• Technika - darčekový a úžitkový predmet

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - darčekový a úžitkový predmet.

      Vyrábali sme z odpadového materiálu 

      darčekový a úžitkový predmet.

      Úžitkový predmet

      • Určuje funkcia.
      • Ide o predmet, z ktorého máme úžitok, slúži na nejaký účel.
      • Úžitkový predmet niekedy plní dekoratívnu funkciu.

      Darčekový predmet

      • Darček, je predmet, ktorý dávame niekomu, na kom nám záleží.
      • Pomocou darčeka vyjadrujeme svoj záujem a posilňujeme dobré vzťahy – reklamné predmety.

       

      Žiaci piateho ročník vyrábali darčekový a úžitkový predmet na hodine techniky.

      Na svoje výrobky použili odpadový materiál.

     • Pytagoriáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1. miesto – Jakub Bocan

                         2. miesto – Bruno Polák

                         3. miesto – Tobias Michalčík

      Ďalší úspešní riešitelia: Gabriela Barančíková, Samuel Pirčák, Emma Vanesa Olesíková, Milan Kakáš, Ema Danková, Michaela Zužová, Magnus Malovec, Lukas Oliver Kurák, Elena Procházková, Eva Kačalová, Filip Tejko.

      4.ročník1. miesto – Richard Košara

                         2. miesto – Alex Miško

                         3. miesto – Marek Kováč

      Ďalší úspešní riešitelia: Zara Fečojagerová, Viktória Naďová, Klaudia Tomášová, Ella Pčolinská, Sofia Tejová, Ema Malčická, Adam Pavko, Tamara Poľacká, Sebastián Csorba, Petra Gergeľová, Jakub Šoltés, Samuel Németh, Emma Vargová, Zoja Savková, Melany Sosnová, Gregor Maďar, Tamara Bendžalová, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Šimon Kocák.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

     • Súťaž Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

      Súťaž Šaliansky Maťko

       

           Súčasná covidová doba nám ukrojila z aktivít, ktoré  u žiakov rozvíjajú ich ducha a vštepujú hrdosť na nehmotné kultúrne dedičstvo, do ktorého patrí  napr. folklór, múzické umenie: piesne, básne, povesti, hudobné diela, rituály, spoločenské zvyklosti a mnohé ďalšie.

      Žiaci sa síce zlepšujú v digitálnych technológiách, ale kultúra slova, kultúra vystupovania a už spomínané zachovanie nášho kultúrneho dedičstva zostalo len na vyučovacích hodinách, čo nie je málo, ale nie je toho ani dosť.

      Tešíme sa, ak máme možnosť usporiadať súťaž, ktorá zveľaďuje našu jazykovú kultúru, zachováva kultúrne hodnoty a nie je sprostredkovaná cez obrazovky počítačov. Jednou z takýchto súťaží je aj súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila na našej škole 27.1.2022.

      Súťažili žiaci 1. kategórie, ročníky 2. a 3. a v 2. kategórii  si zmerali silu slova žiaci 4. a 5. ročníka. Porota v zložení p. učiteliek PaedDr. M. Štefanovej, Mgr. I. Kavuľovej a Mgr. B. Hanuľovej, udelila poradie:

      1. kategória                                                                    2. kategória   

      1. miesto     Vivienne Valcerová                                  1. miesto     Soňa Bindasová

      2. miesto      Lea Smačárová                                         2. miesto     Diana Hamžíková

      3. miesto       Alexandra Lazarová                                3. miesto     Petra Gergeľová

       

       Tešíme sa z našich žiakov a želáme im veľa recitátorských úspechov!

     • Fašiangové učenie v 1.C

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangové učenie v 1.C.

      Fašiangy, Turíce ... dnešný netradičný deň v 1.C bol plný zážitkového učenia. V triede sa stretli princezné, indiáni, požiarnici, lekári, Červená čiapočka.... Spolu riešili matematiku, slovenský jazyk. Odmenou boli sladučké fašiangové šišky, ktoré pripravili šikovné mamky a ockovia.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie dni v našej triede.

