• Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok...

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok....

      Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok...

      My žiaci 1. A triedy sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok..., ktorý sa koná od 23.11. do 5.12.2022.  Krabičku pre neznámeho seniora sme pripravili z lásky. Vložili sme do nej kus svojho srdiečka a každý žiačik z 1. A triedy sa ochotne zapojil, kto koľko mohol. Niektorí žiaci doniesli celú vyskladanú krabičku. Spoločne sme vyskladali 11 krabíc, ktoré sme odniesli pani  Mgr. J. Kněžovej.

     • Beseda s novinárkou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s novinárkou.

      Stretnutie s výnimočným človekom nás dokáže obohatiť. Dnes sme sa v našej triede 2. C stretli s novinárkou a spisovateľkou Magdou Haburovou, ktorá nám porozprávala o svojom povolaní. Druhákov zaujala svojimi príbehmi. Táto beseda bola vyvrcholením nášho projektu na hodinách prvouky "MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE." Ďakujeme

     • Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku.

      Návšteva výstavy Druhy európskeho významu na Slovensku

       

      Dňa 16. 11. 2022  žiaci 4. B triedy navštívili výstavu v Zemplínskej knižnici v Trebišove pod názvom Druhy európskeho významu na Slovensku. Táto výstava prostredníctvom textu a unikátnych fotografií priblížila problematiku sústavy chránených území NATURA 2000 a rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku.

      Žiaci si zopakovali učivo z vlastivedy a prírodovedy nielen prostredníctvom výstavy, ale aj vďaka zaujímavému  projektu, ktorý pre nich pripravila p. knihovníčka Majka Majcherová.

      Štvrtáci sa naučili, v ktorej časti knižnice si môžu vyhľadať rôzne druhy náučnej literatúry a poznávať ju podľa číslovania. Mali pripravené kútiky s náučnou literatúrou, v ktorých pracovali na vlastných projektoch. Tie sa týkali tém: príroda, zvieratá, vesmír a naša vlasť.

      Žiaci rozvíjali svoje schopnosti pracovať v skupine, vzájomne si pomáhať, komunikovať, orientovať sa v texte a vyhľadávať informácie. Spoločne vypracovali zaujímavé projekty, ktoré  aj odprezentovali.

      Opäť sme prežili jeden zaujímavý a náučný deň v našej Zemplínkej knižnici v Trebišove.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

     • Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda.

      Medzinárodný program My Machine - 3. B trieda

      Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu My Machine. Je to vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady - vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní - základných, stredných odborných a vysokých škôl. Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V My Machine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania - vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete. Program vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v šiestich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska a Nórska. Prebieha počas celého školského roka a má 3 fázy: myšlienka, koncept a prototyp.

      V novembri 3. B trieda realizovala prvú fázu: MYŠLIENKA. Žiaci zhmotnili svoje nápady na vysnívané stroje formou nákresu, popisu a funkčných princípov daného stroja, prístroja, robota,... Ku konkretizácii nápadov ich viedol tím vysokoškolákov z TUKE v Košiciach a koordinátorka programu pre Slovensko Žofia Teplická z Karpatskej nadácie. Následne žiaci prezentovali svoje nápady, potom hlasovali a následne vybrali TOP nápady, ktoré budú skonštruované do reálnej podoby. Žiakov veľmi zaujala práca. Ich nápady boli kreatívne. Činnosť bola zábavná až zázračná, veď ich sny sa dajú predsa realizovať !!!

      V januári 2023 žiaci 3. B triedy navštívia realizačný tím v Košiciach, kde budú sledovať zhotovenie ich nápadu - prototypu. Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa.

     • Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy.

      Od 7.11. - 11.11.2022 sa na mestskej plavárni v Trebišove, uskutočnil zdokonaľovací plavecký výcvik 6. A triedy. Žiaci si počas týždňa zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti.

      V rámci kurzu boli oboznámení aj so záchranou topiaceho sa a s poskytnutím pomoci unavenému plavcovi. Vyskúšali si aj hod záchranným kolesom. V posledný deň plaveckého kurzu si žiaci svoje nadobudnuté zručnosti preverili v plaveckých pretekoch. Súťažili v plaveckom spôsobe znak, prsia a kraul.

