• Projektové vyučovanie v 4. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie v 4. B.

      Projektové vyučovanie v 4. B

       

         4. B trieda je plná šikovných a tvorivých žiakov, ktorí vždy ochotne príjmu výzvu od svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej a s nadšením pracujú na projekte, ktorý si spoločne stanovia.

      V mesiaci marec, ktorý nesie prívlastok mesiac knihy, sa aktivity na projektové vyučovanie priam samé núkajú.

      Štvrtáci sa tentokrát v rámci projektového vyučovania pustili do tvorivého písania a spoločne v skupinách tvorili básne, ktoré si zapisovali do zošitov a následne si utvorili plagáty, do ktorých zakomponovali  báseň a ilustrácie,  na ktorých spoločne pracovali.

      Počas školského roka sa na hodinách čítania oboznamovali s množstvom literárnej teórie a tieto ich nadobudnuté vedomosti pretavili do banerov, ktoré niesli názvy:  Cesta knihy, Náučná a umelecká literatúra a Čo sme sa naučili.

      Veľmi zaujímavou aktivitou bola beseda o knihách, na ktorú si žiaci pozvali hostí  zástupkyňu Mgr. Renátu Lapitkovú a našu špeciálnu pedagogičku Mgr. Zuzanu Michalkovú. Žiaci si zvolili moderátorky a do besedy si pripravili  otázky, na ktoré im pani zástupkyňa a naša milá špeciálna pedagogička Zuzka odpovedali. Ukázali žiakom, ktoré knihy v detstve čítali a pani zástupkyňa ich zaujala aj prečítaním úryvku z knihy Zbojnícka mladosť.

      V rámci besedy zaujali miesto pri moderátorke aj triedna učiteľka Mária Štefanová, mladá študentka a súčasne praktikantka Ľudka Barilová, no a samozrejme, do kresla pre hostí si sadli aj samotní žiaci.

      Projektové vyučovanie nám poslúžilo na zopakovanie si vedomostí, rozvíjalo fantáziu, tvorivosť žiakov a ich vizuálne a kompozičné schopnosti. Žiaci sa učili prezentovať projekty, vystupovať pred spolužiakmi, moderovať, kultivovane klásť otázky, v rámci diskusie sa zamýšľali nad posolstvom prečítaných kníh a súvisle odpovedali na otázky žiackeho publika.

      Spoločne sme prežili krásny marec, v ktorom sme upevnili svoje priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu v triede.

       

       

     • Šikovné varešky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šikovné varešky.

      Šikovné varešky - tak sa nazýva krúžok, ktorý žiaci navštevujú po vyučovaní v našej školskej kuchynke. Spolu s p. učiteľkou si pripravia dobrotu, na ktorú majú chuť, napr. aj pizzu, muffiny, wafle,...

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín

       

      V krásnych priestoroch Zemplínskeho múzea v Trebišove sa v dňoch 16. a 17. 3. 2023 uskutočnil už 69. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá vzdáva hold kráse slova, nášmu materinskému jazyku i samotnému básnikovi, dramatikovi a spisovateľovi P. O. Hviezdoslavovi.

      Našu ZŠ, M. R. Štefánika úspešne reprezentovali žiaci 4. B triedy, ktoré v 1. kategórii v poézii Viktória Tačárová a v próze Vivienne Valcerová si odniesli prvenstvo s postupom na krajskú súťaž Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach, ktorá sa nesie pod názvom  Metamorfózy slova.

      V 3. kategórii v poézii obsadila 2. miesto žiačka 7. A triedy Rebeka Koščáková

      v 2. kategórii v prednese prózy obsadila 2. miesto žiačka 6. A triedy Natália Kulínová.

      Detský recitačný kolektív MiRaŠiK, ktorý sa v svojej kategórii recitačných kolektívov predstavil prvýkrát, získal 1. miesto a takisto bude našu školu a okres Trebišov reprezentovať na krajskej súťaži.

      Všetkým recitátorom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.

     • Geometria hrou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geometria hrou.

      Geometria nie je postrach. Bod, úsečka, trojuholník...? Žiadny problém! Žiaci 2. C to zvládli na výbornú. 

     • Dvojité víťazstvo na okresnom kole v basketbale

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dvojité víťazstvo na okresnom kole v basketbale.

      Dvojité víťazstvo na okresnom kole v basketbale

       

           Reprezentanti našej školy sa po trojročnej prestávke spôsobenej covidom konečne dočkali oficiálnej športovej konfrontácie so žiakmi iných škôl. Po obvodových kolách v basketbale sa našim žiakom ako aj žiačkam podarilo zvíťaziť aj na okresných kolách, čím si zabezpečili účasť na krajských majstrovstvách v basketbale ZŠ. Obvodové kolá sa uskutočnili na obchodnej akadémii, okresné kolo chlapcov na ZŠ Komenského a zápas dievčat na našej škole.

      Všetkým reprezentantom školy ďakujeme za predvedené výkony a prajeme ešte veľa športových úspechov v nasledujúcich športových zápoleniach.