     • Štvrtáci na hodine informatiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtáci na hodine informatiky.

      Žiaci 4.B dnes na hodine informatiky prezentovali svoje projekty. Cieľom bola práca v tíme, vytvorenie vlastnej cestovnej kancelárie a vypracovanie projektu vo WORDE s témou LYŽOVAČKA. Informácie hľadali na internete. Na záverečnom workshope prezentovali svoje projekty a snažili sa spolužiakov presvedčiť, že ich ponuka je najlepšia.

     • Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

           Aj tento školský rok sme sa v rámci celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle zapojili do literárnej súťaže Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom.

          Cieľom súťaže je poukázať na nevyhnutnosť konzumácie čerstvého ovocia i zeleniny a formovanie správnych stravovacích návykov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Báseň našej žiačky, Michaely Repovskej, bola v danej kategórii odbornou porotou vyhodnotená ako jedna z piatich najlepších prác spomedzi všetkých zaslaných príspevkov.

           Srdečne blahoželáme!

     • Technika - výstava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - výstava.

           Na hodinách techniky rozvíjame nie len teoretické vedomosti žiakov, ale aj praktické zručnosti spojené s opracovaním materiálov.

             Žiaci sa oboznamujú s materiálmi, učia sa o spôsobe ich získavania, o výrobe jednotlivých materiálov, o ich vlastnostiach, možnostiach použitia  a spôsoboch ich opracovania.

           Venujeme aj základom elektrotechniky a domácej údržbe. Žiaci sa učia o princípe činnosti jednotlivých elektrosúčiastok, spotrebičov, ale aj strojov a zariadení. Učíme sa aj o bezpečnosti pri používanie jednotlivých zariadení.

            Zobrazené výrobky sme vyrobili v našej učebni techniky, ktorá je na praktické činnosti perfektne vybavená. Tematické celky Materiály a Technická tvorba, sú medzi žiakmi veľmi obľúbené, o čom svedčia aj ich výrobky.  

     • Súťaž o športovisko K Park!

     • Hlasujte aj vy od 6. januára 2022 do 16. februára 2022 denne za K Park a možno práve naše mesto bude medzi prvými, ktorému Kaufland vybuduje tento skvelý priestor na množstvo aktivít na čerstvom vzduchu. Hlasovať je potrebné na www.kauflandpark.sk

     • Projekt Vesmír a slnečná sústava - 4. ročník

     •      Úlohou prírodovedného vzdelávania na I. stupni ZŠ je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné javy a naučiť ich ako prírodu spoznávať, pozorovať, skúmať a chrániť. Na hodinách prírodovedy vo 4. ročníku  žiakov zaujal tematický celok Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch, kde sa stretli s veľmi zaujímavým učivom o vesmíre, slnečnej sústave, hviezdach a o skúmaní vesmíru. Svoje získané vedomosti z daného učiva využili  pri vypracovaní projektu  s názvom Vesmír a slnečná sústava. Táto téma žiakov veľmi zaujala. Žiaci si vyhľadávali aj nové informácie týkajúce sa témy, ktorú si zvolili, aby svojim spolužiakom mohli zaujímavo svoj projekt odprezentovať. Prezentáciou preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebovali na zhotovenie projektu. Veď sa pozrite, aké zaujímavé práce to boli.

    • Vyučovanie od 10.januára 2022
     • Vyučovanie od 10.januára 2022

     • Po skončení vianočných prázdnin nastupujú žiaci do škôl od pondelka 10.1.2022 za dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Žiadame rodičov o pretestovanie svojich detí antigénovými samotestami pred nástupom do školy. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka buď v elektronickej podobe cez Edupage alebo v písomnej podobe vyplnením tlačivaPisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx​​​​​​​

      Prosíme rodičov, aby obvyklým spôsobom nahlásili triednym učiteľom počet samotestov vykonaných počas vianočných prázdnin.

