• Projektové vyučovanie - Ľudské telo v 4.B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie - Ľudské telo v 4.B triede.

      Projektové vyučovanie

      Ľudské telo v 4.B triede

      Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu, vytvárať problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb.

      Ľudské telo je učivo, ktoré je veľmi vďačné pre vytvorenie a realizáciu projektu.

      Žiaci 4. B sa aktívne a s veľkým nasadením podieľali na projekte. Žiaci pozorovali na modelovej figuríne vnútorné orgány, vnímali zmyslami ich veľkosť, farbu, kreslili, modelovali, tvorili tajničky pre spolužiakov a nechýbala ani prezentácia projektov.

     • Súťaž Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Šaliansky Maťko.

      Súťaž Šaliansky Maťko

       

      Mesiac január na našej škole žil nielen končiacim sa prvým polrokom, ale takisto prednesom slovenských povestí, ktoré recitovali žiaci na triednych kolách.

      19. 1. 2023 sa zišli reprezentanti jednotlivých tried na školskom kole a vzápätí o týždeň 26. 1. 2023 úspešní recitátori, ktorí obsadili prvenstvo v škole:

      Marko Demko - 1. kategória,

      Lukas Oliver Kurák - 2. kategória,

      a Leila  Semková - 3. kategória,

      reprezentovali našu školu na okresnej súťaži, ktorá sa konala v Zemplínskej knižnici v Trebišove.

      Túto zostavu žiakov za jednotlivé kategórie si dovolíme nazvať zlatou, lebo všetci traja obhájili 1. miesto s postupom na krajskú súťaž do Košíc.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola a takisto aj pani učiteľkám, ktoré žiakov pripravovali na súťaž.

      Pripájame fotografie účastníkov školského kola a  troch menovaných recitátorov reprezentujúcich školu na okrese, ktorým budeme držať prsty, aby pre nich bol februárový krajský Šaliansky Maťko takisto úspešný.

                                                                                                 

                                                                                                        PaedDr. Mária Štefanová

     • Futsal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futsal.

      Žiaci 1.stupňa sa dňa 27.1.2023 zúčastnili turnaja vo futsale, kde si porovnali svoje športové zručnosti.

     • Súťaž Vesmír a slnečná sústava

     • Dňa 19.1.2023 organizovalo Múzeum a kultúrne centrum v Trebišove - úsek astronómie - súťaž Vesmír a slnečná sústava. Súťaž bola určená pre žiakov 4. ročníka základných škôl v našom meste. Našu školu výborne reprezentovali dve družstvá. Na 1. mieste zo šiestich družstiev sa umiestnili - Emma Vanesa Olesíková IV.A a Tobias Michalčík IV.B, na 3. mieste sa umiestnili žiačky - Ema Danková IV.B a Rebeka Podracká IV.A. Súťažiacim za dosiahnutie výborných výsledkov blahoželáme.                                                                                

      Súťaž Vesmír a slnečná sústava bola pekným zavŕšením učiva o vesmíre a slnečnej sústave, ktorému sa v prvom polroku venujú žiaci 4. ročníka na viacerých hodinách prírodovedy. Po ukončení učiva o vesmíre žiaci vypracovali projekt, ktorý potom na vyučovacej hodine prezentovali svojim spolužiakom.Táto téma je pre žiakov vždy veľmi zaujímavá.   

     • Krista Bendová by oslávila 100 rokov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krista Bendová by oslávila 100 rokov.

      Krista Bendová by oslávila 100 rokov


      Žiaci 1. B triedy sa vybrali na návštevu Zemplínskej knižnice. Pani knihovníčka nás milo privítala,

      ukázala nám priestory knižnice, ako sú knihy uložené a usadila nás na pohodlné miesta. Dozvedeli

      sme sa zaujímavé informácie o spisovateľke Kriste Bendovej, ktorá by 27. januára oslávila 100 rokov.

      Prezreli sme si jej knihy a započúvali sa do čítania čarovných rozprávok, tajomných a kúzelných príbehov.

