• Súťaž Vesmír a slnečná sústava

     • Dňa 19.1.2023 organizovalo Múzeum a kultúrne centrum v Trebišove - úsek astronómie - súťaž Vesmír a slnečná sústava. Súťaž bola určená pre žiakov 4. ročníka základných škôl v našom meste. Našu školu výborne reprezentovali dve družstvá. Na 1. mieste zo šiestich družstiev sa umiestnili - Emma Vanesa Olesíková IV.A a Tobias Michalčík IV.B, na 3. mieste sa umiestnili žiačky - Ema Danková IV.B a Rebeka Podracká IV.A. Súťažiacim za dosiahnutie výborných výsledkov blahoželáme.                                                                                

      Súťaž Vesmír a slnečná sústava bola pekným zavŕšením učiva o vesmíre a slnečnej sústave, ktorému sa v prvom polroku venujú žiaci 4. ročníka na viacerých hodinách prírodovedy. Po ukončení učiva o vesmíre žiaci vypracovali projekt, ktorý potom na vyučovacej hodine prezentovali svojim spolužiakom.Táto téma je pre žiakov vždy veľmi zaujímavá.   

     • Krista Bendová by oslávila 100 rokov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krista Bendová by oslávila 100 rokov.

      Krista Bendová by oslávila 100 rokov


      Žiaci 1. B triedy sa vybrali na návštevu Zemplínskej knižnice. Pani knihovníčka nás milo privítala,

      ukázala nám priestory knižnice, ako sú knihy uložené a usadila nás na pohodlné miesta. Dozvedeli

      sme sa zaujímavé informácie o spisovateľke Kriste Bendovej, ktorá by 27. januára oslávila 100 rokov.

      Prezreli sme si jej knihy a započúvali sa do čítania čarovných rozprávok, tajomných a kúzelných príbehov.

      Bol to pre nás pekný zážitok.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Pytagoriády.

      V decembri 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v 3. - 8. ročníku.

      Blahoželáme umiestneným aj všetkým úspešným žiakom. 

      Kategória P3:                                      Kategória P4:                

      1. Peter Novikmec                               1. Samuel Pirčák

      2. Barbora Jurašková                          2. Milan Kakáš

      3. Sára Šaňová                                   3. Jakub Bocan

       

      Kategória P5:                                      Kategória P6:

      1. Richard Košara                               1. Róbert Holečka

      2. Marek Kováč                                   2. Simona Maňková

      3. Maximilián Ledl                               3. Kristína Majovská

       

      Kategória P7:                                      Kategória P8:

      1. Karolína Bindasová                        1. Rebeka Garanská

      2. Leila Semková                                2. Oliver Rohaľ

      3. Peter Lešo                                      3. Katarína Bajusová

       

      Blahoželáme a držíme palce!

     • Výtvarná súťaž - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“ .

       Výtvarná súťaž  - „POLICAJTI V NAŠOM MESTE“ 

            Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo i tento rok pre deti Košického kraja výtvarnú súťaž pod názvom „Policajti v našom meste“.

            Cieľom výtvarnej súťaže  je zistenie vnímania práce príslušníkov PZ očami detí a zvyšovanie informovanosti detí o práci príslušníkov Policajného zboru prostredníctvom tvorivej činnosti.

            Cieľovou skupinou výtvarnej súťaže boli predškoláci materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl, ktorí súťažili v troch súťažných kategóriách.

            Našej prváčke  Bianke Brynzey z I. C sa podarilo obsadiť  krásne I. miesto v II. kategórii.

            Bianke srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne výtvarné práce... :)

     • Poplatok za obedy

     • V zmysle dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach sa od 1.1.2023 príspevok rodičov na 1 obed stanovuje na:

      1,50 € pre žiakov 1. stupňa

      1,70 € pre žiakov 2. stupňa

      Dôvodom je zvyšovanie cien potravín a energií.

     • Vianočná burza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza.

      Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, lásky a rodiny. Tradične predvianočný čas patrí aj našej školskej burze.

