• ENVIRODEŇ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ENVIRODEŇ .

      ENVIRODEŇ

      V našej škole sa dňa 20.10.2022 žiaci 6. ročníka učili netradične - celodenným blokovým vyučovaním pod názvom Envirodeň. Cieľom tejto aktivity bolo, aby žiaci  získali nové poznatky z oblasti ochrany životného prostredia,  recyklácie a separácie odpadov, a aby si uvedomili, že aj oni sami môžu svojím zodpovedným správaním prispieť ku zdravšej a čistejšej prírode. Zároveň tým spájali poznatky z biológie, fyziky, matematiky, výtvarnej výchovy, environmentálnej výchovy a ďalších oblastí nášho života.

      Pre žiakov boli pripravené rozmanité úlohy a zaujímavé prednášky na piatich stanovištiach. V laboratóriu skúmali vzorky vody z rôznych zdrojov a znečistenú vodu vyčistili filtráciou. V učebni biológie spoznávali liečivé bylinky a z niektorých si uvarili zdravý čaj. Kreatívnych žiakov potešili výtvarné aktivity, pri ktorých z odpadových materiálov vznikali pekné jesenné dekorácie alebo veterné mlyny z kartónu, ktoré si vyrobili v dielni. Okrem toho riešili matematické ekopríklady, tajničky, skladali puzzle a pexeso. Žiaci sa zúčastnili aj prezentácie v mestskej knižnici, kde si zopakovali vedomosti o triedení odpadu do farebných kontajnerov.

     • Úspešná reprezentácia žiačky 4. B triedy na celoslovenskej súťaži

     • Dňa 7.10.2022 naša škola usporiadala pod vedením p. učiteliek Márie Štefanovej a Petry Tothovej 1. ročník okresnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička s postupom na celoslovenskú súťaž do Lučenca, rodiska Boženy Slančíkovej Timravy.

      Na tejto súťaži, ktorá sa konala 19.10.2022, úspešne reprezentovala okres Trebišov v 1. kategórii žiačka našej školy Viktória Tačárová, ktorá získala v konjurencii najlepších celoslovenských recitátorov krásne 2. miesto.

      Blahoželáme!

     • Tvorivá dielňa

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivá dielňa.

      Žiaci z 2. C dnes mali tvorivú dielňu v spolupráci s Centrom voľného času. S tetou Alenkou vytvorili jesenné stromy, ktoré budú slúžiť ako kulisy v našom triednom divadielku.

     • Beseda s misionárkami

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s misionárkami.

      "Ten, kto nemá poslanie v živote, je najchudobnejší  zo všetkých."

                                                                                                (Albert Schweitzer)

       

      Misia je poslanie alebo úloha, ktorou je človek poverený. Každý z nás má určité poslanie na tejto zemi. Záleží však na nás, či to objavíme. O svojej misijnej práci nám dňa 13. a 14. októbra prišli porozprávať misijné sestry z Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Naši žiaci z druhého, tretieho a siedmeho ročníka sa od misijných sestier dozvedeli zaujímavé informácie o živote ľudí v Mexiku, Afrike, Filipínach a na Haiti, kde pôsobili. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj oblečenie z jednotlivých regiónov a naučiť sa niektoré slová po španielsky.

     • Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022.

      Víťaz krajského festivalu Dobšinského Košice 2022

           Žiak 3. B triedy Marko Demko sa zúčastnil 16. ročníka krajského kola matičného festivalu Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky a autorských rozprávok. V 1. kategórii (2. – 4. ročník) súťažili 14 recitátori z celého kraja. Náš Marko Demko sa umiestnil na 1. mieste.

      https://matica.sk/festival-slovenskych-rozpravok-dobsinskeho-kosice/

      BLAHOŽELÁME a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. 

     • Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce.

      Návšteva gazdovského dvora Veľké Raškovce

      Netradičnú hodinu biológie si dňa 10.10.2022 vyskúšali žiaci VI. A a VI. B triedy. Namiesto sedenia v laviciach a učenia sa šli priamo do terénu, aby na vlastné oči videli a aj cítili život na farme. Oboznámili sa s hospodársky významnými vtákmi a cicavcami, riešili rôznorodé úlohy a vytvorili pekné postery. Príjemné zážitky umocnilo pekné počasie a pobyt na čerstvom vzduchu.