      Všetkým žiakom aj rodičom prajeme úspešný nový rok 2022!

     • Vianočná burza v IV.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza v IV.A.

      Vianočná burza v IV.A

       

                      Už dlhoročnou tradíciou našej školy je celoškolská akcia s názvom Vianočná burza. Žiaľ tento rok sa uskutočniť  nemohla,  preto sme si ju zorganizovali v triede sami.

                       Doma sme si pripravili rôzne darčekové predmety , ktoré  sme si mohli  kúpiť,  vymeniť, alebo si navzájom venovať. Burza mala v našich srdiečkach veľký úspech .

                      Odchádzali  sme na prázdniny s rukami plnými hračiek a darčekov pre blízkych.  Tiež s dobrým pocitom z darovania  a hlavne s pocitom, že sme zabránili vytvoreniu nového odpadu zo starých hračiek a ich výmenou , aspoň trochu zabránili ďalšiemu znečisteniu nášho prostredia.

                                                 Radostné Vianoce všetkým želajú žiaci IV.A triedy

    • Hlasovanie za projekt
     • Hlasovanie za projekt

     • Hlasujte s nami za projekt "Hlasovacie zariadenie – efektívnejšie využívanie času na hodinách" kliknutím na odkaz: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosicky-kraj/10603#cb= .

      Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Efektivita interaktívneho vyučovania je mnohonásobne vyššia ako pri klasickom, ale ak sa k tomu pridá aj možnosť hlasovania, je to už skutočná revolúcia vo vyučovaní. 

     • MIKULÁŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠ.

      Opäť sme sa dočkali tej najkrajšej návštevy. Vyzbrojení básničkami sme privítali Mikuláša.

      Neprišiel sám! V sprievode anjelov a čertov potešil nielen svojou prítomnosťou,

      ale aj drobnou sladkosťou. Ďakujeme Mikuláš, tešíme sa o rok zas!

     • POĎME SA HÝBAŤ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album POĎME SA HÝBAŤ .

      V šk. roku 2021/22 sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zapojili do výzvy TV MARKÍZA a náš projekt POĎME SA HÝBAŤ bol úspešný. Získali sme 2000 €, ktoré sme využili na nákup rôznych športových pomôcok. Na našej základnej škole aktívne zapájame do športových aktivít už malých žiačikov od 1.ročníka. Na škole funguje atletická škôlka, kde dosahujeme výborné výsledky. V atletickej súťaži Čokoládová tretra žiaci postúpili na celoslovenské kolo. Pravidelne sa zúčastňujeme Nočného behu Trebišovom, Spoznaj Trebišov behom, cezpoľného behu i štafetových behov. Medzi obľúbené aktivity patrí i Maratónska štafeta a Štefánikova latka. Škola sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa športu. Z loptových hier je to najmä vybíjaná, basketbal a volejbal (aj plážový). Ak chceme dosahovať dobré výsledky, musíme zabezpečiť  dostatočnú prípravu mladých športovcov. Na 1. stupni našej školy preto existuje krúžok Malí športovci, ktorý pre veľký záujem detí má až dve skupiny. Športový krúžok je zameraný na všestranný pohybový rozvoj. Cez hry a súťaže vytvárame u detí správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k pohybu. Na 2. stupni je to atletika, volejbal a basketbal. Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť športové potreby, ktoré skvalitnia športovú prípravu žiakov a spestrie hodiny telesnej výchovy (bežecké tretry, klin na gymnastiku, trampolínu, štartovacie bloky a mnohé ďalšie pomôcky). Veríme, že je to správna cesta pre našich žiakov a pre zdravší životný štýl budúcej generácie.

      Televízii Markíza ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšie športové aktivity.

      Žiaci a učitelia zo ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov

     • Prevencia šikanovania

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prevencia šikanovania.

      Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy. Je preto veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac.

      Už od začiatku sa v našej triede 1. C učíme ako nenásilne riešiť konflikty, byť tolerantní, vzájomne sa rešpektovať, nehodnotiť a prijímať inakosť druhých. V spolupráci so školskou psychologičkou Dominikou a vychovávateľkou Dankou, sme realizovali rôzne aktivity. Cieľom bolo posilňovať sebadôveru detí, vedomie vlastnej hodnoty a toho, že je absolútne neprijateľné niekomu ubližovať a keď k tomu dôjde, okamžite vyhľadať pomoc. V našej triede chceme vytvárať dobrú sociálnu klímu, kde sa všetky deti cítia bezpečne a akceptované aj napriek svojim odlišnostiam.

     • Stravujme sa zdravo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stravujme sa zdravo.

      Hovorme o jedle

      V rámci projektu Hovorme o jedle sme sa 15. 10. 2021 v 3. B triede bližšie venovali téme Tuky, cukry, soľ. V diskusii sme sa porozprávali o správnej životospráve, na internete sledovali náučné video a vyhľadali si stravovacie pyramídy. Žiaci sa dozvedeli o zdravých a nezdravých jedlách a o správnych stravovacích návykoch. Pracovali sme spoločne, ale aj vo dvojiciach. Vytvárali sme stravovacie pyramídy, zdravý tanier, spoločne sme vymysleli tajničku. Kreslili sme komiks, vystrihovali jablká a hrušky, do ktorých žiaci vkladali slová, vytvárali slovné rodinky a tvorili básničky. Žiaci prezentovali a hodnotili produkty, ktoré vytvorili počas projektového dňa. V závere sme si spoločne vytvorili triednu nástenku Hovorme o jedle. Deň bol plný zážitkov a nových vedomostí. Škoda, že kvôli Covid-19 sme si nemohli vytvoriť reálny zdravý tanier a takisto urobiť ochutnávku potravín, ktoré tvoria základ zdravého stravovania. Snáď sa nám to podarí o rok.

    • Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy
     • Celoročná súťaž v zbere papiera pre školy

     • Mesto Trebišov v spolupráci s vedením jednotlivých základných a materských škôl sa rozhodlo organizovať celoročnú súťaž v zbere papiera.

      Rodičia a deti tak budú mať možnosť nosiť papier nielen v čase veľkého zberu papiera v školách, ale aj počas celého roka. Ako na to? Stačí papier priviezť na Zberný dvor Technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín, uviesť meno dieťaťa, ročník a školu. Zamestnanci Technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. Prvý celoročný súťažný zber začne v septembri 2021 a potrvá do 31. mája 2022. Každý kilogram sa počíta, pretože na záver školského roka bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera, v prepočte na žiaka (v priemere min. 60 kg/žiaka), odmenená.

      Víťazná základná škola získa odmenu 2.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda si užije jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

      Víťazná materská škola získa odmenu 1.000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda sumu 500 € na nákup hračiek a sladkej odmeny.

      Odmenou pre všetkých bude nižšia záťaž životného prostredia:

      • už jedna tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov, ušetrí 26 000 litrov vody, 4000 kW energie a 3m3 miesta na skládke,
      • papier je možné recyklovať 5 - 8 krát,
      • množstvo komunálneho odpadu sa zníži približne o 14%,
      • pri výrobe recyklovaného papiera sa dostáva do ovzdušia približne o 70 % menej škodlivín.
     • Pohyb nás baví

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohyb nás baví.

      Vraj sme len malí prváci z 1. C. ..Naozaj? Pozrite sa čo dokážeme na hodine telesnej výchovy. Naše prvé pokusy v skoku do výšky.

     • BIELA PASTELKA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELA PASTELKA.

      Dňa 24. 09. 2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Vyzbierali sme 217,83 eur.

      Iryna Slyvka, IX. A

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com