci zúčastnili podujatia Zelené myslenie. Je to  - aktivita  zameraná na  rozvíjanie vzťahu k prírode, poukázanie na ekológiu a dôležitosť ochrany prírody.

                   Na začiatku  sa deťom prihovoril František z kompostu. Poukázal na to, ako je vo svete každý dôležitý a každý výnimočný. Zdôraznil aká dôležitá je pre nás naša planéta, o ktorú sa musíme starať. Deti sa dozvedeli, čo do kompostéra patrí a čo nie. Rozprávali sa tiež o triedení odpadu.

                  Súčasťou programu bola tvorivá dielňa, kde si deti z recyklovateľných materiálov vyhotovili malú pozornosť.

     • Lego- farebné učenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lego- farebné učenie.

       

      Lego- farebné učenie

      „Dieťa, ktoré sa učí pomocou tejto hry, nemá dôvod osamelo sedieť pri mobile či tablete.“

      Lego je fenomén, hra detí a ich rodičov. Malé farebné tehličky s výbežkami, ktoré zapadajú jedna do druhej, sa časom stali aj vzdelávacím prostriedkom.

     • Oprava podláh na škole

     •  Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vďaka zriaďovateľovi školy Mestu Trebišov naša škola získala finančné prostriedky vo výške 49 990 € na rozsiahlu opravu podlahovej krytiny na chodbách na 2. nadzemnom podlaží, ktorá už bola v havarijnom stave. Nevyhovovala z estetického, zdravotného, ani bezpečnostného hľadiska. Finančné prostriedky sme na účet školy dostali 10.1.2022. Aj keď ide o rozsiahle práce, realizujeme ich v tomto období, pretože získané finančné prostriedky musia byť preinvestované do konca marca. V opačnom prípade by sme ich museli vrátiť. Predpokladaný koniec prác je 25.3.2022. V záujme nás všetkých je, aby žiaci 2. stupňa prišli do školy čo najskôr.

      Prosíme Vás o trpezlivosť a o priebehu prác Vás budeme informovať. 

      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     • Deň s obľúbeným hrdinom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň s obľúbeným hrdinom.

      Deň s obľúbeným hrdinom

       

      Učíme sa nielen z kníh, encyklopédií, časopisov. Cesta k získavaniu informácií a vedomostí môže viesť aj cez zážitok, hru a aktívnu činnosť.

      Tretiaci sa ocitli v koži svojich literárnych a filmových hrdinov. Tvorili a prezentovali opisy obľúbených postáv, učili sa aktívne počúvať a spresňovať informácie v opise. Na chvíľu pracovali aj vo fiktívnom vydavateľstve, kde formou inzerátov hľadali a ponúkali najlepšie hlavné postavy a literárnych hrdinov vyspovedali v riadenom interview. Zabavili sme sa pri prekonávaní nástrah chodníka z vybraných slov a nahromadenú energiu vypustili pri bláznivej matematike s Pipi dlhou pančuchou.

      Radi  si netradičné vyučovanie v budúcnosti zopakujeme.

     • Projektové vyučovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie.

      Nie je učenie ako učenie

      Učenie má rôzne podoby. Dnes prváci z 1.C zažili projektové vyučovanie. Témou bola osoba, ktorá je najbližšie ku každému srdiečku - MAMA.

      Žiaci z vystrihnutých písmeniek skladali slová a vety. Takouto netradičnou a zábavnou formou si zopakovali učivo. Pozrite sa, či sa to mojim šikovným prvákom podarilo.  Som na svojich prvákov veľmi pyšná.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com