• Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci sa aj v tomto zložitom období zúčastnili a boli úspešní vo vedomostných súťažiach:

      Peter Lešo (5.A)                    1. miesto   Matematická olympiáda,  kat. Z-5, okresné kolo

      Peter Lešo (5.A)                    2. miesto   Geografická olympiáda, kat. G, okresné kolo

      Tomáš Grimling (7.A)           1. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. E, okresné kolo

      Veronika Kentošová (9.A)    1. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       6. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       3. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Iryna Slyvka  (8.A)                 2. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. D, okresné kolo  

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, krajské kolo

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, slovenské kolo

      Adrián Girman (9.A)              2. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Michaela Bérešová   (7.A)     1. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Monika Najmanová (8.A)       3. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Bianka Kiš-Petyová  (7.C)     1. miesto Biologická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Srdečne blahoželáme !

      Všetci žiaci postupujú do vyšších kôl, kde im prajeme veľa šťastia.

       

     • DEŇ SLNKA v 3.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ SLNKA v 3.B.

      DEŇ SLNKA v 3.B

      Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Význam tohto príslovia sme si pripomenuli 3. mája, ktorý je vyhlásený organizáciou UNEP (Environmentálny program spojených národov) ako Deň Slnka. Počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Zopakovali sme si všetko, čo sme sa doteraz o Slnku naučili, no zároveň sme sa dozvedeli aj mnoho nových poznatkov. Vyučovanie ubehlo veľmi rýchlo a my sme mali veľmi dobré pocity z aktivít, počas ktorých sme získali nové vedomosti o Slnku. A najviac zo všetkého nás tešilo to, že aj keď sa deň začal s mráčikmi na oblohe, počas dopoludnia sa Slnko na nás všetkých usmialo z jasnej modrej oblohy...

     • Zmena podmienok nástupu žiakov do školy od 3.5.2021

     •     Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      Podmienkou účasti všetkých žiakov na vyučovaní je:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: Cestne_prehlasenie_od_3.5.2021.docx (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie. Čestné vyhlásenie môže rodič potvrdiť aj elektronicky na Edupage pod záložkou „Žiadosti/vyhlásenia“ – Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8

      2prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

       

       

     • Okresné kolo Pytagoriády 2020/2021

     • V apríli 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády 2020/2021, v ktorom sa umiestnili žiaci:

       

      2.-3. miesto  v kategórii P3 - Košara Richard (3. C)

      2. miesto v kategórii P4 – Holečka Róbert (4. C)

      3.-4. miesto v kategórii P5 – Bojti Patrik (5. A)

      2. miesto v kategórii P7 – Barbora Košarová (7. A)

      5. miesto v kategórii P7 – Patrik Kulín (7. A)

      5. miesto v kategórii P8 – Peter Toth (8. A)

       

      Všetkým žiakom blahoželáme!

     • Dôvod na radosť

     • Dňa 8.3. sme prežívali obrovskú radosť z listu pani Ľubice Kepštovej, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Oznámila nám, že naše básne, ktoré sme jej vo februári zaslali, sa redaktorom veľmi páčia a rozhodli sa, že ich v najbližších číslach uverejnia.

                    Báseň Hrdinka zaradili do aprílového čísla a  Prázdniny do jedného z ďalších vydaní. Veľmi nás to prekvapilo a tešíme sa z toho, že redaktori v Bratislave takto posúdili naše prvotiny. Je pre nás veľkým povzbudením, že môžeme vidieť svoje vlastné veršíky na stránkach Slniečka. Predstava, že naše myšlienky si čítajú deti na celom Slovensku, je skvelá. Ďakujeme svojej triednej učiteľke Ivete Kavuľovej, že nás motivovala a verila v náš úspech.

                    Milí spolužiaci a spolužiačky,  touto cestou chceme aj Vás  povzbudiť. Ak Vám v stolíku ležia vlastné veršíky a básne, skúste ich poslať do  obľúbených časopisov a potešiť tak nie len seba, ale aj všetkých čitateľov.