     • OZNAM

     • ​​​​​​Oznamujeme žiakom a rodičom,  že na deň 18.11.2022 (piatok) je rozhodnutím riaditeľky Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 910/51 v Trebišove udelené žiakom školy voľno v súlade s § 150, ods. 5 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov.

       

     • Tvorivé dielne 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé dielne 2. B.

      Žiaci 2.B triedy v stredu 9.11.2022 objavili v sebe skryté zručnosti. Navštívili školu remesiel UĽUV v Košiciach, kde sa zoznámili s tradičnými remeslami ako hrnčiarstvo, drotárstvo, práca s kožou a maľovanie na sklo. Výrobky vyrobené vlastnými rúčkami si hrdo niesli domov.

     • Rok odkazu štúrovcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rok odkazu štúrovcov.

      V aktuálnom roku 2022 uplynulo presne dvesto rokov od narodenia viacerých štúrovcov, a preto Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov, aby sme si pripomenuli mimoriadny význam štúrovskej generácie pre súčasnú slovenskú spoločnosť.

      Z historicky najstaršej celonárodnej kultúrnej inštitúcie, Matice slovenskej, sme pri príležitosti prednášky „Rok odkazu štúrovcov“, srdečne privítali na pôde našej základnej školy, súčasného predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera.

      Pán predseda žiakom priblížil zaujímavé osudy niekoľkých osobností slovenskej histórie, ale aj jej zlomové a závažné udalosti. Našim žiakom ôsmych a deviatych ročníkov zvýšil povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej krajine s vlastnými tradíciami a hodnotami.

      Srdečne ďakujeme za túto príjemnú návštevu!

     • Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v domove dôchodcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v domove dôchodcov.

          Vystúpenie žiakov 3. C a 4. B v Domove dôchodcov LUMEN v Trebišove

       

      Mesiac október ako Mesiac úcty k starším nám každoročne pripomína, že tak ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti aj jeseň života.

      Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, darovali svoj čas a úsmev.

      Žiaci našej školy prichádzajú každoročne s tancom, spevom i milým slovom do domova dôchodcov Lumen v Trebišove, aby našich seniorov potešili a zabavili.

      Žiaci 3. C zo súboru Čerkotka, ktorý vedie p. učiteľka Vincejová a žiaci 4. B z Hudobno-dramatického krúžku, ktorý vedie p. učiteľka Štefanová, pripravili pestrý program plný rytmických tancov, spevu a  milého slova.

      V závere poďakovali seniorom za ich celoživotné úsilie a popriali im ešte veľa jesenných  dní pretavených do rokov.

     • ENVIRODEŇ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ENVIRODEŇ .

      ENVIRODEŇ

      V našej škole sa dňa 20.10.2022 žiaci 6. ročníka učili netradične - celodenným blokovým vyučovaním pod názvom Envirodeň. Cieľom tejto aktivity bolo, aby žiaci  získali nové poznatky z oblasti ochrany životného prostredia,  recyklácie a separácie odpadov, a aby si uvedomili, že aj oni sami môžu svojím zodpovedným správaním prispieť ku zdravšej a čistejšej prírode. Zároveň tým spájali poznatky z biológie, fyziky, matematiky, výtvarnej výchovy, environmentálnej výchovy a ďalších oblastí nášho života.

      Pre žiakov boli pripravené rozmanité úlohy a zaujímavé prednášky na piatich stanovištiach. V laboratóriu skúmali vzorky vody z rôznych zdrojov a znečistenú vodu vyčistili filtráciou. V učebni biológie spoznávali liečivé bylinky a z niektorých si uvarili zdravý čaj. Kreatívnych žiakov potešili výtvarné aktivity, pri ktorých z odpadových materiálov vznikali pekné jesenné dekorácie alebo veterné mlyny z kartónu, ktoré si vyrobili v dielni. Okrem toho riešili matematické ekopríklady, tajničky, skladali puzzle a pexeso. Žiaci sa zúčastnili aj prezentácie v mestskej knižnici, kde si zopakovali vedomosti o triedení odpadu do farebných kontajnerov.

     • Úspešná reprezentácia žiačky 4. B triedy na celoslovenskej súťaži

     • Dňa 7.10.2022 naša škola usporiadala pod vedením p. učiteliek Márie Štefanovej a Petry Tothovej 1. ročník okresnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička s postupom na celoslovenskú súťaž do Lučenca, rodiska Boženy Slančíkovej Timravy.