      Bol to pre nás pekný zážitok.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Pytagoriády.

      V decembri 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v 3. - 8. ročníku.

      Blahoželáme umiestneným aj všetkým úspešným žiakom. 

      Kategória P3:                                      Kategória P4:                

      1. Peter Novikmec                               1. Samuel Pirčák

      2. Barbora Jurašková                          2. Milan Kakáš

      3. Sára Šaňová                                   3. Jakub Bocan

       

      Kategória P5:                                      Kategória P6:

      1. Richard Košara                               1. Róbert Holečka

      2. Marek Kováč                                   2. Simona Maňková

      3. Maximilián Ledl                               3. Kristína Majovská

       

      Kategória P7:                                      Kategória P8:

      1. Karolína Bindasová                        1. Rebeka Garanská

      2. Leila Semková                                2. Oliver Rohaľ

      3. Peter Lešo                                      3. Katarína Bajusová

       

      Blahoželáme a držíme palce!

     • Výtvarná súťaž - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“ .

       Výtvarná súťaž  - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“ 

            Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo i tento rok pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.

            Cieľom výtvarnej súťaže  je zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.

            Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí súťažili v troch súťažných kategóriách.

            Našej prváčke  Bianke Brynzey z I. C sa podarilo obsadiť  krásne I. miesto v II. kategórii.

            Bianke srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne výtvarné práce... :)

     • Poplatok za obedy

     • V zmysle dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach sa od 1.1.2023 príspevok rodičov na 1 obed stanovuje na:

      1,50 € pre žiakov 1. stupňa

      1,70 € pre žiakov 2. stupňa

      Dôvodom je zvyšovanie cien potravín a energií.

     • Vianočná burza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza.

      Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, lásky a rodiny. Tradične predvianočný čas patrí aj našej školskej burze.

      Dňa 21.12.2022 sme zorganizovali pre žiakov našej školy vianočnú burzu, ktorej cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov. Žiaci si doma pripravili rôzne výrobky, ktoré si mohli ostatní žiaci kúpiť. Taktiež niektoré triedy mali tvorivé dielne, kde žiaci spolu so svojimi rodičmi vyrábali výrobky (voňavé mydielka, medovníky, sviečky, ikebany, obrázky či ozdoby na stromček), ktoré boli predávané na vianočnej burze.

       Nakoľko sme sa v septembri  po prvýkrát zapojili do medzinárodného projektu UNICEF pod názvom „Škola priateľská k deťom“ a jedno z kritérií na získanie daného titulu je aj to, že deti zorganizujú na škole akciu (napr. vianočnú burzu, divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert, atď.). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú, budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Na tento projekt sme prispeli sumou 50 eur.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili! Ďakujeme!

       

                                                                

      PaedDr. J. Nwokoyeová, J. Oláhová a M. Starčíková

     • Adventné obdobie v 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné obdobie v 2. B .

      Počas Adventného obdobia sa deti z 2. B pustili do plnenia rôznorodých úloh, aktivít a výziev zo svojho adventného stromčeka.

      Úloh bolo celkom dosť, až 24. A tak deti riešili sudoku, hrali Bingo, piekli a zdobili perníky, kupovali a zdobili náš stromček, guľovali sa, obdarúvali sa navzájom, stavali lego, hrali vianočný futbalový turnaj, posielali vianočné pohľadnice, čítali vianočné rozprávky, spievali vianočné pesničky, hádali hádanky, telefonovali svojim starým rodičom, vyrábali vianočné výrobky na tvorivých dielňach, predávali na školskej burze.

      Na burze boli skvelí obchodníci, lebo všetko predali a peniaze z predaja posunuli ďalej a urobili tým radosť veľkú – obdarúvali malú chorú Yevu, ktorá vďaka deťom a ich rodičom môže podstúpiť ďalšiu liečbu.

      Touto cestou ďakujem deťom, že ukázali veľké srdiečka a rodičom za výbornú spoluprácu na celej tejto akcii.

      Tr. uč. Mgr. A. Kocáková

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841