     • Valentínska pošta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska pošta.

      Valentínska pošta

      Členovia školského parlamentu si pre žiakov pripravili "valentínsky týždeň“. Od 10.2. do 17.2 si mohli žiaci medzi sebou posielať odkazy. Niektorí využili možnosť poslať odkaz aj zamestnancom našej školy. Dúfame, že sa Vám táto akcia páčila a doručený odkaz potešil adresáta.

     • Školský parlament

     • V minulosti v škole pôsobil žiacky parlament. Jeho činnosť bola pozastavená. Aj preto sme sa rozhodli nadviazať na jeho aktívnu prácu a  opäť obnoviť jeho činnosť. V našej ZŠ sa uskutočnili voľby do školského parlamentu. V každej triede si žiaci volili hlasovaním svojho zástupcu z radov spolužiakov a následne sa uskutočnilo druhé kolo volieb, v ktorom si žiaci zvolili do školského parlamentu svojho ročníkového zástupcu.

      Školský parlament tvoria zvolení  zástupcovia žiakov 5. - 9. ročníka.

      Členovia školského parlamentu:

      5. A – Alex Miško

      6. A – Patrik Figeľ

      7. A – Adam Nagy

      8. B – Ema Borčíková

      9. A – Evelyn Kačová

      Školský parlament  je iniciatívnym a pomocným orgánom školy a medzičlánkom medzi žiakmi a učiteľmi. Jeho poslaním je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov a hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. Chceme pasivitu zmeniť na aktivitu – umožniť žiakom niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, podporiť ich sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a sebarealizáciu. 

     • Súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Krása slova a radosť z recitácie sa každoročne snúbi s najstaršou postupovou súťažou Hviezdoslavov Kubín, ktorá nesie názov podľa nášho velikána, básnika, dramatika a spisovateľa P. O. Hviezdoslava.

      V našej škole sa 22. 2. 2023 stretlo 18 žiakov 1. stupňa, ktorí súťažili v prednese poézie a prózy už na 69. ročníku menovanej súťaže.

      V tomto školskom roku sa v úvode predstavil aj Detský recitačný kolektív MiRaŠik, ktorý vedie p. uč. Štefanová v rámci hudobno–dramatického krúžku. Žiaci 4. B triedy predviedli vtipné a zábavné divadlo poézie pod názvom Smiechotvorné bubliny obohatené spevom, tancom, či rytmizáciou jednotlivých častí textov. Štvrtáci vniesli  do súťaže energiu, radosť a boli pozitívnou motiváciou pre všetkých recitátorov.

      Porota v zložení PaedDr. Mária Štefanová, Mgr. Magdaléna Lučanská a Mgr. Ivana Ilošvayová pozorne počúvali prednesy žiakov a v závere neskrývali radosť z ich recitačných výkonov, pútavých príbehov i s citom prednesených básní.

      Na popredných miestach sa v kategórii poézie umiestnili žiaci:

      1. Viktória Tačárová, 4. B
      2. Nataša Mrázová, 2. B
      3. Šimon Timčo, 2. C

      V próze rozhodla porota nasledovne:

      1. Vivienne Valcerová, 4. B
      2. Zoja Zbojovská, 3. C
      3. Marko Demko, 3. B

      Okresnej súťaže sa zúčastnia žiaci Viktória Tačárová, Vivienne Valcerová a v kategórii detský recitačných kolektívov (DRK) našu školu bude reprezentovať DRK MiRaŠik.

      Všetkým budeme držať prsty a želáme veľa úspechov!

     • Futsal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futsal.

      Dňa 15. 2. 2023 sa žiačky našej školy Diana Veľková VIII. A, Ružena Zoššáková VIII. A, Ema Borčíková VIII. B, Saskia Sokoliová VIII. C, Petra Motyľová VIII. C, Terézia Kusová VIII. C, Jana Kniežová VII. C, Diana Bindasová VII. A, Soňa Bindasová V. A, Alexandra Lazarová IV. C, Ema Kucharčíková IV. C a Viktória Lančaričová IV. C, zúčastnili turnaja vo Futsale dievčat o pohár riaditeľa CVČ  v Trebišove.

      Turnaja sa zúčastnilo päť škôl a hralo sa systémom každý s každým. Víťazom turnaja a pohár si domov odniesla ZŠ Komenského. Naše dievčatá hrali dobre, ale ako sa hovorí: "Kto skóruje, vyhráva" a keďže nám góly do bránky nepadali, tak sme nakoniec skončili na 5. mieste. V konkurencii starších dievčat sa naše najmladšie účastníčky nestratili, všetkým dievčatám patrí pochvala. Osobitná pochvala patrí brankárke Janke Kniežovej, ktorá vychytala veľa gólových príležitostí. Do budúcna im prajeme viac strelených gólov a bojovnosť. 

     • VŠETKOVEDKO 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album VŠETKOVEDKO 2023.

