• Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku.

      Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku

       

      Dňa 16. 11. 2022  žiaci 4. B triedy navštívili výstavu v Zemplínskej knižnici v Trebišove pod názvom Druhy európskeho významu na Slovensku. Táto výstava prostredníctvom textu a unikátnych fotografií priblížila problematiku sústavy chránených území NATURA 2000 a rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku.

      Žiaci si zopakovali učivo z vlastivedy a prírodovedy nielen prostredníctvom výstavy, ale aj vďaka zaujímavému  projektu, ktorý pre nich pripravila p. knihovníčka Majka Majcherová.

      Štvrtáci sa naučili, v ktorej časti knižnice si môžu vyhľadať rôzne druhy náučnej literatúry a poznávať ju podľa číslovania. Mali pripravené kútiky s náučnou literatúrou, v ktorých pracovali na vlastných projektoch. Tie sa týkali tém: príroda, zvieratá, vesmír a naša vlasť.

      Žiaci rozvíjali svoje schopnosti pracovať v skupine, vzájomne si pomáhať, komunikovať, orientovať sa v texte a vyhľadávať informácie. Spoločne vypracovali zaujímavé projekty, ktoré  aj odprezentovali.

      Opäť sme prežili jeden zaujímavý a náučný deň v našej Zemplínkej knižnici v Trebišove.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

     • Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda.

      Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda

      Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu My Machine. Je to vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady - vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní - základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V My Machine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania - vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. Program vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v šiestich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska a Nórska. Prebieha počas celého školského roka a má 3 fázy: myšlienka, koncept a prototyp.

      V novembri 3. B trieda realizovala prvú fázu: MYŠLIENKA. Žiaci zhmotnili svoje nápady na vysnívané stroje formou nákresu, popisu a funkčných princípov daného stroja, prístroja, robota,... Ku konkretizácii nápadov ich viedol tím vysokoškolákov z TUKE v Košiciach a koordinátorka programu pre Slovensko Žofia Teplická z Karpatskej nadácie. Následne žiaci prezentovali svoje nápady, potom hlasovali a následne vybrali TOP nápady, ktoré budú skonštruované do reálnej podoby. Žiakov veľmi zaujala práca. Ich nápady boli kreatívne. Činnosť bola zábavná až zázračná, veď ich sny sa dajú predsa realizovať !!!

      V januári 2023 žiaci 3. B triedy navštívia realizačný tím v Košiciach, kde budú sledovať zhotovenie ich nápadu - prototypu. Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa.

     • Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy.

      Od 7.11. - 11.11.2022 sa na mestskej plavárni v Trebišove, uskutočnil zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy. Žiaci si počas týždňa zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti.

      V rámci kurzu boli oboznámení aj so záchranou topiaceho sa a s poskytnutím pomoci unavenému plavcovi. Vyskúšali si aj hod záchranným kolesom. V posledný deň plaveckého kurzu si žiaci svoje nadobudnuté zručnosti preverili v plaveckých pretekoch. Súťažili v plaveckom spôsobe znak, prsia a kraul.

     • OZNAM

     • ​​​​​​Oznamujeme žiakom a rodičom,  že na deň 18.11.2022 (piatok) je rozhodnutím riaditeľky Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 910/51 v Trebišove udelené žiakom školy voľno v súlade s § 150, ods. 5 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov.

       

     • Tvorivé dielne 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne 2. B.

      Žiaci 2.B triedy v stredu 9.11.2022 objavili v sebe skryté zručnosti. Navštívili školu remesiel UĽUV v Košiciach, kde sa zoznámili s tradičnými remeslami ako hrnčiarstvo, drotárstvo, práca s kožou a maľovanie na sklo. Výrobky vyrobené vlastnými rúčkami si hrdo niesli domov.

     • Rok odkazu štúrovcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rok odkazu štúrovcov.

      V aktuálnom roku 2022 uplynulo presne dvesto rokov od narodenia viacerých štúrovcov, a preto Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, aby sme si pripomenuli mimoriadny význam štúrovskej generácie pre súčasnú slovenskú spoločnosť.

      Z historicky najstaršej celonárodnej kultúrnej inštitúcie, Matice slovenskej, sme pri príležitosti prednášky „Rok odkazu štúrovcov“, srdečne privítali na pôde našej základnej školy, súčasného predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera.

      Pán predseda žiakom priblížil zaujímavé osudy niekoľkých osobností slovenskej histórie, ale aj jej zlomové a závažné udalosti. Našim žiakom ôsmych a deviatych ročníkov zvýšil povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.

      Srdečne ďakujeme za túto príjemnú návštevu!

     • Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v domove dôchodcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v domove dôchodcov.

          Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v Domove dôchodcov LUMEN v Trebišove

       

      Mesiac október ako Mesiac úcty k starším nám každoročne pripomína, že tak ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti aj jeseň života.

      Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, darovali svoj čas a úsmev.

      Žiaci našej školy prichádzajú každoročne s tancom, spevom i milým slovom do domova dôchodcov Lumen v Trebišove, aby našich seniorov potešili a zabavili.

      Žiaci 3. C zo súboru Čerkotka, ktorý vedie p. učiteľka Vincejová a žiaci 4. B z Hudobno-dramatického krúžku, ktorý vedie p. učiteľka Štefanová, pripravili pestrý program plný rytmických tancov, spevu a  milého slova.

      V závere poďakovali seniorom za ich celoživotné úsilie a popriali im ešte veľa jesenných  dní pretavených do rokov.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841