• Hodiny tvorivosti, fantázie a hravosti v učebni VYV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny tvorivosti, fantázie a hravosti v učebni VYV.

      Hodiny tvorivosti, fantázie  a hravosti  v učebni VYV

       

      Žiaci 5. - 9. ročníka rozvíjajú svoju fantáziu, tvorivosť i hravosť v špecializovanej učebni výtvarnej výchovy. 

      Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy prostredníctvom výtvarných činností́, hravou formou spoznávajú́ vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení́ (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností́ (kreslenia, maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú́ so svetom navrhovania dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu.

      Zároveň  získavajú́ dôležité́ kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre; fotografiám obrazom a objektom, ktoré́ ich obklopujú́ a vytvárajú́ ich „obraz sveta“.
      Žiaci sú́ prostredníctvom aktívnych činností́ uvádzaní́ do vizuálnej kultúry a komunikácie –na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania.

     • Hodiny informatiky na druhom stupni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny informatiky na druhom stupni.

      Na hodine informatiky žiaci šiesteho a siedmeho ročníka vytvárajú koncepty pomocou blokového programovacieho jazyka. Takto získavajú praktické zručnosti pri vytváraní interaktívnych projektov, hier a animácií, a pritom sa zabávajú. Začínali postupnosťou krokov, pokračovali cyklami, funkciami a premennými. Hravou formou získavajú zručnosti v logickom uvažovaní a základoch programovania.

      Rovnako aj starší žiaci ôsmeho ročníka si na hodinách informatiky vyskúšali základy jazyka HTML pre tvorbu webových stránok. Znalosť tohto jazyka je pre všetkých, ktorí si chcú vytvoriť vlastnú webstránku na osobné či pracovné účely. Celý jazyk HTML je zložený z tzv. tagov (nazývaných aj značiek), ktoré určujú zobrazenie jednotlivých elementov na stránke. Žiaci si vyskúšali formátovať text, vložiť a upraviť obrázky, hypertextové odkazy, tabuľky a celkovú úpravu budúcej stránky, kde si uvedomili vzájomné prepojenie jednotlivých častí. Ôsmaci okrem základov jazyka HTML pochopili, že stránka by mala byť vytvorená tak, aby sa dala ľahko používať, bola ľahko prístupná a zrozumiteľná. Orientácia musí byť bezproblémová a logická. Dôležitá je štruktúra a previazanosť logických celkov. Informácie majú byť napísané, jasne, stručne, výstižne a príťažlivo. Na konci si sami si uvedomili pútavosť a prehľadnosť svojich výtvorov. Naši žiaci si zároveň cibrili trpezlivosť a pochopenie, že všetko si vyžaduje určité sústredenie a čas, niektoré procesy sa jednoducho nedajú urýchliť.

     • Netradičná hodina matematiky v 1.A triede

     • Netradičná hodina matematiky v 1.A triede žiakov veľmi zaujala a motivovala k aktívnej činnosti. V rámci učiva oboznamovanie sa s priestorovými tvarmi a rozvíjanie priestorovej predstavivosti sa žiaci hravou formou oboznamovali s manipuláciou s kockami. Podľa pokynov hore, dole, vpravo, vľavo, spredu, zozadu, ukladali kocky a vytvárali jednoduché stavby. Snažili sa správne postaviť stavbu podľa plánu, určiť koľko kociek sa použilo na stavbe, z koľkých kociek bola postavená zelená alebo červená veža. Do plánu stavby zapisovali počet a farbu použitých kociek, rozhodovali, ktoré tvrdenie je pravdivé a nepravdivé. Otázky typu - Akej farby je kocka nad určitou kockou? Akej farby je kocka za ....? Akej farby je kocka naľavo od .....? Akej farby je kocka hneď pred...... ? Vyfarbi kocku pod ......na červeno a  iné  úlohy, viedli žiakov nielen k aktívnej pozornosti, ale aj k  získavaniu zručností potrebných pri stavbe podľa zadania.