      Dňa 21.12.2022 sme zorganizovali pre žiakov našej školy vianočnú burzu, ktorej cieľom bolo priblížiť čarovný odkaz vianočných sviatkov. Žiaci si doma pripravili rôzne výrobky, ktoré si mohli ostatní žiaci kúpiť. Taktiež niektoré triedy mali tvorivé dielne, kde žiaci spolu so svojimi rodičmi vyrábali výrobky (voňavé mydielka, medovníky, sviečky, ikebany, obrázky či ozdoby na stromček), ktoré boli predávané na vianočnej burze.

       Nakoľko sme sa v septembri  po prvýkrát zapojili do medzinárodného projektu UNICEF pod názvom „Škola priateľská k deťom“ a jedno z kritérií na získanie daného titulu je aj to, že deti zorganizujú na škole akciu (napr. vianočnú burzu, divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert, atď.). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú, budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Na tento projekt sme prispeli sumou 50 eur.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili! Ďakujeme!

       

                                                                

      PaedDr. J. Nwokoyeová, J. Oláhová a M. Starčíková

     • Adventné obdobie v 2. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné obdobie v 2. B .

      Počas Adventného obdobia sa deti z 2. B pustili do plnenia rôznorodých úloh, aktivít a výziev zo svojho adventného stromčeka.

      Úloh bolo celkom dosť, až 24. A tak deti riešili sudoku, hrali Bingo, piekli a zdobili perníky, kupovali a zdobili náš stromček, guľovali sa, obdarúvali sa navzájom, stavali lego, hrali vianočný futbalový turnaj, posielali vianočné pohľadnice, čítali vianočné rozprávky, spievali vianočné pesničky, hádali hádanky, telefonovali svojim starým rodičom, vyrábali vianočné výrobky na tvorivých dielňach, predávali na školskej burze.

      Na burze boli skvelí obchodníci, lebo všetko predali a peniaze z predaja posunuli ďalej a urobili tým radosť veľkú – obdarúvali malú chorú Yevu, ktorá vďaka deťom a ich rodičom môže podstúpiť ďalšiu liečbu.

      Touto cestou ďakujem deťom, že ukázali veľké srdiečka a rodičom za výbornú spoluprácu na celej tejto akcii.

      Tr. uč. Mgr. A. Kocáková

     • Literárna súťaž Hovorme o jedle

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárna súťaž Hovorme o jedle.

      Literárna súťaž Hovorme o jedle

      29. 11. 2022 sa v bratislavskom Hoteli Carlton uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení v rámci súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. Cieľom tohto projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, poukázať na význam potravín pri ochrane životného prostredia a podporovať regionálny rozvoj a zamestnanosť. Záštitu nad týmto podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

      Na slávnostnom oceňovaní tohto projektu sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy, Petra GergeľováPatrik Figeľ. Ich literárne práce boli odbornou porotou vybrané medzi 5 najlepších prác v danej kategórii spomedzi všetkých zaslaných súťažných príspevkov. Ich úspech znásobuje aj skutočnosť, že do literárnej súťaže Záleží na tom, čo viem o potravinách sa celkovo zapojilo až 155 škôl.

      Obom oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

     • Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy.

      Adventné pohladenie na duši od 4. B triedy

      Advent je čas radosti, nádeje a plný túžobného očakávania sviatkov pokoja, Vianoc.

      Do tejto krásnej predvianočnej atmosféry žiaci 4. B priniesli radosť svojim rodičom v podobe tancov, piesní a kolied. Potešili hrou na flaute, klavíri, priniesli vinše, kultivovaný prejav a kultúrny zážitok, ktoré rodičia detí odmenili veľkým potleskom.

      Žiaci zúročili všetko, čo sa počas troch rokov naučili v hudobno–dramatickom krúžku pod  vedením svojej triednej učiteľky PaedDr. Márie Štefanovej.

      Advent je čas radosti a  deti sú pre nás, učiteľov i rodičov, radosť. Vkladáme do nich nádej a sme plní očakávania, čo z nich vyrastie a čo z nich bude, akí budú ľudia až dospejú.

