• Štvrtáci na hodine informatiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Štvrtáci na hodine informatiky.

      Žiaci 4.B dnes na hodine informatiky prezentovali svoje projekty. Cieľom bola práca v tíme, vytvorenie vlastnej cestovnej kancelárie a vypracovanie projektu vo WORDE s témou LYŽOVAČKA. Informácie hľadali na internete. Na záverečnom workshope prezentovali svoje projekty a snažili sa spolužiakov presvedčiť, že ich ponuka je najlepšia.

     • Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hovorme o jedle.

           Aj tento školský rok sme sa v rámci celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle zapojili do literárnej súťaže Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom.

          Cieľom súťaže je poukázať na nevyhnutnosť konzumácie čerstvého ovocia i zeleniny a formovanie správnych stravovacích návykov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Báseň našej žiačky, Michaely Repovskej, bola v danej kategórii odbornou porotou vyhodnotená ako jedna z piatich najlepších prác spomedzi všetkých zaslaných príspevkov.

           Srdečne blahoželáme!

     • Technika - výstava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika - výstava.

           Na hodinách techniky rozvíjame nie len teoretické vedomosti žiakov, ale aj praktické zručnosti spojené s opracovaním materiálov.

             Žiaci sa oboznamujú s materiálmi, učia sa o spôsobe ich získavania, o výrobe jednotlivých materiálov, o ich vlastnostiach, možnostiach použitia  a spôsoboch ich opracovania.

           Venujeme aj základom elektrotechniky a domácej údržbe. Žiaci sa učia o princípe činnosti jednotlivých elektrosúčiastok, spotrebičov, ale aj strojov a zariadení. Učíme sa aj o bezpečnosti pri používanie jednotlivých zariadení.

            Zobrazené výrobky sme vyrobili v našej učebni techniky, ktorá je na praktické činnosti perfektne vybavená. Tematické celky Materiály a Technická tvorba, sú medzi žiakmi veľmi obľúbené, o čom svedčia aj ich výrobky.  

     • Súťaž o športovisko K Park!

     • Hlasujte aj vy od 6. januára 2022 do 16. februára 2022 denne za K Park a možno práve naše mesto bude medzi prvými, ktorému Kaufland vybuduje tento skvelý priestor na množstvo aktivít na čerstvom vzduchu. Hlasovať je potrebné na www.kauflandpark.sk

     • Projekt Vesmír a slnečná sústava - 4. ročník

     •      Úlohou prírodovedného vzdelávania na I. stupni ZŠ je vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné javy a naučiť ich ako prírodu spoznávať, pozorovať, skúmať a chrániť. Na hodinách prírodovedy vo 4. ročníku  žiakov zaujal tematický celok Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch, kde sa stretli s veľmi zaujímavým učivom o vesmíre, slnečnej sústave, hviezdach a o skúmaní vesmíru. Svoje získané vedomosti z daného učiva využili  pri vypracovaní projektu  s názvom Vesmír a slnečná sústava. Táto téma žiakov veľmi zaujala. Žiaci si vyhľadávali aj nové informácie týkajúce sa témy, ktorú si zvolili, aby svojim spolužiakom mohli zaujímavo svoj projekt odprezentovať. Prezentáciou preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré potrebovali na zhotovenie projektu. Veď sa pozrite, aké zaujímavé práce to boli.

    • Vyučovanie od 10.januára 2022
     • Vyučovanie od 10.januára 2022

     • Po skončení vianočných prázdnin nastupujú žiaci do škôl od pondelka 10.1.2022 za dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení. Školy sa budú riadiť Školským semaforom. Žiaci majú povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Žiadame rodičov o pretestovanie svojich detí antigénovými samotestami pred nástupom do školy. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka buď v elektronickej podobe cez Edupage alebo v písomnej podobe vyplnením tlačivaPisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).docx​​​​​​​

      Prosíme rodičov, aby obvyklým spôsobom nahlásili triednym učiteľom počet samotestov vykonaných počas vianočných prázdnin.

      Všetkým žiakom aj rodičom prajeme úspešný nový rok 2022!

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com