     • Marec v školskej knižnici.

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec v školskej knižnici..

      Marec v školskej knižnici

      V marci sa uskutočnilo rozprávkové dopoludnie pre žiakov 2. ročníkov. Čítali rozprávky s porozumením, skladali puzzle a maľovali obrázky z prečítaného textu. Akcia prispela k čitateľskej gramotnosti našich detí, ale hlavne k rozvíjaniu ich lásky ku knihám.

     • Poznáte najväčších žrútov energie?

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Poznáte najväčších žrútov energie?.

      Poznáte najväčších žrútov energie­?

      Dňa 27.3.2023 mali žiaci deviateho ročníka možnosť zúčastniť sa besedy, ktorej hlavným cieľom je motivovať mladých ľudí, aby využívali energiu úsporne a poskytnúť im praktické odporúčania, ako hľadať rezervy a znižovať spotrebu energie. Pani Ing. Slávka Kočanová, PhD. zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zaujímavým spôsobom priblížila žiakom teoretické vedomosti o tom, ako sa doma správať energeticky úspornejšie. Počas prednášky žiaci získali aj praktické informácie ako prečítať napr. energetické štítky na spotrebičoch, ako používať termostatické hlavice na radiátoroch a iné dôležité informácie o využívaní a šetrení elektrickej energie v domácnostiach.

      Súčasťou prednášky bola aj téma obnoviteľných zdrojov, ktoré sú alternatívnymi zdrojmi energie budúcnosti. Žiaci získali detailnejšie informácie o najznámejších alternatívnych zdrojoch, medzi ktoré sa zaradzujú fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu alebo tepelné čerpadlá. Spomínané zdroje najmenej znečisťujú životné prostredie.

      Za zorganizovanie tejto akcie ďakujeme pracovníkom Zemplínskej knižnice v Trebišove.

     • Pytagoriáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Pytagoriáda

      a 20. a 21. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Okresné kolo sa konalo na Obchodnej akadémii v Trebišove. V kategórii P3 získala 3. miesto žiačka Barbora Jurašková (III. C) a v kategórii P5 získal 1. miesto žiak Richard Košara (V. A).

      Srdečne blahoželáme a želáme mnoho ďalších takýchto úspechov. 

     • Domček, domček, kto v tebe býva?

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Domček, domček, kto v tebe býva?.

         Domček, domček, kto v tebe býva?

      Jedným z cieľov výchovy našich detí  na 1. stupni je spolupráca, pomoc, obdarúvanie a delenie sa.

            Najlepším prostriedkom ako deti naučiť hodnotám je zážitkové učenie. Deti si vyskúšajú hranie rolí a vedia sa vcítiť do danej postavy alebo životnej situácie.

            Na hodine etickej výchovy sme si zahrali  rozprávku : „Domček, domček, kto v tebe býva?“

            Deti spolu prežili silu priateľstva a pomoci, keď sa po neúmyselnej nehode spolu zomkli a spoločnými silami  domček opravili. 

      ... nezabudli sme si aj zaspievať😊

       

                                                                                                                   /deti z prvého ročníka/

     • Fast Heroes

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fast Heroes.

      FAST HEROES

      Niekto kedysi povedal, že to, čo deti potrebujú najviac, sú hodnoty, ktoré im starší ľudia vedia poskytnúť v nemalej miere. Týchto ľudí, ktorí majú pozitívny vplyv na život našich detí, sme nazvali STARKÍ HRDINOVIA. 

      Naša škola sa zapojila do projektu, vďaka ktorému dajú naše deti svojim starým rodičom hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život.  

      Podľa  Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody – jeden zo štyroch ľudí utrpí počas života mozgovú príhodu. 

      Zúčastňujeme sa medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pričom hlavným cieľom je zaistiť, aby STARKÍ HRDINOVIA mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie, teda pozitívne pôsobiť na život dieťaťa.