      VŠETKOVEDKO 2023

       Vyhodnotenie žiakov školy, ktorí sa zúčastnili vedomostnej súťaže celoslovenského kola

      2022/2023

      2. ročník: zúčastnilo sa 16 žiakov ( z 2. A, 2. B, 2. C, 2. D) z toho najlepší za školu:

           1. Jakub Čuj,  2. C, 1. miesto (17. miesto SR) -  všetkovedko

           2. Mia Bobíková,  2. C, 2. miesto ( 18. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Ella Šimková,  2. B, 3. miesto (19. miesto SR) – Všetkovedko

         

      3. ročník: zúčastnilo sa 18 žiakov ( z  3. B, 3. C) z toho najlepší za školu:

           1. Peter Novikmec, 3. B, 1. miesto (14. miesto SR) – Všetkovedko – najlepšie umiestnenie v rámci školy

           2. Eliška Farová, 3. C, 2. miesto (16. miesto SR) – Všetkovedko

           3. Liana Harvanová, 3. B, 3. miesto (37. miesto SR) - Všetkovedko

           

      4. ročník: zúčastnilo sa 16 žiakov ( z 4. A, 4. B, 4. C) z toho najlepší za školu:

            1. Michaela Zužová, 4. A, 1. miesto (26. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Stella Kerestyová, 4. A, 2. miesto (35. miesto SR) – Všetkovedko

            3. Milan Kakaš, 4. B, 3. miesto (43. miesto SR)- Všetkovedko

     • Úspešný reprezentant krajskej súťaže Lukas Oliver Kurák zo 4. B

     • Úspešný reprezentant krajskej súťaže Lukas Oliver Kurák zo 4. B

      Prednes slovenských povestí, Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má bohatú tradíciu. Už od roku 1991 oslovuje malých i veľkých, ktorí prostredníctvom povestí spoznávajú život našich predkov. Vďaka povestiam sa dozvedajú, čo našich predkov tešilo, čo zarmucovalo, že často mali zmysel pre humor, ale aj pre spravodlivosť a čestnosť. Podobne ako v ľudovej rozprávke aj v povestiach dobro býva odmenené a zlo potrestané.

      O tom je Šaliansky Maťko, aby sme prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny a vyzdvihli bohatstvo a krásu našej rodnej  reči – rodnej  slovenčiny.

      V tomto duchu sa niesol aj 28. ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského 2023.

      V piatok 17. februára sa zišlo 33  najlepších recitátorov košického kraja na krajskom kole tejto súťaže v priestoroch Átria klubu v Zuzkinom parku v Košiciach. Prednesy boli vyrovnané a každý z mladých recitátorov vložil do svojho prejavu kus svojho umenia a srdca. O víťazovi rozhodovali drobné detaily. 

      Našu základnú školu reprezentovali 3 výborní recitátori Marko Demko z 3. B, Lukas  Oliver Kurák zo 4. B a Lejla Semková zo 7. A.

      Lukas Oliver Kurák zo 4. B úspešne reprezentoval našu školu a okres Trebišov a v neľahkom a vyrovnanom súboji recitátorov získal v 2. kategórii krásne 3. miesto.

      Gratulujeme a želáme Lukasovi  veľa ďalších úspechov!

    • Hlasovanie
     • Hlasovanie

     • Na stránke Múzea v Trebišove prebieha hlasovanie o najkrajšiu Svätoštefánsku korunu. Ak sa vám páči koruna vytvorená našimi žiakmi (7), hlasujte na stránke:              https://www.facebook.com/muzeumtvkastielandrassyovcov

      Koruna s najväčším počtom lajkov vyhráva.

       

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Na základe informácií zverejňovaných na sociálnej sieti Vás žiadame o  bezodkladné kontaktovanie Mestskej polície Trebišov na tel. čísle 159  v prípade ohrozovania, obťažovania alebo šikany detí po odchode zo školy po skončení vyučovacieho procesu.

     • Karnevalové šantenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karnevalové šantenie.

      Karnevalové šantenie 

            Prehupli sme sa do druhého polroka a ten prvý je úspešne za nami. Všetci žiaci aj žiačikovia ho zvládli a za polročnú snahu sme sa odmenili veselou karnevalovou zábavou. Naša školská telocvičňa sa  premenila na tanečný parket preplnený princeznami, superhrdinami a všelijakými rozprávkovými postavičkami. Naši žiaci ukázali, že sú nielen bystrí v učení, ale s pomocou rodičov, aj tvoriví pri príprave karnevalových kostýmov. Parket sa zaplnil skvelými tanečníkmi, spevákmi, vytancovali sme sa pri parádnej muzike a vyšantili pri veselých súťažiach. Skvelý DJ hral pre nás na želanie a  nám sa parket nechcelo opustiť.      Ďakujeme pani učiteľkám za prípravu karnevalovej  zábavy, rodičom za krásne kostýmy a deťom za úžasnú radosť a energiu, ktorú si veríme prenesú aj do druhého školského  polroka. Tešíme sa o rok.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841