      Na tejto súťaži, ktorá sa konala 19.10.2022, úspešne reprezentovala okres Trebišov v 1. kategórii žiačka našej školy Viktória Tačárová, ktorá získala v konjurencii najlepších celoslovenských recitátorov krásne 2. miesto.

      Blahoželáme!

     • Tvorivá dielňa

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá dielňa.

      Žiaci z 2. C dnes mali tvorivú dielňu v spolupráci s Centrom voľného času. S tetou Alenkou vytvorili jesenné stromy, ktoré budú slúžiť ako kulisy v našom triednom divadielku.

     • Beseda s misionárkami

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s misionárkami.

      "Ten, kto nemá poslanie v živote, je najchudobnejší  zo všetkých."

                                                                                                (Albert Schweitzer)

       

      Misia je poslanie alebo úloha, ktorou je človek poverený. Každý z nás má určité poslanie na tejto zemi. Záleží však na nás, či to objavíme. O svojej misijnej práci nám dňa 13. a 14. októbra prišli porozprávať misijné sestry z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Naši žiaci z druhého, tretieho a siedmeho ročníka sa od misijných sestier dozvedeli zaujímavé informácie o živote ľudí v Mexiku, Afrike, Filipínach a na Haiti, kde pôsobili. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj oblečenie z jednotlivých regiónov a naučiť sa niektoré slová po španielsky.

     • Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022.

      Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022

           Žiak 3. B triedy Marko Demko sa zúčastnil 16. ročníka krajského kola matičného festivalu Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a autorských rozprávok. V 1. kategórii (2. – 4. ročník) súťažili 14 recitátori z celého kraja. Náš Marko Demko sa umiestnil na 1. mieste.

      https://matica.sk/festival-slovenskych-rozpravok-dobsinskeho-kosice/

      BLAHOŽELÁME a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. 

     • Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce.

      Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce

      Netradičnú hodinu biológie si dňa 10.10.2022 vyskúšali žiaci VI. A a VI. B triedy. Namiesto sedenia v laviciach a učenia sa šli priamo do terénu, aby na vlastné oči videli a aj cítili život na farme. Oboznámili sa s hospodársky významnými vtákmi a cicavcami, riešili rôznorodé úlohy a vytvorili pekné postery. Príjemné zážitky umocnilo pekné počasie a pobyt na čerstvom vzduchu.

     • Timravina studnička

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Timravina studnička.

      Timravina studnička

       

      Pekné slovo dokáže kedykoľvek a kdekoľvek vytvoriť šťastie, v starostiach je oporou, v únave prináša odpočinok, v znechutení vracia odvahu a v smútku je útechou. Umelecký prednes má neuveriteľnú hodnotu. Nestojí žiadne peniaze, ale vynáša veľa. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, aby ochudobňoval toho, kto ho dáva.

      6. 10.2022 sa v našej škole uskutočnilo Okresné kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá má názov Timravina studnička.  Aj keď táto Celoslovenská súťaž má už 25 rokov, naša škola organizovala okresné kolo prvýkrát. Všetky recitátorky nás potešili svojimi prednesmi, pri ktorých všetci zúčastnení zabudli na starosti všedných dní,  stali sa odvážnejšími i veselšími. Všetci sa obohatili nielen zaujímavými slovenskými príbehmi, ale aj programom, ktorý si pre všetkých  pripravili žiačky 4. B, ktoré s radosťou a láskou navštevujú hudobno-dramatický krúžok pod vedením pani učiteľky Márie Štefanovej.

      Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii ( žiaci 2. až 4. ročníka) sa víťazkou stala Viktória Tačárová zo ZŠ na Ul. M.R. Štefánika. V 2. kategórii žiakov 5. – 6. ročníka sa na prvých troch miestach umiestnili tieto žiačky:

      1. miesto Bianka Sabová zo ZŠ na Ul. Komenského
      2. miesto Natália Kulinová zo ZŠ na Ul. M.R. Štefánika
      3. miesto Alžbeta Labancová zo ZŠ Michaľany

      V tretej kategórii ( žiaci 7. až 9. ročníka) sa víťazkou stala Emma Baňasová zo ZŠ Michaľany.

      Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme im palce, aby náš okres úspešne reprezentovali aj na Celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 18.10. 2022 v Lučenci.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com