     • Timravina studnička

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Timravina studnička.

      Timravina studnička

       

      Pekné slovo dokáže kedykoľvek a kdekoľvek vytvoriť šťastie, v starostiach je oporou, v únave prináša odpočinok, v znechutení vracia odvahu a v smútku je útechou. Umelecký prednes má neuveriteľnú hodnotu. Nestojí žiadne peniaze, ale vynáša veľa. Obohacuje toho, kto ho prijíma bez toho, aby ochudobňoval toho, kto ho dáva.

      6. 10.2022 sa v našej škole uskutočnilo Okresné kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá má názov Timravina studnička.  Aj keď táto Celoslovenská súťaž má už 25 rokov, naša škola organizovala okresné kolo prvýkrát. Všetky recitátorky nás potešili svojimi prednesmi, pri ktorých všetci zúčastnení zabudli na starosti všedných dní,  stali sa odvážnejšími i veselšími. Všetci sa obohatili nielen zaujímavými slovenskými príbehmi, ale aj programom, ktorý si pre všetkých  pripravili žiačky 4. B, ktoré s radosťou a láskou navštevujú hudobno-dramatický krúžok pod vedením pani učiteľky Márie Štefanovej.

      Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii ( žiaci 2. až 4. ročníka) sa víťazkou stala Viktória Tačárová zo ZŠ na Ul. M.R. Štefánika. V 2. kategórii žiakov 5. – 6. ročníka sa na prvých troch miestach umiestnili tieto žiačky:

      1. miesto Bianka Sabová zo ZŠ na Ul. Komenského
      2. miesto Natália Kulinová zo ZŠ na Ul. M.R. Štefánika
      3. miesto Alžbeta Labancová zo ZŠ Michaľany

      V tretej kategórii ( žiaci 7. až 9. ročníka) sa víťazkou stala Emma Baňasová zo ZŠ Michaľany.

      Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme im palce, aby náš okres úspešne reprezentovali aj na Celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 18.10. 2022 v Lučenci.

     • Celoročná súťaž v zbere papiera pokračuje aj v školskom roku 2022/2023

     • Druhý ročník celoročnej súťaže v zbere papiera začína od 01. 09. 2022 do 31. 05. 2023. Rodičia a deti môžu naďalej  nosiť papier na zberný dvor technických služieb mesta Trebišov v čase otváracích hodín. Zamestnanci technických služieb papier zvážia a vystavia potvrdenie. V závere školského roka 2022/2023 bude škola a trieda s najväčším vyzbieraným množstvom papiera v prepočte na žiaka (v priemere min. 40 kg/žiaka) tak, ako minulý  školský rok, odmenená.

      Víťazná základná škola získa odmenu 2000 € na nákup vybavenia podľa vlastného uváženia, najúspešnejšia trieda jednodňový výlet podľa vlastného výberu (CINEMAX, ZOO, hvezdáreň,....).

       

    • ZBER GAŠTANOV
     • ZBER GAŠTANOV

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy môžu zapojiť do zberu gaštanov. Zber prebehne od 5.10.2022 a končí 17.10.2022. Najlepšie triedy budú odmenené.

     • Európsky deň jazykov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

      Európsky deň jazykov v 5. B triede

       

      Dňa 26. septembra 2022 sme v našej 5. B triede s našou pani triednou učiteľkou na hodine anglického jazyka mali Deň európskych jazykov. Na tejto hodine sme mali rôzne aktivity. Jedna skupina vytvárala vlajku Veľkej Británie, druhá skupina kreslila symboly, ktoré sú typické pre Veľkú Britániu a tretia skupina pracovala na plagáte „How to learn languages? - Ako sa učiť jazyky?“. Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa anglického čaju a sušienok cookies.

      A. Sedláčeková a V. Ďurišinová, žiačky 5. B triedy

     • BIELA PASTELKA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELA PASTELKA .

      BIELA PASTELKA

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Do tejto zbierky sa zapojila aj naša škola. Našimi dobrovoľníkmi boli Adam Cabada a Chiara Krištofiková, žiaci z 9. B triedy. Táto zbierka sa konala dňa 23. 9. 2022.

      PaedDr. Jana Nwokoyeová

      Biela pastelka – SPŠE Hálova 16, Bratislava                                                                      

                         

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841