                                                                                                   Zoja Savková  a Sofia Lovásová,  žiačky III.A triedy

     • Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

      • Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021  otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa  od 12.4.2021 (pondelka)Žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

      • 1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní  - k nahliadnutiu pri príchode žiaka - zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032

       2. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ).

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný cez vedľajší vhod už od 6:30 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

      • Vstup do budovy školy je možný cez dva vchody od 7.15 hod.:                                                            Hlavný vchod z ulice - bližšie k Amadeu: 1.B, 2.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C                                      Zadný vchod z dvora - bližšie k Amadeu : 1.A, 1.C, 1.D, 2.B, 3.A, 3.C

     • Úspechy našich žiakov

     •    Aj počas náročného pandemického obdobia, keď prebiehalo dištančné vyučovanie, sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Okresné kolo sa uskutočnilo 7. a 8. apríla 2021. Do súťaže bolo zaslaných až 150 výtvarných prác z rôznych škôl. V každej kategórii vybrala odborná porota päť prác postupujúcich do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa  uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni  v  Hurbanove. Zároveň  porota udelila prvé tri miesta. Všetky  práce budú od 16. 4. 2021 sprístupnené na online výstave na stránkach Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove  www.muzeumtv.sk a facebooku  Múzeum Trebišov a facebooku Hvezdáreň Trebišov. 

      Na okresnom kole získali ocenenie títo naši žiaci:

      2. kategória

      1. miesto: Šimon Kocák, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov -„Kozmická loď“ - III.B

      Postupujúca práca: Barborka Muchová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov „Astro Víla“ -   III.C 

      3. kategória

      1. miesto:  Michaela Repovská, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov,  - VIII.D

                         „Stella Polvo z planéty G2-AXI-4-ALA 9“ 

      Postupujúca práca: Laura Maďarová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov - „Vesmírna bytosť“      - V.D

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. 

       

      Víťazom a všetkým, ktorí postúpili do celoslovenského kola blahoželáme.

       

       

                                                                                

                            

       

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme rodičov, ktorí doteraz neuhradili príspevok do RZ, aby tak urobili čím skôr.

      Príspevok na šk. rok 2020/21 je (v súvislosti s pandemickou situáciou)  12 € na jednu rodinu.

      Žiaci 2. stupňa uhradia príspevok na účet č.: SK16 0900 0000 0001 0582 6618

      Do poznámky pre prijímateľa je dôležité uviesť meno žiaka a triedu.

      Ak uhrádzate za viac súrodencov, uveďte mená a triedy všetkých.

     • Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia.

      Tak, ako po mnohé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2020. V rámci tejto kampane bola pre základné školy prvýkrát vyhlásená literárna súťaž My a vírusy 21. storočia. Do tejto súťaže sa zapojilo 65 žiakov z celého Slovenska. Náš žiak, Peter Toth z 8. A triedy, získal krásne 6. miesto.

      Srdečne mu blahoželáme!

      PaedDr. Jana Nwokoyeová, koordinátor PDP

     • Rozprávkový čas Vianoc - ŠKD

     • Od Mikuláša cez Advent sme v našom školskom klube detí neustále tvorili rôzne dielka s vianočnou tematikou. Zdobili sme stromčeky, písali listy Ježiškovi, každý deň otvárali nové okienka adventného kalendára s úlohami, zbierali dobré skutky, vyrábali vianočné priania i ozdoby a pripravovali darčeky pre našich najmilších.

     • LEGO - ŠKD

     • Kto by nepoznal obľúbenú stavebnicu LEGO?

      Konštruktívne hry sú súčasťou ŠKD, no LEGO je kráľom. Deti si ho vždy vyberú ako prvé spomedzi všetkých hier. Opäť sme dokázali, že nás lego baví, máme veľkú fantáziu a vieme postaviť krásne stavby.

      Nech sa páči, pozrite sa! 

     • Pytagoriáda – kategória P3 a P4

     • Do galérie Pytagoriáda – kategória P3 a P4 boli pridané fotografie.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1.miesto – Alex Miško

                         2.miesto – Richard Košara

                         3.miesto – Zoja Savková

      Ďalší úspešní riešitelia: Sebastián Csorba, Maximilián Ledl, Petra Gergeľová, Matej Stričko, Samuel Uličný, Marko Fazekaš, Sofia Tejová, Gregor Maďar, Ema Malčická, Šimon Kocák, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Karolína Krišáková, Soňa Bindasová, Adam Pavko.