      Z toho vyplýva, že ak sa deti naučia rozpoznať hlavné príznaky mozgovej príhody a čo treba urobiť, keď sa objavia, a budú poverené „misiou“ aby preniesli tieto vedomosti do rodiny, môžu tým niekomu zachrániť život.

       

      /žiaci I.C/

     • MyMachine - Druhé stretnutie vynálezcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MyMachine - Druhé stretnutie vynálezcov.

      MyMachine - Druhé stretnutie vynálezcov

           Žiaci 3. B sa  stretli s vysokoškolákmi v Košiciach, ktorí  predstavili žiakom finálny koncept ich budúceho vynálezu – ako bude vyzerať a fungovať. Žiaci sa tiež dozvedeli viac o tom, na čo všetko museli študenti myslieť, čo všetko vyskúšali a vymysleli, kým došli k tomu, podľa nás najlepšiemu, riešeniu. Žiakov sa pýtali, ako sa im toto riešenie páči a čo by na ňom ešte vylepšili tak, aby s ním boli spokojní. Okrem prezentácie svojho vynálezu videli aj ďalšie dve prezentácie vynálezov a dozvedeli sa, čo si vymysleli   „kolegovia“ z ďalších škôl.  Žiaci 3. B triedy boli nadšení  z realizácie ich nápadu. Ich myšlienky a nápady dostali skutočnú podobu!

      Ďakujeme za krásne zážitky, podnety a pohostenie programovej manažérke MyMachine pani Žofke Teplickej a mestu Trebišov za poskytnutie autobusu na prepravu do Košíc. TEŠÍME sa na ďalšie stretnutie.

     • CESTA DO BUDÚCNOSTI

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album CESTA DO BUDÚCNOSTI.

      CESTA  DO BUDÚCNOSTI

           Exkurzia  na Strojníckej fakulte TUKE v Košiciach bola veľkým zážitkom pre žiakov 3. B triedy. Oboznámili sa s činnosťou prototypového a inovačného centra, s ich úspechmi a novými technológiami implementovanými do ich výrobkov. Dozvedeli sa o vývoji až po konkrétne prototypy, ktoré boli vyrobené na fakulte. S údivom sledovali prednášku o využití vodíka v automobiloch. V diskusii im boli zodpovedané otázky.  Navštívili výrobu, ktorá ich preniesla v čase.  Nielen pozerali, ale dokonca si mohli  aj niektoré prototypy vyskúšať. Obdivovali elektrickú trojkolku, auto poháňané vzduchom, výrobný "valec" súčiastok na prototypy, vodíkové nádrže a tankovanie ... Najviac ich nadchlo superšportové vodíkové auto MH2 a vodíkový autobus, ktoré sa vrátili z medzinárodnej výstavy EXPO z Dubaja. 

     • Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      Hodina deťom

      Tak ako každý rok, aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky - Hodina deťom – 24. ročník. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Našimi dobrovoľníkmi boli Laura Miňová a Hana Procházková, žiačky zo 7. C a 7. D  triedy. Táto zbierka sa konala dňa 21. 3. 2023. Vyzbieralo sa 180 eur. Ďakujeme.

                                                                 PaedDr. Jana Nwokoyeová

       

     • Hudba hrou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudba hrou .

      Hudba hrou 

      Žiaci 3. C sú na hodinách hudobnej výchovy spojení s hudbou v najrozmanitejších hudobných činnostiach. Hudobné činnosti dávajú deťom možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch, a to všetko prostredníctvom hry. Počas hodín si zdokonaľujú svoje hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. Hodiny sú založené na zážitkovom a činnostnom princípe výchovy hudbou a k hudbe. Žiaci spoznávajú modernú, vážnu, ale aj ľudovú tvorbu. 

     • Projektové vyučovanie v 4. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie v 4. B.