      Spoločným úsilím zasejme do ich duší dobro, lásku, rozvíjajme  kultúru jazyka, učme ich kultivovane vystupovať, poznávať naše kultúrne dedičstvo a naše očakávania sa naplnia.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatická súťaž iBobor.

       

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor.                                                                           

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                                                                  

      V kategórii Drobci – (žiaci 3. ročníka) bolo 5 úspešných riešiteľov a v kategórii Bobríci – (žiaci 4. a 5. ročníka) bolo 12 úspešných riešiteľov. Odmenení boli diplomami a vecnými cenami.                         

      V kategórii Benjamín – (žiaci 7. ročníka) bol 1 úspešný riešiteľ a v kategórii Kadet – (žiaci 8. a 9. ročníka) bolo 9 úspešných riešiteľov. Odmenení boli diplomami a vecnými cenami.  

      Všetkým srdečne blahoželáme!bobor-logo-original.png

     • Mikuláš 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš 2022.

      Mikuláš

      Tradične, aj tento rok si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. A ako býva dobrým zvykom, zavítal rovnako medzi najmenších a tiež starších žiakov. Spolu s čertami a anjelmi našich žiačikov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Deti vítali Mikuláša básničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a nezabudol aj na sladkosti.

     • Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy.

      Zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy

      V predposlednom novembrovom týždni sa uskutočnil zdokonaľovací plavecký výcvik 6. B a 6. C triedy. Žiaci si osvojovali a zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Oboznámili sa so základmi pri záchrane unavenému plavcovi a pri záchrane topiaceho sa. Nadobudnuté plavecké zručnosti si preverili v posledný deň pri plaveckých pretekoch.

     • Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov.

      Okresné kolo MIDI volejbalu chlapcov

      24.11.2022 sa žiaci našej školy Šimon Neckár 9. A a žiaci 8. A: Tóth Denis, Peter Zámborský, Nino Kožuch a Dominik Jevoš, zúčastnili okresného kola v MIDIVOLEJBALE. Obsadili 3.miesto. Zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Mikulášsky MINI volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky MINI volejbal.

      Mikulášsky MINI volejbal

      Žiaci a žiačky 7. až 9. ročníka (Sona Burdová, Jana Kniežová, Ema Borčíková, Nino Kožuch, Šimon Neckár a Patrik Kulin) sa 2.12.2022 zúčastnili turnaja v MINI volejbale. Hralo sa v dvoch skupinách a naši žiaci obsadili 4. miesto. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

     • Súťaž ZEMPLÍN ŠPIVA I HUTORI

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Zemplín špiva i hutori .

      Na prelome mesiacov november a december sa uskutočnilo v MsKS Trebišov Okresné kolo súťaže ZEMPLÍN ŠPIVA I HUTORI, na ktorej mali svoje miesto aj žiaci našej školy.

      Zemplín špiva:

      1.kategória: Bianka Marošníková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste

      2. kategória: Klaudia Tomášová 

      3. kategória: Evelyn Kačová , ktorá sa umiestnila na 2. mieste

                             Laura Vargová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste

      Zemplín hutori:

      1. kategória: Damián Dlužanský a Vito Kováč, ktorí sa umiestnili na 2.mieste.

      Zúčastneným srdečne gratulujeme

     • Rozsvietenie vianočného stromčeka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozsvietenie vianočného stromčeka.

      Rozsvietenie vianočného stromčeka....

      Každoročne sa v Zemplínskej knižnici v Trebišove pre prváčikov robí akcia Rozsvietenie vianočného stromčeka... Aj my žiaci 1. A sme sa 5. decembra zúčastnili, kde na nás už čakala milá teta Marianna. Prečítala nám krásnu rozprávku o Vianociach, po ktorej sme zvolali: „Stromček rozsvieť sa!“ Stromček sa sám rozsvietil a nám sa rozžiarili očká. Potom sme si sami vyrobili stromček z papiera, ktorý sme si farbičkami vyzdobili. S úsmevom a plní zážitkov sme sa vrátili do školy.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com