      4.ročník1.miesto – Róbert Holečka, Adam Tejko

                         2.miesto – Kristína Majovská, Simona Maňková

                         3.miesto – Sebastián Géczi

      Ďalší úspešní riešitelia: Tomáš Leško, Jakub Rohaľ, Jakub Kačo, Šimon Schneider, Patrik Figeľ, Natália Kulínová.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

                                           J. A. Komenský

      " Týmto videom by som chcel poďakovať a zároveň pozdraviť svoju školu, učiteľov,  žiakov a ich rodičov s blížiacimi sa Vianocami." 

      https://youtu.be/3zTMN0Gxb8Q

      Ak z malého prváčika vyrastie úspešný a šťastný mladý človek, tak práca učiteľa má zmysel.

      Alex Muchin, bývalý žiak. Ďakujem ♥️

     • Všetkovedko

     • Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

      Dňa 1.12.2020 sa žiaci 2. - 4. ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko.

      Do súťaže sa prihlásilo 59 žiakov našej školy.

     • MIKULÁŠ

     • Do galérie MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

      Mikuláš, Mikuláš

      Vitaj, vitaj, Mikuláš,
      čo v batohu pre nás máš?
      Cukríky i čokoládky
      a či dáky perník sladký?
      Celý rok sme poslúchali,
      aj si uši umývali.
      Žiaden z nás sa nebil veru,
      na kolene nemal dieru.
      Tak ako sme sľúbili,
      všetci sme sa ľúbili.
      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
      nikto z nás už čakať nechce.

              Aj tento rok prišiel. Ten, na ktorého čaká v tento deň každé dieťa. Prišiel k nám Mikuláš. A nebol veru sám. Mal pri sebe dvoch pomocníkov, ktorí mu pomáhali v neľahkej úlohe. Rozdať hŕbu sladkostí nám všetkým. Aby sme mali veselú náladu, hneď zrána nás všetkých čakal pre vchodom do školy. Deti mu za vďačnosť poďakovali riekankou, či básňou. Všetci sme sľúbili poslušnosť aj v ďalšom roku, aby mohol prísť opäť medzi nás.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Do galérie Zbierka Biela pastelka boli pridané fotografie.

      Dňa 18. septembra 2020 sa na našej škole uskutočnila zbierka Biela pastelka. Vyzbierali sme 234,44 . Vďaka tejto sume aj naša škola môže zlepšiť životy nevidiacich a všetkých tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tejto zbierky.

      B. Nwokoye a K. Šrámková, 9. A

     • Čas trávený v karanténe - ŠKD

     • Napriek tomu, že sme sa nemohli určitý čas stretávať v školskom klube detí, doma sme sa nenudili. Na vyplnenie voľného času sme dostávali námety na dobrovoľné "malé domáce úlohy", a to pomoc rodičom pri domácich prácach a využitie jesenných listov pri výtvarnom diele. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí naše diela nafotili a zaslali. Výsledok je krásny, veď posúďte sami.

     • Jeseň, pani bohatá - ŠKD

     • So začiatkom školského roka pribúda pre nás deti mnoho povinností a každodenných starostí. No nádherná pani Jeseň nám to vynahrádza farbami. Lístie, ktoré nám šuští pod nohami, sa sfarbuje na zlato a červeno. Ráno nás zľahka štípe na líčkach jemný mrázik, no cez deň slniečko stále svieti a hreje naše rozžiarené tváre. Toto obdobie je nádherné. Preto by bolo škoda nevyužiť bohatstvo pani Jesene v našich kreatívnych dielach.

     • Babka, dedko mám ťa rád - ŠKD

     • Október je kalendárnym mesiacom, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat. Je mesiacom, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k tým skôr narodeným. Deti v ŠKD zhotovili krásne pozdravy, ktoré s láskou venovali najlepším a najúžasnejším starým rodičom, aby si jeseň života užili v zdraví a pohode.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com