      Projektové vyučovanie v 4. B

       

         4. B trieda je plná šikovných a tvorivých žiakov, ktorí vždy ochotne príjmu výzvu od svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej a s nadšením pracujú na projekte, ktorý si spoločne stanovia.

      V mesiaci marec, ktorý nesie prívlastok mesiac knihy, sa aktivity na projektové vyučovanie priam samé núkajú.

      Štvrtáci sa tentokrát v rámci projektového vyučovania pustili do tvorivého písania a spoločne v skupinách tvorili básne, ktoré si zapisovali do zošitov a následne si utvorili plagáty, do ktorých zakomponovali  báseň a ilustrácie,  na ktorých spoločne pracovali.

      Počas školského roka sa na hodinách čítania oboznamovali s množstvom literárnej teórie a tieto ich nadobudnuté vedomosti pretavili do banerov, ktoré niesli názvy:  Cesta knihy, Náučná a umelecká literatúra a Čo sme sa naučili.

      Veľmi zaujímavou aktivitou bola beseda o knihách, na ktorú si žiaci pozvali hostí  zástupkyňu Mgr. Renátu Lapitkovú a našu špeciálnu pedagogičku Mgr. Zuzanu Michalkovú. Žiaci si zvolili moderátorky a do besedy si pripravili  otázky, na ktoré im pani zástupkyňa a naša milá špeciálna pedagogička Zuzka odpovedali. Ukázali žiakom, ktoré knihy v detstve čítali a pani zástupkyňa ich zaujala aj prečítaním úryvku z knihy Zbojnícka mladosť.

      V rámci besedy zaujali miesto pri moderátorke aj triedna učiteľka Mária Štefanová, mladá študentka a súčasne praktikantka Ľudka Barilová, no a samozrejme, do kresla pre hostí si sadli aj samotní žiaci.

      Projektové vyučovanie nám poslúžilo na zopakovanie si vedomostí, rozvíjalo fantáziu, tvorivosť žiakov a ich vizuálne a kompozičné schopnosti. Žiaci sa učili prezentovať projekty, vystupovať pred spolužiakmi, moderovať, kultivovane klásť otázky, v rámci diskusie sa zamýšľali nad posolstvom prečítaných kníh a súvisle odpovedali na otázky žiackeho publika.

      Spoločne sme prežili krásny marec, v ktorom sme upevnili svoje priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu v triede.

       

       

     • Šikovné varešky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šikovné varešky.

      Šikovné varešky - tak sa nazýva krúžok, ktorý žiaci navštevujú po vyučovaní v našej školskej kuchynke. Spolu s p. učiteľkou si pripravia dobrotu, na ktorú majú chuť, napr. aj pizzu, muffiny, wafle,...

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín

       

      V krásnych priestoroch Zemplínskeho múzea v Trebišove sa v dňoch 16. a 17. 3. 2023 uskutočnil už 69. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá vzdáva hold kráse slova, nášmu materinskému jazyku i samotnému básnikovi, dramatikovi a spisovateľovi P. O. Hviezdoslavovi.

      Našu ZŠ, M. R. Štefánika úspešne reprezentovali žiaci 4. B triedy, ktoré v 1. kategórii v poézii Viktória Tačárová a v próze Vivienne Valcerová si odniesli prvenstvo s postupom na krajskú súťaž Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach, ktorá sa nesie pod názvom  Metamorfózy slova.

      V 3. kategórii v poézii obsadila 2. miesto žiačka 7. A triedy Rebeka Koščáková

      v 2. kategórii v prednese prózy obsadila 2. miesto žiačka 6. A triedy Natália Kulínová.

      Detský recitačný kolektív MiRaŠiK, ktorý sa v svojej kategórii recitačných kolektívov predstavil prvýkrát, získal 1. miesto a takisto bude našu školu a okres Trebišov reprezentovať na krajskej súťaži.

      Všetkým recitátorom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841